Gemeenteraadszitting
 van woensdag  27 februari  2002 te 20.00 uur in het gemeentehuis

21 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Principebeslissing tot het aanleggen van een fietspad over lange afstand langsheen de spoorwegbedding tussen de Oudenaardsesteenweg te Balegem en de Geraardsbergsesteenweg te Landskouter. (Unaniem goedgekeurd.)

 

2.

Principebeslissing tot de heraanleg fietspad en de aanleg van nieuwe voetpaden langsheen de Gaversesteenweg. (Unaniem goedgekeurd.)

 

3.

Goedkeuring ontwerp, bestek en raming voor het afzonderlijk gelegen fietspad loods-sporthal-Hettingen. (Goedgekeurd met algemeen akkoord.)

 

4.

Goedkeuring uitbreiding (Poststraat - Sint-Martensdries - Meerlaanstraat - Houte) overeenkomst SWK inzake modellering van de rioolbekkens en "ontwerpfase 1 en 2" voor het project collector Molenbeek Oosterzele-Zuid (Aquafin-Balegem).

 

5.

Goedkeuring uitbreiding drinkwaternet door TMVW op aanvraag voor Achterdries te Oosterzele. (Goedgekeurd met algemeen akkoord - raming 2.231,04 euro waarvan 25% zijnde 557,76 euro ten laste van de gemeente.)

 

6.

Goedkeuring offerte voor het ondergronds brengen van de netten in de Morestraat te Scheldewindeke. (Unaniem goedgekeurd - naar aanleiding van de te organiseren hoorzitting voor de bewoners van de straat zullen ook de gemeenteraadsleden worden uitgenodigd.)

 

7.

Goedkeuring ontwerpakte voor de aankoop van een woning Dorp 46 te Oosterzele. (Kostprijs 89.241,67 euro - met algemeen akkoord goedgekeurd.)

 

8.

Goedkeuring bestek voor de aankoop van twee lichte vrachtwagens met open laadbak.

 

9.

Goedkeuring bestek voor de aankoop van een kleine graafmachine.

 

10.

Goedkeuring bestek voor de aankoop van een kipremorque.

 

11.

Goedkeuring bestek voor de aankoop van een aanhangwagen met kipfunctie.

 

12.

Goedkeuring aanvullend politiereglement inzake het wegverkeer houdende tonnagebeperking tot 3,5 ton - uitgezonderd plaatselijk verkeer in de Kwaadbeek en de Gijzenzelestraat te Oosterzele. (Unaniem goedgekeurd.)

 

13.

Goedkeuring gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen. (Mits aanpassing van een paar artikelen goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.)

 

14.

Aansluiting bij sociaal verhuurkantoor koepel Zuid-Oost-Vlaanderen. (Goedgekeurd met 12 stemmen voor en 9 onthoudingen.)

 

15.

Aanduiden gemeentelijke afgevaardigde in sociaal verhuurkantoor - koepel Zuid-Oost-Vlaanderen.

 

16.

Goedkeuring aangepast reglement op het sluikstorten op grondgebied van de gemeente Oosterzele.

 

17.

Goedkeuring cultuurbeleidsnota. (Met algemeen akkoord goedgekeurd.)

 

18.

Aanvulling bij retributie gemeenteraadsbeslissing 26 september 2001 - omschakeling naar eurotarieven.

 

19.

Gemeentelijke milieubelasting voor gezinnen dienstjaar 2002 + gemeentelijke milieubelasting voor bedrijven dienstjaar 2002.

 

20.

Kennisname kastoestand per 31 december 2001. 

 

21.

Gemeentepersoneel - aanpassing van het administratief reglement van het contractueel gemeentepersoneel.

 

22.

Goedkeuring vacant verklaren van volgende betrekkingen: (Goedgekeurd met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen.)

 

Dienst 1: secretariaat en personeel

 

- Aanwerving deskundige B (FT) in vervanging van Antoine De Praeter

 

- Aanwerving administratief medewerker C (FT)

 

Dienst 2: financiŽn

 

- Bevordering administratief assistent D naar administratief medewerker C (FT)

 

Dienst 3: burgerlijke stand en bevolking

 

- Aanwerving deskundige B (FT)

 

- Bevordering administratief assistent D naar administratief medewerker C (FT)

 

Dienst 5: jeugd en sport

 

- Aanwerving deskundige B (halftijds)

 

- Aanwerving administratief assistent D (FT)

 

Dienst 6: welzijn

 

- Aanwerving deskundige B (FT)

 

Dienst 7: ruimtelijke ordening en milieu

 

- Aanwerving deskundige B (FT)

 

- Bevordering administratief assistent D naar administratief medewerker C (FT)

 

Dienst 8: openbare werken en infrastructuur

 

- Aanwerving administratief medewerker C (FT)

 

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring  aanvaarden ontslag van Annie Fostier, schoonmaakster wegens pensionering.

 

2.

Goedkeuring  verlenging loopbaanvermindering 1/5 aan Marc Van Achter, technisch assistent. 

 

3.

Goedkeuring toekennen volledige loopbaanonderbreking aan Kris Van der Eecken..

 

4.

Goedkeuring aanvaarden ontslag van Raoul De Jonghe als adviseur veiligheid en assistent opzichter.

 

5.

Goedkeuring aanstelling van Carlo Verstuyft als arbeider-gesco (technisch assistent) ter vervanging van Armand De Pauw, gepensioneerd.

 

6.

Goedkeuring bekrachtiging beslissing schepencollege d.d. 12-02-2002 houdende tijdelijke aanstelling van Catharine Verstuyft en halftijds administratief assistent.

 

7.

Goedkeuring bekrachtiging besluit schepencollege d.d. 12-02-2002 houdende de aanstelling van Hugo Van Kerkhove tot waarnemend onderwijzer tvv  Luc De Cuyper met een wekelijkse prestatie van 12 lestijden.

 

8.

Goedkeuring bekrachtiging besluit schepencollege d.d. 12-02-2002 houdende de tijdelijke aanstelling van mevrouw Karin Debaets als kleuteronderwijzeres.

 

9.

Goedkeuring aanpassing gemeenteraadsbeslissing d.d. 19 december 2001 houdende definitieve benoeming van Saskia De Landtsheere voor 2 uur i.p.v. 3 uur.

 

10.

Intrekking gemeenteraadsbeslissing d.d. 19 december 2001 houdende definitieve benoeming van Cindy Schepens (zedenleer) met een wekelijkse prestatie van 2 lestijden.

 

11.

Goedkeuring vervanging lid jeugdraad.

De secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  vrijdag 27 december 2002    21:19

Webmaster       Aurel Kielemoes