Gemeenteraadszitting
 van dinsdag 25 juni 2002 te 20.30 uur in het gemeentehuis

20 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring principebeslissing tot het aanleggen van een fietspad tussen Oosterzele en Wetteren langsheen de Langestraat te Oosterzele en de Koningswegel te Wetteren als verbinding met de nieuwe fietsenbrug over de E40.  Machtiging aan het college tot aanstellen van een ontwerper en afsluiten van module 12 van het mobiliteitsconvenant. (Unanieme goedkeuring.)

 

2.

Goedkeuring principebeslissing tot wijzigen eengezinswoning naar meergezins-woning te Oosterzele, Dorp 46 en machtiging college tot aanstellen van een architect.

 

3.

Goedkeuring ondertekening nieuwe samenwerkingsovereenkomst "milieu als opstap voor duurzame ontwikkeling" met het Vlaams Gewest voor de periode 2002 - 2004.

 

4.

Goedkeuring milieujaarprogramma 2002: opmaak volgens de nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

 

5.

Goedkeuring principebeslissing ondertekening contract met vzw ECONET voor de aanstelling van een voltijdse MINA-werker in het kader van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst (indien 1 MINA-werker door het Gewest wordt toegewezen, wordt hij voor de helft gesubsidieerd: jaarlijkse kostprijs 12.500 euro - 1.500 manuren equivalent).

 

6.

Goedkeuring subsidiereglement voor de aankoop van een compostvat: kostprijs: 36 euro, subsidie: 16 euro, rest te betalen: 20 euro (collegebeslissing 14/5 naar analogie met subsidiereglement voor wie groene container inlevert). (Eenparig goedgekeurd.)

 

7.

Goedkeuring principebeslissing voor het invoeren van een DIFTAR-systeem vanaf 1 januari 2003: vast gedeelte van 50 of 62 euro, 1 euro per ophaalbeurt van de GFT-fractie, 2 euro per ophaalbeurt van de grijze fractie. (Met algemeen akkoord aanvaard - er wordt een vast bedrag aangerekend van 62 euro voor een gezin en 40 euro voor een alleenstaande. Per aanbieding dient er één sticker van 1 euro bevestigd te worden aan de GFT-container en 2 stickers aan de grijze container;)

 

8.

Goedkeuring contract startbaan verkeersveiligheid.  De startbaan werd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - departement Onderwijs - toegekend voor de duur van één jaar en de wedde wordt door het Ministerie uitbetaald.

 

9.

Goedkeuring definitieve aanneming BPA nr. 6 - Hettingen en vraag ministeriële onteigening.

 

10.

Herziening uitbreiding drinkwaternet in Duivelskapelweg te Balegem

 

11.

Goedkeuring werkingsverslag 2001 jeugdwerkbeleidsplan 1999 - 2001.

 

12.

Goedkeuring jaarverslag 2001 van de gemeentelijke openbare bibliotheek.

 

13.

Goedkeuring beleidsplan gemeentelijke bibliotheek 2002 - 2007.

 

14.

Goedkeuring wijziging gemeenteraadsbeslissing van 27 februari 2002 houdende vaststelling van een retributie voor grondconcessies, columbariumnissen, het begraven in een urnenveld of in een grafkelder en asverstrooiïng op de gemeentelijke kerkhoven - aanpassing ingevolge opmerkingen provincie.

 

15.

Goedkeuring wijziging gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2002 houdende vaststelling van een contantbelasting op het weghalen van sluikstorten - aanpassing ingevolge opmerkingen provincie.

 

16.

Goedkeuring begrotingswijziging gewone dienst + begrotingswijziging buitengewone dienst.

 

17.

Toetreding als vennoot tot Jobpunt Vlaanderen.

 

18.

Goedkeuring vacant verklaring lestijden in het gemeentelijk onderwijs.

 

19.

Goedkeuring aanpassing naar euro's van het inschrijvingsgeld voor de muziekschool.

 

20.

Goedkeuring wijziging aanduiding gemeentelijk vertegenwoordiger in de intercommunale FINIWO.

 

21.

Goedkeuring ontwerp van statutenwijziging voor het gemeentepersoneel.

 

22.

Goedkeuring afscheidspremie voor de gepensioneerde personeelsleden.

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring machtiging aan college en bekrachtiging van hun besluit tot het aanstellen van een raadsman in de zaak "standplaatsen van de frituren in Oosterzele". 

 

2.

Goedkeuring  aanstellen van de heer Magerman Johan als plaatsvervangend technisch beambte in vervanging van de heer Rijm Marnix met ziekteverlof. 

 

3.

Goedkeuring  toekennen volledige loopbaanonderbreking aan Caroline De Groeve.

 

4.

Goedkeuring verlenging aanstelling Ann Van Wanzeele als tijdelijk kinderverzorgster voor het schooljaar 2002 - 2003.

 

5.

Goedkeuring definitieve benoeming van de heer Tom Hofman als industrieel ingenieur.

 

6.

Goedkeuring definitieve benoeming van de heer David De Landsheere als cultuur- en Informatieconsulent.

 

7.

Goedkeuring definitieve benoeming van de heer Guy Vekeman als technisch medewerker C (toezichter van werken).

 

8.

Goedkeuring definitieve benoeming van mevrouw Mireille Helderweirdt als jeugdconsulent B.

 

9.

Goedkeuring aanstelling van de heer Antoine De Praeter als tijdelijk diensthoofd personeel.

 

10.

Goedkeuring ouderschapsverlof aan Katia Van Wayenberge, onderwijzeres.

 

11.

Goedkeuring vervanging Rebecca Gerard met zwangerschapsverlof door Nico De Visscher voor de periode van 5 tot 23 augustus.

 

12.

Goedkeuring aanvraag ouderschapsverlof aan Rebecca Gerard.

 

13.

Aanstelling van Sven De Bisschop in de startbaan die door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap werd toegekend.

De secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  vrijdag 27 december 2002    17:51

Webmaster       Aurel Kielemoes