Gemeenteraadszitting
 van woensdag  28  maart  2001 te 20.00 uur in het gemeentehuis

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Kennisname omzendbrief betreffende de wet tot wijziging van artikel 66 van de provinciewet en tot invoeging van een artikel 242 bis in de nieuwe gemeentewet, inzake het beleidsprogramma

 

2.

Goedkeuring voorontwerp van de wegenis- en rioleringswerken in de Lange Munte en de Morestraat.

 

3.

Goedkeuring voorstel tot kosteloze verwerving door de CV Merelbeekse Sociale Woningen van een stukje grond Pastorieberg 1 te Balegem.

 

4.

Goedkeuring voorstel tot uitbreiding van de openbare verlichting in de Kleistraat te Oosterzele.

 

5.

Goedkeuring voorstel van statutenwijziging van de Intercommunale VENECO.

 

6.

Goedkeuring voorstel van statutenwijziging van de Intercommunale TV-OOST.

 

7.

Goedkeuring aansluiting van de gemeente in de VZW Toerisme Vlaamse Ardennen.

 

8.

Goedkeuring aansluiting van de gemeente in de LOGO Zuid-Oost-Vlaanderen.

 

9.

Goedkeuring statuten van de gemeentelijke commissie voor de land- en tuinbouwraad.

 

10.

Goedkeuring principebeslissing tot aankoop van gronden gelegen aan de Windekouter - Sportstraat voor het oprichten van een gemeenschapscentrum.

 

11.

Goedkeuring principebeslissing tot aankoop van een kunstwerk voor de rotonde te Balegem en machtiging aan het schepencollege voor toewijzing van de opdracht bij onderhandelingsprocedure. 

 

12.

Goedkeuring aanduiding van vertegenwoordigers van de gemeente in de gemeentelijke commissies, adviesraden, comité's en VZW's.

 

13.

Goedkeuring aanpassing van de raadsbeslissing houdende aanstelling van een vertegenwoordiger in de Intercommunale IMEWO. 

 

14.

Goedkeuring vaststelling van de diverse maatschappelijke geledingen voor de samenstelling van de GECORO.

 

15.

Goedkeuring van het jaarplan 2001 horende bij het jeugdwerkbeleidsplan 1999-2001 van de gemeentelijke jeugdraad.

 

16.

Goedkeuring van het jaarverslag over het dienstjaar 2000 van de gemeentelijke openbare bibliotheek. 

 

17.

Goedkeuring aanpassing van de presentiegelden voor de raadsleden.

 

18.

Goedkeuring principebeslissing to het toekennen van een fietspremie aan alle personeelsleden.

 

19.

Kennisname van de samenstelling van de raad van beheer van de POB en het Gemeentelijk Feestcomité.

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring verlenging aanstelling van mevrouw Catharine Verstuyft als klerk in de gemeentelijke sporthal.

 

2.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling van Dirk De Ganck als plaatsvervangend industrieel ingenieur.

De secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 26 december 2002    11:53

Webmaster       Aurel Kielemoes