Untitled Document
 

Op zaterdag 18 oktober 2008 organiseert Open Vld bestuursverkiezingen. Op die dag stellen alle Open Vld-leden hun lokale en regionale besturen opnieuw samen. Daarnaast kunnen alle leden ook hun stem uitbrengen voor een nieuw nationaal partijbestuur.

Alle practica zoals hoe, door wie, de kandidaatstelling enz. vindt u hieronder terug:

A. PRACTICA

 1. Wanneer vinden de verkiezingen plaats?
 2. Welke verkiezingen worden er georganiseerd op 18 oktober 2008?
 3. Wordt er elektronisch gestemd of met stembiljetten?
 4. Wie is verantwoordelijk voor het organiseren van de verkiezingen?

B. KANDIDAATSTELLING

 1. Wie kan zich kandidaat stellen?
 2. Hoe moet men zich kandidaat stellen?
 3. Wie roept de leden op zich kandidaat te stellen?

 

A. PRACTICA1. Wanneer vinden de verkiezingen plaats ?

 • Het Partijbestuur besliste de eerstkomende verkiezingen voor de afdelingsbesturen te organiseren op zaterdag 18 oktober 2008.
 • De kiesverrichtingen hebben plaats tussen 9 uur en 12.30 uur.
 • De verkiezingen in de afdelingen dienen op dezelfde dag, dus 18 oktober 2008, plaats te hebben. Afwijkingen hierop kunnen niet toegestaan worden, tenzij bij gemotiveerde beslissing van de Nationale Statutaire Commissie.
 • De verkiezing van de leden van het partijbestuur zal elektronisch gebeuren en vindt daarom plaats van zaterdag 11 oktober 2008, vanaf 12.30 uur, tot en met zaterdag 18 oktober 2008, tot 12.30 uur.

2. Welke verkiezingen worden er georganiseerd op 18 oktober 2008 ?

 • Er worden verkiezingen georganiseerd voor het aanduiden van:
  • de voorzitter en de bestuursleden van de lokale afdelingen;
  • de lokale afgevaardigden in het regiobestuur;
  • de voorzitter en de bestuursleden van de onderafdelingen;
  • de voorzitter en de bestuursleden van het overkoepelend bestuur Groot-Antwerpen
  • de leden van het (nationale) partijbestuur.
 • In de nieuwe Open Vld-statuten (artikel 10 van het Reglement) is voorzien dat voortaan ook de onderafdelingen hun voorzitter en hun bestuursleden dienen te verkiezen. Voor die verkiezingen zijn uiteraard dezelfde regels van toepassing als voor de eigenlijke afdelingsbesturen.
 • De districten, als "binnengemeentelijke territoriale organen" werden tot nu toe alleen in de stad Antwerpen opgericht. Zij vormen daar de lokale afdelingen en dienen dan ook volgens de regels van de statuten te worden verkozen. Daarnaast is er voor de stad Antwerpen als geheel ook een Open Vld-bestuur Groot-Antwerpen, dat samengesteld is uit een rechtstreeks verkozen voorzitter en uit afgevaardigden van de (districts)afdelingen.

 • Verkiezingen voor het provinciale bestuur en voor het kiesdistrictsbestuur dienen niet georganiseerd te worden. Het provinciale bestuur bestaat immers uit alle leden van de betrokken regiobesturen en de kiesdistrictsbesturen bestaan dan weer uit alle leden van het regiobestuur die lid zijn van een afdeling uit dat kiesdistrict.

 • Ook de provinciale voorzitter en de regiovoorzitter worden niet rechtstreeks verkozen.

 • De leden van de Statutaire Commissie en van de Statutaire Beroepskamer worden door de nieuw te vormen partijraad verkozen, dus zeker na 18 oktober 2008.


3. Wordt er elektronisch gestemd of met stembiljetten?

 • Voor de lokale verkiezingen 'afdelingsvoorzitter, lokale bestuursleden, afgevaardigden in het regiobestuur ' worden de verkiezingen op de klassieke wijze georganiseerd, dus met stembiljetten.
 • Voor de verkiezing van de leden van het partijbestuur worden de stemmingen elektronisch georganiseerd.
 • Tijdens de uren dat er in de afdelingen voor het lokale bestuur kan gestemd worden – dus op zaterdag 18 oktober 2008 van 9 uur tot 12.30 uur – wordt aan de afdeling gevraagd om een computer ter beschikking te stellen aan de leden van de afdelingen waarop zij hun elektronische stem voor het partijbestuur kunnen uitbrengen! Wie geen computer ter beschikking heeft, zal daarvoor op het nationale secretariaat een beroep kunnen doen.


4. Wie is verantwoordelijk voor het organiseren van de verkiezingen ?

 • De verantwoordelijkheid voor de goede organisatie van de bestuursverkiezingen ligt uiteraard grotendeels bij de voorzitter en het bestuur van de lokale afdeling, alleszins voor wat de lokale verkiezingen betreft.
 • De verkiezingen voor het partijbestuur worden georganiseerd door de partijvoorzitter en het partijbestuur, maar in samenwerking met de lokale besturen.


 

B. HOE STELT MEN ZICH KANDIDAAT?1. Wie kan zich kandidaat stellen ?

In principe kan elk Open Vld-lid zich kandidaat stellen voor een bestuursmandaat. Er zijn wel enkele bijzondere regels:

 • Wie kan zich kandidaat stellen voor een voorzitters- of bestuursfunctie in een lokale afdeling? Hiervoor wordt één voorwaarde gesteld: de kandidaat dient lid te zijn van de afdeling waar hij of zij zich kandidaat stelt.
 • Iemand die nationaal lid is, kan zich wel kandidaat stellen voor het partijbestuur, maar kan zich geen kandidaat stellen voor een bestuursmandaat in een afdeling, ook niet van de afdeling waar het lid woont. Door te kiezen voor het “nationale lidmaatschap” wordt ervan uitgegaan dat het lid de keuze heeft gemaakt niet bij een afdeling te willen aansluiten en verzaakt daardoor dan ook aan het recht om een bestuurmandaat in een afdeling op te nemen.
 • Een kandidaat moet dus lid van Open Vld zijn, maar wie wordt nu aanzien als “lid van Open Vld”? Is lid van Open Vld diegene die door het betalen van de lidmaatschapsbijdrage op de ledenlijst is ingeschreven. Men hoeft dus geen “stemgerechtigd lid” te zijn en dus ook niet voor te komen op de ledenlijst die 4 keer per jaar officieel wordt afgesloten (op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober);
 • Personen die niet aan de voorwaarden voldoen, moet de voorzitter als kandidaat weigeren.


2. Hoe moet men zich kandidaat stellen ?

 • Tegen welke uiterste datum kan men zich kandidaat stellen ?
  De uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur wordt vastgesteld op maandag 15 september 2008 om 24 uur.
 • Hoe moet men zich kandidaat stellen ?
  Er zijn twee regels die dienen gerespecteerd te worden:
  - de kandidatuur moet schriftelijk (per brief, per mail, …) ingediend worden;
  - de kandidatuur moet gericht zijn aan de afdelingsvoorzitter voor een kandidatuur van lokale voorzitter, lokaal bestuurslid of afgevaardigde in het regiobestuur, voor voorzitter of bestuurslid van een onderafdeling, voor bestuurslid van Groot-Antwerpen.
 • De lijst van adressen van de afdelingsvoorzitters kunt u hier terugvinden. Heeft u toch nog problemen om het juiste adres terug te vinden, neem dan contact op met de Blauwe Lijn op het nummer 02/549.00.00 of via blauwelijn@openvld.be.
 • Kandidaturen voor het voorzitterschap van Groot-Antwerpen dienen naar de huidige voorzitter van Groot-Antwerpen te worden toegestuurd.
 • Kandidaturen voor het partijbestuur moeten naar de partijvoorzitter worden toegestuurd op het adres: Melsensstraat 34 te 1000 Brussel of op het mailadres bestuursverkiezingen@openvld.be of op het faxnummer 02/549.00.34.
 • De kandidaat dient uiteraard ook duidelijk te vermelden of hij of zij kandidaat is voor een voorzittersfunctie dan wel voor een functie van bestuurslid of voor een functie als afgevaardigde in het regiobestuur of voor een functie van partijbestuurslid.
 • Artikel 24 van de statuten bepaalt tevens dat de kandidaturen van alle kandidaten voor hetzelfde niveau op dezelfde wijze aan de stemgerechtigde leden bekend wordt gemaakt. Hierbij wordt steeds ten minste melding gemaakt van hun naam, voornaam en woonplaats. Ook andere gegevens, zoals geslacht, leeftijd, .... kunnen hieraan toegevoegd worden. Al deze gegevens kunnen uiteraard bij de kandidaatstelling opgevraagd worden, maar wanneer een lid-kandidaat zijn/haar woonplaats, leeftijd of welk ander gegeven dan ook niet meedeelt, kan dit geen reden zijn om de kandidatuur onontvankelijk te verklaren. In de mate van het mogelijke dient het verantwoordelijke bestuur zelf de gegevens aan te vullen.
 • Daar voor het bestuur een onderscheid wordt gemaakt tussen mandatarissen en niet-mandatarissen, is het nuttig dat ook die informatie aan de kandidaten wordt gevraagd.
 • Hierna vindt u een modelformulier voor uw kandidaatstelling.U bent uiteraard NIET verplicht dit formulier te gebruiken!

 

FORMULIER VOOR KANDIDAATSTELLING

Ondergetekende, .....................................................................................(familienaam)
.......................................................................................................(voornamen)
wonende te ......................(postnummer) .........................................(gemeente)
.......................................................................................(straat en huisnummer)

stelt zich voor de Open Vld-bestuursverkiezingen van 18 oktober 2008 kandidaat voor:

O voorzitter van de afdeling ............................
O bestuurslid van de afdeling ...........................
O afgevaardigde van onze afdeling in het regiobestuur
O voorzitter van onderafdeling …………..
O bestuurslid van onderafdeling ……………..
O voorzitter van Groot-Antwerpen
O bestuurslid van Groot-Antwerpen

O bestuurslid van het (nationaal) partijbestuur

O Ik bekleed een politiek mandaat, want ik ben ........................................(mandaat invullen)
O Ik bekleed géén politiek mandaat


Te ................................... (plaats), ................................................(datum)

Handtekening,

.........................................


3. Wie roept de leden op zich kandidaat te stellen ?

 • De partijvoorzitter is – in toepassing van de nieuwe statuten – ermee belast alle leden op te roepen en hen dus te verwittigen dat er op 18 oktober 2008 interne bestuursverkiezingen zijn. Hij stelt de leden ervan in kennis dat zij zich kandidaat kunnen stellen voor de mandaten van afdelingsvoorzitter, van lokaal bestuurslid, van lokaal afgevaardigde in het regiobestuur of van partijbestuurslid. In afdelingen die ook onderafdelingen hebben, kunnen de leden zich ook kandidaat stellen voor het voorzitterschap van die onderafdeling of voor bestuurslid van die onderafdeling.
 • In het Open Vld-ledenblad “BLAUW” van 30 juni 2008 verscheen deze oproep naar alle leden toe.
 • Moeten de lokale afdelingen hun leden dan niet meer verwittigen van de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen? Statutair is dat niet meer verplicht, maar het zou uiterst nuttig zijn dat elke afdeling ook de eigen leden aanschrijft. Daarin kan elke afdeling trouwens aan de leden meedelen op welk adres de kandidaturen worden verwacht en hoeveel bestuursmandaten er te verkiezen zijn; er kan ook een formulier voor kandidaatstelling bij gestoken worden.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 08 april 2010    09:59

Webmaster       Aurel Kielemoes