Gemeenteraadszitting
 van  woensdag  27  november  2002   te  20.00  uur  in   het gemeentehuis

23 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring principebeslissing tot aansluiting van het chirolokaal op het gasnet in de Sportstraat.

 

2.

Goedkeuring principebeslissing tot de aankoop van een rookafzuigingsinstallatie voor JC Pallieter. (Eenparig goedgekeurd)

 

3.

Goedkeuring ontwerp uitbreiding drinkwater bedelingsnet in de Heide te Balegem. (raming 6.764 euro, waarvan 75 % ten laste wordt genomen van de maatschappij en het resterende gedeelte voor de helft ten laste van de gemeente en voor de helft ten laste van de aanvrager - eenparig goedgekeurd)

 

4.

Goedkeuring bestek een meetstaat bibliotheekmeubilair.

 

5.

Goedkeuring voorstel reglement tot tussenkomst van de gemeente bij aansluiting van het gasnet.  (Naar analogie met de uitbreidingen van de drinkwaterbedelingsnetten wordt ook voor de uitbreidingen van het gasnet dezelfde voorwaarden gesteld zoals de tussenkomst van de aanvrager voor 1/8 van de kostprijs - eenparig goedgekeurd)

 

6.

Goedkeuring aansluiting van de gemeente Oosterzele bij de maatschappij De Volkshaard. (Volgens het verslag van de werkgroep "werkgebieden van SHM en VHM" kan de gemeente toetreden tot meer dan één maatschappij.  Het schepencollege stelt dan ook voor om de gemeente aan te sluiten bij de maatschappij De Volkshaard. - eenparig goedgekeurd)

 

7.

Goedkeuring beleidsnota land- en tuinbouw gemeente Oosterzele. (De raad neemt kennis van dit beleidsplan)

 

8.

Kennisname van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale FINIWO en aanduiding van de gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

9.

Goedkeuring reglement inzake aankoop kledij in de campagne schone kleren. (Goedgekeurd met 14 stemmen voor en 9 onthoudingen)

 

10.

Kennisname realisaties en actieplan in het sociaal beleid van de gemeente Oosterzele. (De raad neemt kennis van dit beleidsplan)

 

11.

Goedkeuring motie tegen de regering van Nigeria inzake de mensenrechten inzonderheid het dossier Amina Lawal.  (Eenparig goedgekeurd)

 

12.

Goedkeuring toekenning maaltijdcheques aan het gemeentepersoneel voor 2003.

 

13.

Goedkeuring voorstel huishoudelijk reglement voor de gemeenteambtenaren belast met inning van gelden.

 

14.

Goedkeuring addendum bij de lokale Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. internet PC in contactpunt. (Eenparig goedgekeurd)

Volgens het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad worden bij brief van 25 november 2002 door de SVVO-fractie aan het einde van de openbare zitting volgende vragen gesteld:

   

Waarom worden gemeenteraadsleden, in het bijzonder de gemeenteraadsleden van de minderheid, niet uitgenodigd bij de kennismaking van de nieuwe inwoners, het aanbieden van een receptie door het gemeentebestuur aan jubilerende verenigingen, hoorzittingen e.d.m.?

   

Wanneer wordt iets gedaan aan de belijning van de speelvelden in de sporthal?
   

Verwijzend naar de omzendbrief van schepen Fiers i.v.m. DIFTAR-Oosterzele ("Verenigingen moeten voortaan een bedrijfscontract afsluiten met ILVA-voor de ophaling van de grijze container") wordt de vraag gesteld of de ophaling van het afval verder gratis kan blijven.  Dit is een belangrijke ondersteuning van het verenigingsleven in onze gemeente.

   

De burgemeester antwoordt dat de raadsleden steeds naar alle activiteiten worden uitgenodigd en dat de kredieten voor de belijning in de ontwerpbegroting voor 2003 voorzien zijn.
In verband met de afvalophaling van verenigingen zullen flankerende maatregelen voorgesteld worden zodat tegemoet kan gekomen worden aan de vraag.

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring verlenging loopbaanonderbreking aan Ann Thienpont.

 

2.

Goedkeuring verlenging aanstelling van d'Hauwers Christel als tijdelijk klerk-gesco ter vervanging van Ann Thienpont, met loopbaanonderbreking.

 

3.

Goedkeuring verlenging loopbaanhalvering aan Vera Bekaert bibliotheekassistente.

 

4.

Goedkeuring verlenging aanstelling van Aja Stradiot als tijdelijk bibliotheekassistente ter vervanging van Vera Bekaert, met loopbaanonderbreking.

 

5.

Goedkeuring en bekrachtiging besluit schepencollege houdende tijdelijke aanstelling van Wilfrida Bekaert als tijdelijk toezichtster in vervanging van Annie Beeckman, met ziekteverlof.

 

6.

Goedkeuring aanstelling van Selma Sarvan als tijdelijk schoonmaakster in vervanging van Berna Van Dijck, met ziekteverlof.

 

7.

Goedkeuring en bekrachtiging besluit schepencollege houdende tijdelijk aanstelling van Jan Kenis als tijdelijk leermeester in de lichamelijke opvoeding in vervanging van Johan Van de Velde, met ziekteverlof.

 

8.

Kennisname ontslag van Rita De Loore als lid van het overlegcomité OCMW en goedkeuring wijziging samenstelling ervan.

De secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 26 december 2002    11:40

Webmaster       Aurel Kielemoes