Gemeenteraadszitting
 van woensdag 19 december 2001 te 20.00 uur in het gemeentehuis

22 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring huisvuilophaling - overeenkomst met ILVA. (Goedgekeurd met 14 stemmen voor en 8 stemmen neen.)

 

2.

Goedkeuring raming voor het uitvoeren van een aantal kleine openbare verlichtingswerken in diverse straten. (Unanieme goedkeuring - Diepestraat, het Sint-Bavoplein, de Stationsstraat en de Kleistraat - raming 3.661,38 euro.)

 

3.

Onderschrijven "Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen". (Unaniem goedgekeurd.)

 

4.

Goedkeuring raming en voorstel voor het ondergronds brengen van de leidingen bij de wegeniswerken Lange Munte - Morestraat. (De kosten hiervoor bedragen 24.236,55 euro wat betreft het elektriciteitsnet, 5.538,21 euro wat betreft de aanpassingen aan de laagspanning en OV-leidingen. De kosten worden gefinancierd uit het REG-fonds.  De kosten voor het ondergronds brengen van het TV-net  10.485,90 euro zijn ten laste van het bestuur. Unaniem goedgekeurd.)

 

5.

Bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04-12-2001 inzake de goedkeuring van de bijlagen nrs. 1-5 bij module 11 van projectbijakte nr. 1 van het mobiliteitsconvenant. (Eenparig goedgekeurd.)

 

6.

Bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04-12-2001 inzake de goedkeuring van de bijlagen nrs. 1-3 bij module 16 van projectbijakte nr. 1 van het mobiliteitsconvenant. (Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.)

 

7.

Bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04-12-2001 inzake de goedkeuring van de bijlagen nrs. 1-4 bij module 17 van projectbijakte nr. 1 van het mobiliteitsconvenant. (Unaniem goedgekeurd.)

 

8.

Goedkeuring aanvullend politiereglement op het wegverkeer houdende tonnagebeperking tot 3,5 ton - uitgezonderd plaatselijk verkeer in de Roosbloemstraat te Oosterzele.  (Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.)

 

9.

Samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) aanpassing.  (Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.)

 

10.

Goedkeuring gemeentebelasting op zand- en steengroeven dienstjaar 2002. (Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.  De opbrengst van deze belasting wordt geschat op 12.394,68 euro.)

 

11.

Goedkeuring gemeentelijke belasting op caravans, woonaanhangwagens en ander soortgelijke verblijven dienstjaar 2002.  (Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.  Voor de periode van 1 januari 2002 tot 31 december 2004 wordt een belasting geheven van 99,16 euro op caravans, woonaanhangwagens en andere soortgelijke verblijven.)

 

12.

Goedkeuring gemeentelijke belasting op de tweede verblijven dienstjaar 2002.  (Unaniem goedgekeurd. - Voor de dienstjaren 2002 - 2004 bedraagt deze belasting 371,84 euro per tweede verblijf.)

 

13.

Goedkeuring gemeentelijke belasting op de personenbelasting dienstjaar 2002.  (Unaniem goedgekeurd. - percentage van 7%;)

 

14.

Goedkeuring gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing dienstjaar 2002.  (Unaniem goedgekeurd.)

 

15.

Kennisname begrotingswijziging nr. 1 OCMW.

 

16.

Kennisname OCMW-budget dienstjaar 2002.

 

17.

Goedkeuring politiedotatie 2002.  (Unaniem goedgekeurd. - vastgesteld op 612.219,83 euro;)

 

18.

Goedkeuring gemeentebegroting 2002. (Goedgekeurd met 14 stemmen ja en 8 stemmen nee.) 

 

19.

Goedkeuring jaarverslag 2002. (Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.)

 

20.

Goedkeuring beleidsplan 2002-2005.  (Goedgekeurd met 14 stemmen ja en 8 stemmen nee.) 

 

21.

Goedkeuring aankoop bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van verschillende materialen voorzien op de gemeentebegroting dienstjaar 2002 - buitengewone dienst.  (Unaniem goedgekeurd.  De procedure is in handen van de ontvanger en de leden van de oppositie krijgen de gelegenheid om aannemers of leveranciers aan te duiden die kunnen gecontacteerd worden.)

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Benoeming lagere onderwijzeres - 24 uren per week.

 

2.

Benoeming lagere onderwijzeres - 3 uren per week.

 

3.

Benoeming kleuterleidster - 4 uren per week.

 

4.

Benoeming kleuterleidster - 24 uren per week.

 

5.

Benoeming lerares niet confessionele zedenleer - 2 uren per week.

 

6.

Bekrachtiging besluit schepencollege houdende de tijdelijke aanstelling van mevrouw Cindy Schepens, als lerares niet-confessionele zedenleer i.v.v. mevrouw Marleen Coussement met ziekteverlof.

 

7.

Verlenging aanstelling van Christiane Declercq als tijdelijke schoonmaakster t.v.v. Nicole Potvin met loopbaanonderbreking.

 

8.

Verlenging aanstelling van Carine Van Dorpe als tijdelijke schoonmaakster t.v.v. Nicole Potvin met loopbaanonderbreking.

De secretaris, wn, Henri Vercruyssen

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  zondag 29 december 2002    11:02

Webmaster       Aurel Kielemoes