Gemeenteraadszitting
 van woensdag 13  juni  2001 te 20.00 uur in het gemeentehuis

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring gemeentelijk algemeen beleidsplan voor de legislatuur 2001 - 2006.

 

2.

Goedkeuring bijakten 11, 16 en 17 van het mobiliteitsplan in uitvoering van de wegeniswerken aan de Lange Munte.

 

3.

Goedkeuring aanpassingen woonbehoeftestudie.

 

4.

Goedkeuring bijzonder bestek voor de aanbesteding van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het BPA "zonevreemde bedrijven" en het BPA "zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-recreatie- en jeugdactiviteiten.

 

5.

Goedkeuring aangepast ontwerp riolering Morestraat conform de opmerkingen van de VMM.

 

6.

Goedkeuring aangepast ontwerp voor de restauratie van de Guillotinemolen te Balegem.

 

7.

Goedkeuring aanpassing gemeentelijke verordening lozing huishoudelijk afval en verplichte plaatsing van een hemelwaterput.

 

8.

Goedkeuring opzeg aansluiting van de gemeente bij de VZW Het strategisch plan gewest Gent.

 

9.

Goedkeuring werkingsverslag van de gemeentelijke jeugdraad over het dienstjaar 2000.

 

10.

Goedkeuring bijkomende toelage aan de kerkfabriek Sint-Amandus te Moortsele voor restauratiewerken aan de Sint-Amanduskerk.

 

11.

Goedkeuring aanpassing bijdragen in de kosten voor de opvang en middagbewaking en de tussenkomst van de gemeente in de toegang tot het zwembad. 

 

12.

Goedkeuring van de rekening over het dienstjaar 2000 van het OCMW.

 

13.

Goedkeuring van de begrotingsrekening - balans en resultatenrekening over het dienstjaar 2000 van de gemeente.

 

14.

Goedkeuring begrotingswijzigingnrs1 en 2 van de gemeente.

 

15.

Goedkeuring kastoestand van de gemeenteontvanger over het 1ste kwartaal.

 

16.

Goedkeuring voorstel tot vernieuwing van de verwarming in gemeentelijke loods.

 

17.

Goedkeuring retributie voor het gebruik van het gemeentelijk mobiel podium.

 

18.

Goedkeuring overeenkomst tussen de gemeente Oosterzele en ILVA inzake uitbreiding met 5% overheadkosten.

 

19.

Kennisname samenstelling minaraad.

 

20.

Goedkeuring samenstelling SIF.

 

21.

Goedkeuring vacant verklaring lestijden in het gemeentelijk onderwijs

AANVULLEND AGENDAPUNT TOEGEVOEGD DOOR DE SVVO-Fractie

22.

Goedkeuring opmaak van een behoeftestudie voor het oprichten van serviceflats.

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring toekenning van de eretitel van schepen van de gemeente Oosterzele aan Cyriel Roger Verbanck - Paul Danckaert - Hector Frans Bekaert en Gaston Verdonck.

 

2.

Goedkeuring aanvraag tot het toekennen van de eretitel van Burgemeester van de gemeente Oosterzele aan Marcel Pien.

 

3.

Goedkeuring aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de CV Veilig Wonen te Aalst en de VZW Openbaar Groen.

 

4.

Goedkeuring toevoeging van plaatsvervangers bij deskundigen in de GECORO..

 

5.

Goedkeuring individuele weddenvaststelling van het politiepersoneel met ingang van 01-04-2001.

 

6.

Goedkeuring toekenning rustpensioen aan mevrouw Ivette Van Gremberghe-Bernaert als gewezen schepen.

 

7.

Goedkeuring toekenning van één maand disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheden aan Peter Delbeque.

 

8.

Goedkeuring verlening  ontslag aan Antoine De Praeter, bestuurssecretaris (eregemeentesecretaris) wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

 

9.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling van de heer Gustaaf Dobbelaere als halftijds halfgeschoold arbeider ten behoeve van de groendienst.

 

10.

Goedkeuring benoeming in vast dienstverband van:

-

een industrieel ingenieur;

-

een cultuur- en informatieambtenaar;

-

een jeugdconsulent;

-

een technisch medewerker C (opzichter van werken).

De secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 26 december 2002    11:52

Webmaster       Aurel Kielemoes