Gemeenteraadszitting
 van woensdag  27 maart 2002 te 20.00 uur in het gemeentehuis

23 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring principebeslissing tot het aanleggen van voetpaden in de Molenstraat en de Krekelberg te Balegem. (Unaniem goedgekeurd)

 

2.

Goedkeuring principebeslissing tot het herinrichten van het stationsplein te Balegem en Scheldewindeke. (Unaniem goedgekeurd)

 

3.

Goedkeuring principebeslissing en voorstel van samenwerkingsovereenkomst omtrent het lokaal werkgelegenheidsbeleid. (Eenparig goedgekeurd.)

 

4.

Goedkeuring verkoop onroerend goed in ambachtelijke zone BPA nr. 7  en al dan niet verzaking aan recht van wederverkoop.

 

5.

Goedkeuring gemeentelijk subsidiebesluit voor de opbouw van individuele zuiveringsinstallaties. (Eenparig goedgekeurd.)

 

6.

Goedkeuring voorstel van statutenwijziging van de intercommunale Veneco - decreet 06-07-2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking.

 

7.

Kennisname jaarverslag en jaarrekening 2001 van de intercommunale Veneco en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger op de algemene vergadering.

 

8.

Goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de GECORO. (Goedgekeurd met 14 stemmen voor en 9 stemmen tegen.)

 

9.

Goedkeuring jeugdwerkbeleidsplan 2002 - 2004. (Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.)

 

10.

Goedkeuring voorstel van gebruiksreglement van de buiten tennisterreinen aan de sporthal "De Kluize". (Met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.)

 

11.

Goedkeuring aangepast sluikstortreglement op het zwerfvuil op het grondgebied van de gemeente Oosterzele. (Unaniem goedgekeurd)

 

12.

Goedkeuring voorstel tot omzetting in euro van de vergoedingen voor middagtoezicht in het onderwijs.

 

13.

Goedkeuring voorstel tot omzetting in euro van de vergoedingen voor monitoren en hoofdmonitor in de speelpleinwerking.

 

14.

Bekrachtiging collegebesluit houdende betaling van de ontwerpkosten voor het monument te Balegem.

 

15.

Goedkeuring wijzigingen in het sectoraal akkoord 1999 - 2001:

-

meerekenbaarheid van anciŽnniteit;

-

toekenning van de 3de salarisschaal aan contractuelen;;

 

16.

Goedkeuring wijzigingen van het sectoraal akkoord 2002

-

aanpassing reglement contractuele inzake toepassing van de carenzdag;

-

aanpassing B-salarisschalen;

-

aanpassing eindejaarstoelage;

 

17.

Goedkeuring intrekking raadsbesluit met betrekking tot de openverklaring van nieuw aan te werven ambten voorzien in de personeelsformatie. 

 

18.

Goedkeuring wijziging in het personeelsstatuut.

 

19.

Goedkeuring openverklaring van de nieuw aan te werven ambten voorzien in de personeelsformatie. (Goedgekeurd met 14 stemmen voor en 9 stemmen tegen.)

 

20.

Goedkeuring aanpassing van de ambten in de personeelsformatie. 

 

21.

Goedkeuring voorstel tot tijdelijke tewerkstelling van jobstudenten tijdens de vakantiemaanden juli en augustus 2002. (Unaniem goedgekeurd.)

 

22.

Goedkeuring gemeentelijk aandeel, buitenrestauratie Sint-Martinuskerk te Balegem.

 

23.

Goedkeuring rekeningen 2001 van de kerkfabriek Sint-Bavo te Gijzenzele en Sint-Gangulfus te Oosterzele.

 

24.

Advies begroting 2002 kerkfabriek Scheldewindeke (ingevolge opmerkingen provinciebestuur).

VRAAGSTELLING.

  

Conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad wordt bij brief van 25 maart 2002 door de SVVO-fractie aan het einde van de openbare zitting volgende vragen gesteld met betrekking tot:.

de voorbeeldfunctie van de gemeente bij het onderhoud van leegstaande gebouwen en het rooien van bomen;

de stand van zaken in de gerechtelijke procedure gemeente Oosterzele versus Sucaet.  Na uitspraak door de rechtbank omtrent voormeld dossier (voorzien voor 15 april 2002) zal de raadsman van de gemeente worden uitgenodigd om nadere toelichting te geven.

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Bekrachtiging aanstelling door de GECORO van een plaatsvervangend secretaris en plaatsvervangend voorzitter. 

 

2.

Goedkeuring  aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger in de externe auditcommissie voor het OCMW.

 

3.

Goedkeuring vervanging door Ronny Lauwaerts als deskundige B bij de dienst financiŽn van Kris Van der Eecken.

 

4.

Goedkeuring bevordering van Geert Van Gaeveren als recreatieconsulent.

 

5.

Goedkeuring verlenging aanstelling Marianne Bekaert als tijdelijk bediende ter vervanging van Sax Nicole, gepensioneerd.

 

6.

Goedkeuring verlenging aanstelling Catharine Verstuyft als tijdelijk bediende ter vervanging van Sax Nicole, gepensioneerd..

De secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  vrijdag 27 december 2002    22:06

Webmaster       Aurel Kielemoes