Gemeenteraadszitting
 van woensdag 21 mei 2003 te 20.00 uur in het gemeentehuis

23 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring uitbreiding drinkwaternet door TMVW op aanvraag van de heer De Koker Steven voor Mollekens nr. 3 te Oosterzele.

 

2.

Goedkeuring uitbreiding drinkwaternet door TMVW op aanvraag van de heer Lateur Johan voor Frankenbos nr. 1 te Oosterzele.

 

3.

Goedkeuring uitbreiding drinkwaternet door TMVW op aanvraag van de heer De Canck Yves voor Boekhoutstraat nr. 11 te Oosterzele.

 

4.

Goedkeuring principebeslissing tot uitvoeren van dringende herstellingswerken aan het dak van de refter GILO Scheldewindeke.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

5.

Goedkeuring ontwerp reductieprogramma voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen.  (Goedgekeurd met 14 stemmen voor en 9 onthoudingen.)

 

6.

Goedkeuring wijziging raadsbesluit inzake principebeslissing houdende de aanstelling van het Comité tot aankoop voor de werving van gronden Bosstraat.

 

7.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de Intercommunale Maatschappij ILVA en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

8.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de Intercommunale Maatschappij FINIWO en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

9.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de Intercommunale Maatschappij voor Telivisiedistributie in Oost-Vlaanderen (Teveoost) en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

10.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer Westlede en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

11.

Kennisname dagorde algemene vergadering van Provinciaal Zorgcentrum Lemberge en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

12.

Goedkeuring gemeenterekening - balans en resultatenrekening dienstjaar 2002.  (Goedgekeurd met 14 stemmen voor en 9 onthoudingen.)

 

13.

Goedkeuring begrotingswijziging gemeente dienstjaar 2003 voor de gewone en buitengewone dienst.

 

14.

Kennisname verantwoording van de eindafrekening ingevolge de ontlasting van de vorige schatbewaarder Kerkfabriek Sint-Kristoffel te Scheldewindeke.

 

15.

Goedkeuring aanpassing gemeentelijke bijdrage in de dringende onderhoudswerken aan de Sint-Kristoffelkerk te Scheldewindeke ingevolge brief d.d. 24-04-2003.

 

16.

Goedkeuring aanpassing reglement houdende algemene gemeentebelasting ingevolge schrijven van de Provincie.

 

17.

Goedkeuring aanpassing reglement inzake huur podium ingevolge schrijven van de Provincie.

 

18.

Goedkeuring aanpassing artikel 26 van het gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen met betrekking tot de plaatsing van grafzerken.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

19.

Goedkeuring retributiereglement houdende vaststelling prijs koffie in de gemeentelijke bibliotheek.

 

20.

Goedkeuring wijziging administratief statuut van het gemeentepersoneel.  (Goedgekeurd met 14 stemmen voor en 9 stemmen tegen.)

 

21.

Kennisname brief OMOB inzake de verzekering tegen ongevallen voor de gemeentelijke mandatarissen.

 

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring aanvraag ontslag van Jacqueline De Vos - bibliotheekassistente wegens het bereiken van pensioengerechtigde leeftijd vanaf  01-02-2004.

 

2.

Goedkeuring aanvraag (½) loopbaanonderbreking van Annie Goeminne als onderwijzeres aan de gemeentelijke bassisschool te Oosterzele.

 

3.

Goedkeuring en bekrachtiging besluit schepencollege houdende tijdelijke aanstelling van Stéphanie De Smet als kleuteronderwijzeres aan de gemeentelijke bassisschool te Oosterzele.

 

4.

Goedkeuring en bekrachtiging besluit schepencollege houdende tijdelijke aanstelling van Veerle De Roeve als leermeester lichamelijke opvoeding ter vervanging van Johan Van De Velde met ziekteverlof.

 

5.

Goedkeuring aanvraag van disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheden van 1 juli 2003 tot en met 31 augustus 2003 door Peter Delbecque.

 

6.

Goedkeuring aanvraag volledige loopbaanonderbreking voor één jaar na ouderschapsverlof door Bernedine Van Dijk.

 

7.

Goedkeuring verlenging tijdelijke aanstelling van Rebecca Gerard.

 

8.

Goedkeuring beëindiging arbeidsovereenkomsten tijdelijke werknemers en volmacht van het schepencollege voor het aanstellen van een bureau voor outplacement.

 

De secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  dinsdag 24 juni 2003    09:46

Webmaster       Aurel Kielemoes