Gemeenteraadszitting
 van woensdag 25 september 2002 te 20.00 uur in het gemeentehuis

23 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Aktename ontslag als schepen en raadslid van de heer Jean Pierre Fack.

 

2.

Aktename van afstand van mandaat van 8 opvolgende raadsleden.

 

3.

Onderzoek van de geloofsbrieven van een opvolgend gemeenteraadslid.

 

4.

Aanstelling en eedaflegging van een gemeenteraadslid.

 

5.

Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden.

 

6.

Aktename ontslag van een titelvoerend OCMW-raadslid en aktename van afstand van mandaat van opvolgende OCMW-raadsleden. (De heer Frans Desloover wordt als opvolger van Jan Fiers opgeroepen om de eed als OCMW-raadslid af te leggen.)

 

7.

Verkozen verklaring van een kandidaat werkend lid.

 

8.

Verkiezing van een vijfde schepen. (Jan Fiers)

 

9.

Eedaflegging van de vijfde schepen. 

 

10.

Goedkeuring principebeslissing tot het opmaken van een erosiebestrijdingplan en machtiging aan het schepencollege tot het aanstellen van een ontwerper. (Unanieme goedkeuring.)

 

11.

Goedkeuring principebeslissing tot het uitvoeren van erosiebestrijdingswerken en machtiging aan het schepencollege tot het aanstellen van een ontwerper. (Unanieme goedkeuring.)

 

12.

Goedkeuring principebeslissing tot nieuwbouw- en geschiktheidswerken aan het GILO te Scheldewindeke (fase II - sanitair).

 

13.

Goedkeuring ondergronds brengen leidingen in de Gaversesteenweg. (Unanieme goedkeuring.)

 

14.

Goedkeuring plannen, bestek, raming en meetstaat voor de heraanleg van een fietspad langsheen de Gaversesteenweg. (Unanieme goedkeuring.)

 

15.

Goedkeuring plan, bestek, raming en meetstaat inzake de levering van bureelmeubilair voor de gemeentelijke bibliotheek - zes loten.

 

16.

Goedkeuring plan, bestek, meetstaat en raming inzake afkoppeling hemelwater in de deelgemeente Landskouter - dossier grondinneming.

 

17.

Goedkeuring meerwerken betreffende de renovatie van de Bibliotheek te Scheldewindeke, lot bouwwerken - bekrachtiging collegebeslissing d.d. 25-06-2002 - bvba Cornelis.

 

18.

Goedkeuring meerwerken betreffende de renovatie van de Bibliotheek te Scheldewindeke, lot technische installaties - NV Berckmoes.

 

19.

Goedkeuring vraag afschaffing buurtwegen 36 (Windikmolenlos) en 31 (Groenweg) op grens Balegem/Scheldewindeke. (Windikmolenlos 14 stemmen tegen, 9 stemmen voor) - (Groenweg unanieme goedkeuring)

 

20.

Goedkeuring vraag verplaatsing voetweg 45 "Pruymwegel" te Moortsele.

 

21.

Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van de cv Provinciale Medisch sociale intercommunale vereniging Lemberge en aanduiding van de gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

22.

Goedkeuring statutenwijziging van de intercommunale vereniging TMVW en aanduiding van de gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

23.

Goedkeuring verkoopsovereenkomst met de VZW Parochiale Werken inzake aankoop van de parochiezaal Pastoor de Vosstraat te Scheldewindeke. (Eenparig goedgekeurd - de SVVO-fractie vraagt te wachten met afbraak avn het pand tot de realisatie van het gemeentelijk onmoetingscentrum)

 

24.

Goedkeuring overeenkomst met VOVEDA inzake aansluiting bij het dierenasiel voor opvang van rondzwervende dieren.

 

25.

Goedkeuring aanvullend politiereglement op de dierenbescherming - honden.

 

26.

Goedkeuring overeenkomst met de VDAB inzake aanmaak mini-website voor de LWW.

 

27.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met forum lokale werkgelegenheid en locale werkwinkel met zorggebied Melle - Merelbeke - Oosterzele. (Unanieme goedkeuring.)

 

28.

Goedkeuring raamakkoord inzake sociale maribel en sectoraal akkoord. (Eenparig goedgekeurd.)

 

29.

Goedkeuring afwijking van het gemeentelijk reglement betreffende de afwijking van art. 120 bis inzake de evenwichtige samenstelling van de gemeentelijke adviesraden.

 

30.

Goedkeuring voorstel tot vergoeding van de leden van de GECORO.

 

31.

Goedkeuring charter van de integratie.

 

32.

Kennisname jaarverslag van de VZW Vereniging Openbaar Groen.

 

33.

Kennisname verslag departement Brandweer (zone Centrum).

 

34.

Goedkeuring forfaitaire bijdrage in de kosten van de brandweer voor het jaar 2000.

 

35.

Goedkeuring begrotingswijziging kerkfabriek Sint-Bavo - Sint-Kristoffel en Sint-Gangulfus voor het dienstjaar 2002.

 

36.

Goedkeuring eindafrekening buitenrestauratie glasramen kerkfabriek Sint Gangulfus.

 

37.

Goedkeuring eindafrekening buitenrestauratie kerk Moortsele.

 

38.

Goedkeuring tarieven in de scholen voor het schooljaar 2002-2003.

 

39.

Goedkeuring vergoeding aan personeelsleden voor het gebruik van het gemeenschappelijk openbaar vervoer.

 

40.

Goedkeuring kastoestand op datum van 31-03-2002 en 30-06-2002.

 

41.

Goedkeuring gemeentelijke toelage aan Sinksencomité Oosterzele.

 

42.

Goedkeuring buitengewone toelage aan KVV Windeke voor 75 jarig bestaan en Chiro jongens Balegem voor 50 jarig bestaan.

 

43.

Goedkeuring aanpassing bedragen sociale toelagen.

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring verlenging ter beschikkingstelling voor persoonlijke aangelegenheden van Berdhy Ysebaert - directeur GILO te Oosterzele voor het schooljaar 2002-2003.

 

2.

Kennisname einde opdracht van Luc De Cuyper als waarnemend directeur en aanstelling van Dominique Vincent als waarnemend directeur voor het schooljaar 2002-2003.

 

3.

Goedkeuring tijdelijke aanstellingen in het gemeentelijk onderwijs voor het schooljaar 2002-2003.

 

4.

Goedkeuring tijdelijke aanstellingen in het muziekonderwijs voor het schooljaar 2002-2003.

 

5.

Goedkeuring tijdelijke aanstellingen voor de ochtend en avondbewaking in de plaatselijke scholen voor het schooljaar 2002-2003.

 

6.

Goedkeuring verlenging aanstelling van Carine Dammekens als administratieve bediende in het gemeentelijk onderwijs.

 

7.

Goedkeuring ontslag wegens pensioengerechtigde leeftijd van Adrien Uytterhaegen als ploegbaas.

 

8.

Goedkeuring ontslag als gemeentewerkman Eddy Bekaert..

 

9.

Goedkeuring verlenging aanstelling van Mariane Bekaert als tijdelijk bediende ter vervanging van Nicole Sax, gepensioneerd.

 

10.

Goedkeuring verlenging aanstelling van Catharine Verstuyft als tijdelijk bediende ter vervanging van Nicole Sax, gepensioneerd.

 

11.

Goedkeuring verlenging loopbaanhalvering aan Geert Van Gaeveren, als voltijds recreatieconsulent.

 

12.

Goedkeuring verlenging aanstelling aan Gustaaf Dobbelaere gesco in vervanging van Geert Van Gaeveren met loopbaanhalvering.

 

13.

Goedkeuring verlenging aanstelling Gustaaf Dobbelaere als gesco - halftijds..

 

14.

Bekrachtiging besluit college houdende de tijdelijke aanstelling van Koen De Gusseme als halftijds technisch beambte gesco.

 

15.

Goedkeuring verlenging aanstelling van Koen De Gusseme als halftijds technisch beambte gesco.

 

16.

Goedkeuring verlenging aanstelling tijdelijk administratief assistent D ten behoeve van de dienst jeugd en sport - Catharine Verstuyft.

 

17.

Goedkeuring verlenging aanstelling tijdelijk halfgeschoold arbeider - Martin Van Den Berge.

 

18.

Goedkeuring verlenging aanstelling gesco - Robert Baele.

 

19.

Goedkeuring verlenging aanstelling tijdelijk schoonmaakster ten behoeve van de sporthal en muziekschool - Vera Van den Hauwe.

 

20.

Goedkeuring toekennen loopbaanvermindering aan Marnix Rijm.

 

21.

Goedkeuring toekennen van 1/5 loopbaanonderbreking aan José Eliano.

 

22.

Goedkeuring vervanging van Marnix Rijm door Gino De Smet, technisch beambte.

 

23.

Bekrachtiging besluit college houdende aanstelling van 2 personen voor één maand ten behoeve van de Politieraad - Annelies Isenbaert en Bart Keymeulen als administratief assistent.

 

24.

Bekrachtiging besluit college houdende de aanstelling van Wendy Boterbergh als technisch beambte gesco.

 

25.

Bekrachtiging besluit college houdende de aanstelling van Stefaan De Flo als technisch beambte.

 

26.

Bekrachtiging besluit schepencollege houdende verlenging tijdelijke aanstelling van Stefaan De Flo.

 

27.

Bekrachtiging besluit schepencollege houdende de tijdelijke aanstelling van Hilde Brits als administratief assistente.

 

28.

Bekrachtiging besluit schepencollege houdende de tijdelijke aanstelling van Mireille Helderweirdt als plaatsvervangend administratief medewerker.

 

29.

Machtiging aan het college en bekrachtiging van hun besluit tot het aanstellen van een raadsman Stephane Criel.

De secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  vrijdag 27 december 2002    17:08

Webmaster       Aurel Kielemoes