Gemeenteraadszitting
 van woensdag 24 april 2002 te 20.00 uur in het gemeentehuis

23 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring principebeslissing voor de buitengewone herstellingswerken aan gemeentelijke wegen en rioleringen - fase IV en machtiging aan het schepencollege, tot het aanstellen van een ontwerper. (Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.)

 

2.

Goedkeuring wijziging ontwerp Bijzonder Plan van Aanleg nr. 6 - Hettingen. (Eenparig goedgekeurd.)

 

3.

Goedkeuring en bekrachtiging collegebesluit van 28-03-2002 inzake het aanstellen van een aannemer voor het uitvoeren van dringende herstellingswerken in Bruisbeke - Houtemstraat.

 

4.

Goedkeuring ontwerp voor de uitbreiding van het drinkwaternet door TMVW voor a) Gravelos nr.3 te Oosterzele; b) Issegem te Balegem.

 

5.

Goedkeuring ontwerp onteigeningsplan inzake de verbreding van de toegangswegen aan de spoorwegovergang nr. 88 (Mollekens) te Scheldewindeke.

 

6.

Goedkeuring gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op reclames, uithangborden en andere publiciteitsmaatregelen. (Goedgekeurd met 14 stemmen voor en 9 onthoudingen.)

 

7.

Goedkeuring statutenwijziging voor de intercommunale vereniging Land van Aalst (ILVA), kennisname dagorde van de algemene vergadering en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

8.

Goedkeuring statutenwijziging van de Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen (FINIWO), kennisname dagorde van de buitengewone algemene vergadering en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

9.

Goedkeuring statutenwijziging van de Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO), kennisname dagorde van de buitengewone algemene vergadering en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

10.

Goedkeuring statutenwijziging van de Intercommunale Maatschappij voor Televisiedistributie  in Oost-Vlaanderen (Teve-Oost), kennisname dagorde van de buitengewone algemene vergadering en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

11.

Goedkeuring statutenwijziging van de GEMEENTELIJKE Holding nv, kennisname dagorde van de buitengewone algemene vergadering en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

12.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de intercommunale vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen en en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

13.

Goedkeuring jeugdruimteplan 2002-2004. (Eenparig goedgekeurd.)

 

14.

Goedkeuring principebeslissing tot renovatie van het centraal speelplein De Kluize en machtiging aan het schepencollege tot aanstellen van een ontwerper. (De principebeslissing wordt eenparig goedgekeurd. - de machtiging tot het aanstellen van een ontwerper wordt goedgekeurd met 14 stemmen voor en 9 stemmen tegen.)

 

15.

Goedkeuring voorstel tot tijdelijke tewerkstelling van jobstudenten tijdens de vakantiemaanden juli en augustus 2002. (Goedgekeurd met 14 stemmen voor en 9 stemmen tegen.)

 

16.

Goedkeuring retributiereglement voor het voltrekken van huwelijken op zaterdag. (Het voorstel 150 euro wordt unaniem goedgekeurd.)

 

17.

Goedkeuring afscheidspremie voor de gepensioneerde personeelsleden.

 

18.

Advies omtrent de rekeningen over het dienstjaar 2001 van de kerkfabrieken van Moortsele - Scheldewindeke - Landskouter en Balegem.

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring machtiging aan het College van Burgemeester en Schepenen en bekrachtiging collegebesluit houdende aanstelling van Meester Lagaet M. i.v.m. de Reigerstraat.

 

2.

Goedkeuring  en bekrachtiging collegebesluit houdende de tijdelijke aanstelling van Marie-Rose Claus in het kader van het ACTIVA-PLAN.

 

3.

Goedkeuring  en bekrachtiging collegebesluit houdende de tijdelijke aanstelling van Monique Van der Straeten in het kader van het ACTIVA-PLAN.

 

4.

Goedkeuring bevordering van Ronny Lauwaerts tot administratief medewerker C.

 

5.

Goedkeuring vervanging administratief medewerker in dienst financiŽn van Ronny Lauwaerts door Catherine Verstuyft.

 

6.

Goedkeuring aanvraag disponibiliteit van de heer Marc Van Achter en toekennen van een wachtwedde.

 

7.

Goedkeuring aanvraag tot volledige terbeschikkingstelling Roland Vanden Broecke, onderwijzer aan het gemeentelijk onderwijs.

 

8.

Kennisname ontslag van Ilse Van Wambeke als lid van de Commissie Oosterzele in Europa.

De secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  vrijdag 27 december 2002    18:35

Webmaster       Aurel Kielemoes