Gemeenteraadszitting
 van  woensdag  28  november  2001   te  20.00  uur  in   het gemeentehuis

 21 raadsleden aanwezig

In toepassing van het nieuwe decreet op de intergemeentelijke samenwerking wordt door ILVA op 28 november 2001 van 19.15 uur tot 19.45 uur in de raadzaal de agenda van de algemene vergadering van 20 december 2001 toegelicht aan de leden van de gemeenteraad.

   

DAGORDE:

De burgemeester geeft toelichting op eerder gestelde vragen in verband met de meerwerken aan de glasramen aan de kerk van Oosterzele, de data van de gemeenteraden in 2002 en de BTW-briefjes.

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

Het beknopt verslag wordt na voorlezing goedgekeurd mits volgende aanpassingen: bij punt 2 van de openbare zitting is recht wederinkoop in plaats van recht van voorkoop.

Bij de punten 15 tot en met 19 heeft Luc Verbanck namens zijn fractie verklaard dat die punten onder voorbehoud werden behandeld omdat er geen overleg was geweest met het OCMW.

Raadslid Jean-Marie De Groote vervoegt de zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Principebeslissing verkoop pastorie Moortsele.  (Unaniem goedgekeurd.  De pastorie met tuin, Sint-Antoniusplein 10, sectie A 360D en 357C met een oppervlakte van 3.930 m2 openbaar te verkopen.)

 

Ingevolge art. 92 van de gemeentewet verlaat Els De Turck de vergaderzaal. J

2.

Machtiging aan het schepencollege voor het aanstellen van een ontwerper voor de erkenning van een voetweg gelegen te Gijzenzele. (De raad beslist met unanieme goedkeuring.)

Els De Turck vervoegt de zitting.

 

3.

Goedkeuring aanpassen tracé fietspad uit provinciaal fietsroutenetwerk voor fietspad Windekekouter te vervangen in fietspad loods-sporthal voor subsidiëring van de provincie. (Eenparig goedgekeurd.)

 

4.

Goedkeuring verlenging overeenkomst exploitatie containerpark.  (Eenparig goedgekeurd.  In de overeenkomst met de ILVA betreffende de verwerving, de inrichting en de exploitatie van het containerpark d.d. 26-01-2000 wordt artikel 2 betreffende de duur van de overeenkomst vervangen door: "deze overeenkomst is geldig voor een termijn van 3 jaar, ingaande op 1 januari 2000 om van rechtswege te eindigen op 31-12-2002".)

 

5.

Bekrachtiging beslissing schepencollege d.d. 30 oktober 2001 houdende verkoop voertuigen technische dienst.  (Unaniem goedgekeurd.)

 

6.

Samenstelling GROS - kennisname.

 

7.

Beleidsnota mondiale solidariteit 2001 - 2006.  (Goedgekeurd met 14 stemmen voor en 9 stemmen tegen.)

 

8.

Beleidsnota gelijke kansen, welzijn en gezondheid 2001-2006.  (Goedgekeurd met 14 stemmen voor en 9 onthoudingen.)

 

9.

Bespreking tekst VVSG kerntakendebat. (Goedgekeurd maar mer de nodige aandacht voor een aantal problemen op de loer.  De SVVO laat notuleren dat deze opmerkingen de visie zijn van de meerderheid en niet van de oppositie.)

 

10.

Vaststelling vergoeding begeleider grabbelpasactiviteiten.  (Unaniem goedgekeurd. - vastgesteld op 8 euro per uur, met ingang van 1 januari 2002)

 

11.

Aanpassing bedrag kilometervergoeding bij dienstverplaatsingen en omzetting in euro.  (Eenparig goedgekeurd. - 0,2636 euro (11,-BEF) per kilometer vanaf 1 januari 2002 tot en met 20 juni 2002.)

 

12.

Bestek voor opdracht voor aanneming van diensten - aangaan van financiering met projectbeheer voor de realisatie van een gemeenschapscentrum.  (Goedgekeurd met 14 stemmen voor en 9 onthoudingen. - opdracht via algemene offerteaanvraag)

 

13.

Machtiging aan het schepencollege om verbeteringswerken uit te voeren via de bijzondere onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.  (Unaniem goedgekeurd. - binnen de perken van de kredieten van de gewone begroting ten bedrage van max. 1.000.000,-BEF per jaar BTW niet inbegrepen)

 

14.

Vacant verklaren van de betrekking van recreatieconsulent B bij bevordering.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

15.

Vaststellen weddeschalen in euro.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

16.

Advies begrotingswijziging nr. 1 van de kerkfabriek Balegem.  (Eenparig goedgekeurd.)

Volgens het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad worden bij brief van 26 november 2001 door de SVVO-fractie aan het einde van de openbare zitting volgende vragen gesteld:

   

Verduidelijkheden omtrent de functie van adviseur veiligheid en assistent opzichter.

   

Voetweg 91 en de geagendeerde punten 15 tot en met 19 van de vorige gemeenteraadszitting..
   

Toelichting wordt verstrekt door de burgemeester, schepenen Perreman en Meuleman.

   

De burgemeester deelt mede dat met ingang van 1 januari 2002 de restfractie zal opgehaald worden door ILVA.  De DIFTAR methode zal in de loop van 2002 in werking treden.  De beslissing om ILVA de restfractie te laten ophalen zal genomen worden op de gemeenteraad van 19 december 2001.  Na 19 december 2001 zal de bevolking geďnformeerd worden via de informatiebrochure.

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Bekrachtiging besluit schepencollege d.d. 23 oktober 2001 houdende het aanstellen van Raoul De Jonghe tot tijdelijk adviseur veiligheid op het werk en assistent opzichter met ingang van 01-10-2001 en dit voor een periode van 6 maanden.

 

2.

Uitbreiding prestaties Pierre Van Vynckt.

 

3.

Definitieve benoeming in vast dienstverband van Sam Vermeire en Jurgen Goderis als politieinspecteur.

 

4.

In disponibiliteit stellen van Annie Fostier schoonmaakster en toekenning van een wachtwedde.

 

5.

Verlenging loopbaanhalvering aan Bekaert Vera bibliotheekassistente.

 

6.

Verlenging aanstelling van Stradiot Anja als tijdelijke bibliotheekassistente ter vervanging van Vera Bekaert met loopbaanonderbreking.

 

7.

Toekennen loopbaanvermindering aan Bernedine Van Dijk schoonmaakster.

 

8.

Aanstelling van d'Hauwers Christel als tijdelijk klerk ter vervanging van Thienpont Ann, gesco met loopbaanonderbreking.

 

9.

Verlenging loopbaanonderbreking aan Potvin Nicole schoonmaakster.

 

10.

Verlenging loopbaanhalvering aan Geert Van Gaeveren.

 

11.

Verlenging aanstelling van Gustaaf Dobbelaere als tijdelijke gesco ter vervanging van Geert Van Gaeveren met loopbaanonderbreking.

 

12.

Aanstelling van Ann De Smet tot tijdelijke toezichtster ter vervanging van Van Heddegem Jenny, met ziekteverlof.

De secretaris, wn, Henri Vercruyssen,

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  zondag 29 december 2002    14:59

Webmaster       Aurel Kielemoes