Gemeenteraadszitting
 van  woensdag  23  oktober  2002   te  20.00  uur  in   het gemeentehuis

22 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

De SVVO-fractie verzoekt de vragen gesteld in het vragenkwartuurtje te vermelden in de overzichtslijst, nl:

   

het antwoord van het college van burgemeester en schepenen aan de Gouverneur i.v.m. de klacht over de GSM-facturen;

   

de afloop van de gerechtelijke procedure gemeente Oosterzele vs. Sucaet;
   

de selectiviteit waarmee sommige inwoners wel en andere niet geverbaliseerd worden voor overtredingen van de milieuwetgeving;

   

de riolering in de Morestraat;
   

de voorlopige kostprijs van de aanwervingen en de informatiebrochure.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring tot wijziging van de principebeslissing tot de bouw van een nieuwe raadzaal aan het gemeentehuis te Oosterzele. (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 9 stemmen tegen)

 

2.

Goedkeuring principebeslissing tot uitvoeren van instandhoudingswerken aan de Klepmolen te Balegem. (Unaniem goedgekeurd)

 

3.

Goedkeuring voorstel van onteigeningen voor de realisatie van het fietspad Sporthal - Dorp Oosterzele. (Unaniem goedgekeurd)

 

4.

Goedkeuring plan uitbreiding gas in Groenweg te Oosterzele.

 

5.

Goedkeuring huurovereenkomst met cvba De Kring te Balegem voor de huur van de feestzaal De Kring - Gootje 75. (Unaniem goedgekeurd)

 

6.

Kennisname agenda van de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale ILVA en aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordiger.

 

7.

Kennisname agenda van de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale IMEWO en aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordiger.

 

8.

Kennisname agenda van de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale TEVEOOST en aanduiding van de gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

9.

Kennisname agenda van de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale VOOR CREMATORIUMBEHEER en aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordiger.

 

10.

Kennisname agenda van de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale VENECO en aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordiger.

 

11.

Goedkeuring begrotingswijzigingen nrs 3 en 4 van de gemeente voor het dienstjaar 2002. (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 9 stemmen tegen)

 

12.

Advies over begrotingswijziging kerkfabriek St.-Agatha te Landskouter. (Unaniem goedgekeurd)

 

13.

Goedkeuring aanpassing werkingstoelage aan de politiezone regio Rhode en Schelde voor het dienstjaar 2002. (750.005,29 euro voor het eigen dienstjaar en 3.045,60 euro voor de vorige dienstjaren - unaniem goedgekeurd)

 

14.

Goedkeuring toelage aan turnvereniging Olympia voor aankoop turngordel. (1.795 euro)

 

15.

Goedkeuring toelage aan instellingen voor tewerkstelling.

 

16.

Goedkeuring verlenging overeenkomsten voor het leerlingenvervoer in Oosterzele. (Goedgekeurd met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen)

 

17.

Goedkeuring ontwerp tijdelijke huurcontracten voor de woningen Berg 36 te Balegem en Dorp 46 te Oosterzele.

 

18.

Kennisname vastlegging rentevoet ingevolge de verlenging van de herzieningstermijn voor bepaalde leningen tot maximum 2 jaar.

 

19.

Goedkeuring aanpassingen aan het gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen. (Unaniem goedgekeurd)

 

20.

Goedkeuring voor druk van boekwerk over de wereldoorlogen.

 

21.

Bespreking samenwerking met Belylikova, Turkije.

VRAAGSTELLING.

  

Conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad wordt bij brief van 21 oktober 2002 door de SVVO-fractie aan het einde van de openbare zitting een vraag gesteld, nl. met betrekking tot de herstellingswerken aan de Morestraat.

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring verlenging van de loopbaanonderbreking van Kris Van der Eecken, deskundige B in de dienst financiën.

 

2.

Bekrachtiging besluit schepencollege houdende de  verlenging van de tijdelijke aanstelling van Gino De Smet, als gesco.

 

3.

Bekrachtiging en goedkeuring tijdelijke aanstelling van Wim De Baere als onderwijzer aan het gemeentelijk onderwijs.

 

4.

Goedkeuring benoeming op proef voor één jaar van een deskundige voor sociale zaken, welzijn en ontwikkelingssamenwerking (niv. B).

 

5.

Goedkeuring benoeming op proef voor één jaar van een verantwoordelijke personeelsbeheer (niv. B).

 

De secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 26 december 2002    11:41

Webmaster       Aurel Kielemoes