Gemeenteraadszitting
 van woensdag 18 december 2002 te 20.00 uur in het gemeentehuis

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring raming inzake afkoppeling hemelwater in de deelgemeente Landskouter - dossier grondinneming.

 

2.

Goedkeuring eventueel recht van voorkoop, ambachtelijke zone, Reigerstraat - Nieuwstraat, 1ste afd. Sie A nummer 391/D, Lange Ambachtstraat 20.  (Kostprijs € 280.000,00 - unaniem goedgekeurd)

 

3.

Goedkeuring voorstel tot uitbreiding openbaar verlichtingsnet vanaf de wijk tot de spoorwegovergang - Roosbroekstraat.

 

4.

Goedkeuring gemeentebelastingen dienstjaar 2003:

-

aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting  (verhoging van 7% naar 8% - goedgekeurd met 14 stemmen voor en 9 stemmen tegen)

-

opcentiemen op de onroerende voorheffing  (behouden op 1200 opcentiemen)

-

opcentiemen op de door het Vlaams Gewest gevestigde belasting ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en / of woningen  (

-

gemeentelijke belasting op de zand- en steengroeven  ( €  0,14 per ton - unaniem goedgekeurd)

-

gemeentelijke belasting op de tweede verblijven  ( €  371,84 per tweede verblijf - unaniem goedgekeurd)

-

contantbelasting op de standplaatsen op de markt  (unaniem goedgekeurd)

-

retributie voor het gebruik van het gemeentelijk mobiel podium  (unaniem goedgekeurd)

-

algemene gemeentelijke belasting gezinnen + bedrijven  €  62,00 per jaar voor een gezin, 40,00 Euro per jaar van een alleenstaande; €  61,97 per jaar voor bedrijven; €  111,555 per jaar voor tweede verblijven klasse 2 en €  495,79 per jaar voor bedrijven klasse 1 - goedgekeurd met 14 stemmen voor en 9 stemmen tegen)

-

retributie op het beschikbaar stellen van stickers bestemd voor het ophalen van huisvuil  (€  1,00 voor groene container van 140 liter; €  1,00 voor grijze container van 140 liter en €  2,00 voor grijze container van 240 liter - unaniem goedgekeurd)

-

retributie op het vrijwillig gebruik van bijkomende huisvuilcontainers  (€ 62,00 per container - unaniem goedgekeurd)

 

5.

Goedkeuring werkingstoelage dienstjaar 2003 aan de politiezone Regio Rhode & Schelde.  (eigen dienstjaar €  822.270,94 en voor de vorige dienstjaren €  1.519,65 - goedgekeurd met 14 stemmen voor en 9 onthoudingen)

 

6.

Goedkeuring begroting kerkfabrieken dienstjaar 2003. 

 

7.

Goedkeuring gemeentebegroting dienstjaar 2003 - financieel beleidsplan 2003 - 2006 - jaarverslag 2001.   (goedgekeurd met 14 stemmen voor en 9 stemmen tegen) (jaarverslag werd eenparig goedgekeurd)

 

8.

Goedkeuring kasverslag 3de kwartaal 2002.  (eenparig goedgekeurd)

 

9.

Kennisname budgetwijziging nr. 1 (exploitatiebudget) van het OCMW.

 

10.

Goedkeuring aankoop bij onderhandse opdracht van verschillende materialen voorzien op de gemeentebegroting 2003 - buitengewone dienst.  (eenparig goedgekeurd)

 

11.

Goedkeuring bestek voor aanneming van diensten: financiering van buitengewone uitgaven.  (eenparig goedgekeurd)

 

12.

Goedkeuring voortgangsrapport 2001 Sociaal Impulsfonds (=verslag voor uitbetaling saldo trekkingsrechten).

 

13.

Mededeling resultaten enqu๊te serviceflats. (de Raad neemt kennis van dit agendapunt)

VRAAGSTELLING.

  

Conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad wordt bij brief van 16 december 2002 door de SVVO-fractie aan het einde van de openbare zitting een vraag gesteld omtrent de uitnodiging die verstuurd werd naar de senioren i.v.m. de geplande uitstappen naar Ieper, Oudenaarde en Temse.  (Schepen Cottenie geeft toelichting omtrent de activiteiten van de seniorenraad).

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Definitieve benoeming van een kleuteronderwijzeres aan de gemeentelijke basisschool te Oosterzele.

 

2.

Goedkeuring benoeming op proef voor ้้n jaar van een deskundige B Burgerlijke stand.

 

3.

Goedkeuring benoeming op proef voor ้้n jaar van een deskundige B Jeugd ฝ tijds.

 

4.

Goedkeuring benoeming op proef voor ้้n jaar van een deskundige B Tuin & Landschapsarchitekt.

 

5.

Goedkeuring benoeming op proef voor ้้n jaar van een deskundige B Mileu & duurzaamheidsambtenaar.

 

6.

Bespreking huishoudelijk reglement betreffende het gebruik van de infrastructuur van het gemeentelijk gemeenschapscentrum De Kring.

De secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  zondag 09 maart 2003    09:17

Webmaster       Aurel Kielemoes