Gemeenteraadszitting
 van woensdag 26 september 2001 te 20.00 uur in het gemeentehuis

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring meerwerken aan de bibliotheek - aanvaarding meerprijs.

 

2.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Aquafin - Gemeente Oosterzele voor Collector Molenbeek-Noord fase 1.

 

3.

Goedkeuring addendum samenwerkingsovereenkomst Aquafin - Gemeente Oosterzele i.v.m. veiligheidsco÷rdinator.

 

4.

Goedkeuring voorstel van wijziging van het ontwerp BPA nr. 1 - Groot Bewijk.

 

5.

Advies inzake vraag tot afschaffing voetweg nr 45 "Pruymwegel" te Moortsele.

 

6.

Goedkeuring principebeslissing houdende het voorstel van afkoppeling hemelwater te Landskouter en het aanleggen van een wachtbekken. 

 

7.

Goedkeuring voorstel inzake de aanpassing van de openbare verlichting te Gijzenzele.

 

8.

Goedkeuring principebeslissing tot aankoop van woning gelegen Dorp 46 te Oosterzele.

 

9.

Goedkeuring al dan niet verzaken aan het recht van wederverkoop inzake de verkoop van een onroerend goed in de Korte Ambachtstraat  te Oosterzele. 

 

10.

Goedkeuring principebeslissing en ontwerp tot aanbrengen van fietspaden in fietspad bedekkingsmateriaal.

 

11.

Goedkeuring overeenkomst tussen de gemeente Oosterzele en het kringloopcentrum teleshop. 

 

12.

Kennisname omtrent het nieuw decreet op het jeugdwerkbeleid.

 

13.

Goedkeuring jeugdwerkbeleidsplan 2002.

 

14.

Goedkeuring jaarverslag SIF en voortgangsrapport 2000 SIF met voorstel addendum.

 

15.

Kennisname en advies omtrent de betrokkenheid van de gemeenten bij de afbakening van vervoersgebieden.

 

16.

Kennisname en advies omtrent de nota van de V.V.S.G. over het kerntakendebat.

 

17.

Kennisname nieuw decreet op de intergemeentelijke samenwerking.

 

18.

Kennisname hulpverleningsovereenkomst voor de zone Centrum. 

 

19.

Goedkeuring aanpassing voorwaarden voor de sociale toelagen.

 

20.

Goedkeuring aanpassing statuten van de gemeentelijke middenstandsraad.

 

21.

Goedkeuring aanpassing statuten van de gemeentelijke mina-raad..

 

22.

Kennisname samenstelling

-

raad van cultuurbeleid. - 

-

commissie Oosterzele in Europa - 

-

middenstandsraad - 

-

jeugdraad - 

-

land en tuinbouwraad - 

-

sportraad - 

 

23.

Advies omtrent het voorstel van de gemeentelijke bijdrage in de brandweerkasten voor het dienstjaar 1999.

 

24.

Goedkeuring bijkomende toelage aan de kerkfabriek St.-Amandus te Moortsele.

 

25.

Goedkeuring van de tarieven naar de euro.

 

26.

Goedkeuring vaststelling waarborg voor het gebruik van het mobiel podium.

 

27.

Goedkeuring aansluitingspunten elektriciteitspalen voor de kerstverlichting.

 

28.

Goedkeuring en bekrachtiging besluit schepencollege houdende de omschakeling van de boekhouding in 2002.

 

29.

Goedkeuring aanpassing van het belastingsreglement op het standgeld van de kermissen.

 

30.

Goedkeuring kastoestand van de gemeente over het 2de kwartaal 2001.

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Kennisname brief ontslag in SIF en aanduiding vervanging.

 

2.

Goedkeuring van de toekenning van presentiegelden aan de leden in de politieraad.

 

3.

Goedkeuring vaststelling van de salarissen naar de euro.

 

4.

Goedkeuring voorschotten wedden aan het politiepersoneel.

 

5.

Goedkeuring loopbaanonderbreking aan Berthy Ysebaert.

 

6.

Goedkeuring deeltijdse loopbaanonderbreking aan Annie Goeminne.

 

7.

Goedkeuring toestaan van een verlof wegens persoonlijke aangelegenheden - vermindering prestaties aan Hoosemans Sabine.

 

8.

Goedkeuring en bekrachtiging besluiten schepencollege houdende tijdelijke aanstellingen in het gemeentelijk onderwijs.

 

9.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling van toezichters voor het ochtend- en anvondtoezicht.

 

10.

Goedkeuring aanstelling van een tijdelijke kinderverzorgster.

 

11.

Goedkeuring tijdelijke aanstellingen in het gemeentelijk kunstonderwijs.

 

12.

Goedkeuring aanstelling van Gerard Rebecca als tijdelijk bediende ter vervanging van Kris Van der Eecken met loopbaanhalvering.

 

13.

Goedkeuring aanstelling tijdelijk schoonmaakster ten behoeve van de sporthal en muziekschool.

 

14.

Goedkeuring aanvaarden ontslag van Henri Verliefde als technisch assistent wegens pensioengerechtigde leeftijd.

 

15.

Aanvraag van disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheden door Eddy Bekaert als technisch assistent.

 

16.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling van Baele Robert ten behoeve van de sporthal ter vervanging van Eddy Bekaert.

 

17.

Goedkeuring aanstelling contractueel gesubsidieerde - Dobbelaere Gustaaf.

 

18.

Goedkeuring verlenging tussentijdse aanstelling van een klerk  in de gemeentelijke sporthal - Verstuyft Catharine.

 

19.

Goedkeuring toekenning loopbaanvermindering aan Rijm Marnix.

 

20.

Goedkeuring toekenning loopbaanhalvering aan Kris Van der Eecken.

 

21.

Goedkeuring toekenning loopbaanhalvering aan Van Gaeveren Geert.

 

22.

Goedkeuring toekenning loopbaanhalvering aan Julia De Spiegeleer.

 

23.

Goedkeuring verlenging aanstelling van een tijdelijk opsteller aan Dammekens Carine.

 

24.

Goedkeuring aanstelling van Bekaert Marianne als tijdelijk bediende ter vervanging van Nicole Sax, gepensioneerd.

 

25.

Goedkeuring aanstelling tijdelijk bibliotheekbediende - Surmont Katrien.

 

26.

Goedkeuring aanstelling van een tijdelijk administratief medewerker - Van Vynckt Pierre.

 

27.

Goedkeuring verlenging aanstelling contractueel gesubsidieerde - Baele Robert ter vervanging van Bernadine Van Dyck.

 

28.

Goedkeuring verlenging aanstelling tijdelijk halfgeschoold arbeider - Van Den Berge Martin.

De secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 26 december 2002    11:51

Webmaster       Aurel Kielemoes