Gemeenteraadszitting
 van woensdag 22 oktober 2003 te 20.00 uur in het gemeentehuis

22 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Verzaking aan recht van voorkoop inzake de eigendom, gelegen Lange  Ambachtstraat 13. (Eenparig goedgekeurd.)

 

2.

Goedkeuring bestek, meetstaat en raming inzake de aankoop van signalisatieborden.

 

3.

Goedkeuring offerte inzake het ondergronds brengen van netten en aanleg van openbare verlichting in de Kouterwegel (fietspad Dorp-Sporthal). (Eenparig goedgekeurd.)

 

4.

Kennisname verslag algemene vergadering vereniging voor openbaar groen.

 

5.

Goedkeuring toetreding van de gemeente Oosterzele bij de CV Volkshaard en volstorting van aandelen.

 

6.

Goedkeuring huishoudelijk reglement voor de scholengemeenschap gemeentelijk Onderwijs Vlaamse Ardennen.

 

7.

Goedkeuring ontwerp en raming inzake de heraanleg van een groenzone in de Korenbloemstraat en openbare verlichting.

 

8.

Goedkeuring schoolreglement van de gemeentelijke basisschool te Oosterzele.

 

9.

Goedkeuring schoolwerkplan van de gemeentelijke basisschool te Oosterzele..

 

10.

Goedkeuring arbeidsreglement voor de personeelsleden van de gemeentelijke basisschool te Oosterzele.

 

11.

Goedkeuring vergoeding juryleden muziekschool. 

 

12.

Goedkeuring aanpassing reglement van inwendige orde van de gemeenteraad met betrekking tot het indienen van vragen.  (Eenparig akkoord om de vragen in te dienen op dinsdagmorgen voor de gemeenteraad en deze vooraf te sorteren.)

 

13.

Goedkeuring gemeentelijke bijdrage voor de brandweer voor 2001.

 

14.

Goedkeuring aanvraag en toekenning fuifsubsidies 2003 voor de jeugdbewegingen.

 

15.

Goedkeuring begrotingswijziging nr. 1 kerkfabriek Sint-Gangulfus.

 

16.

Goedkeuring begrotingen kerkfabrieken 2004:

 

-

Sint-Gangulfus - Oosterzele, 

 

-

Sint-Agatha - Landskouter,

 

-

Sint-Bavo - Gijzenzele,

 

-

Sint-Kristoffel - Scheldewindeke,

 

-

Sint-Armandus - Moortsele,

 

-

Sint-Martinus - Balegem.
 

B. TOEGEVOEGD AGENDAPUNT.

17.

Goedkeuring begrotingswijziging kerkfabriek Sint-Martinus.

 

VRAAGSTELLING.

 

Conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad wordt bij brief van 21-10-2003 door de SVVO-fractie aan het einde van de openbare zitting vijf  vragen gesteld omtrent 

 

 1.

Is het mogelijk om het speelpleintje in de woonwijk te Gijzenzele gedeeltelijk te verharden zodat basketbalshotten kan geoefend worden?

 

2.

Ondanks het bestaan van een gemeentelijke groendienst werd een privé-firma aangesteld voor werken op het kerkhof te Scheldewindeke.  Wat is hiervan de reden?

 

3.

Vele inwoners klagen over het slecht terugplaatsen van de afvalcontainers door ILVA.  Kan er bij ILVA aangedrongen worden om meer zorg te besteden bij het terugplaatsen van de containers?

 

4.

Wat is het standpunt van de meerderheid inzake de uniformiteit bij het uitkeren van zitpenningen aan de leden van het overlegcomité?

 

5.

Waarom wordt het bekroonde kunstwerk, waarvoor 1240 euro werd begroot, nu maar voor 625 euro gehonoreerd?

 

C. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege inzake aanstelling raadsman betreffende het dossier "frituren".

 

2.

Goedkeuring vacantverklaring betrekking in de gemeentelijke basisschool van:
 - administratief medewerker,
 - kleuterleidster. 

 

3.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: verlenging tijdelijke aanstelling van Nico Cornelis met arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 oktober 2003 tot en met 31 december 2003 in dienst Openbare Werken in vervanging van Henri Verliefde.

 

4.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: verlenging tijdelijke aanstelling van Vera Van Den Hauwe van 1 augustus 2003  tot en met 31 januari 2004.

 

5.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: tijdelijke halftijdse aanstelling van Edith Renne in vervanging van Geert Van Gaeveren, met loopbaanhalvering.

 

6.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: aanstelling van Gustaaf Dobbelaere als contractueel gesubsidieerde, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, ingaand op 1 september 2003.

 

7.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: tijdelijke aanstellingen van Sabrina Hutse vanaf 9 oktober 2003, in vervanging van Marleen De Buck, met ziekteverlof.

 

8.

Toekenning verlenging loopbaanonderbreking aan Kris Van der Eecken van 1 maart 2004 tot en met 28 februari 2005.

 

9.

Goedkeuring verlenging tijdelijke aanstelling van Martin Van Den Berge van 1 september 2003 tot indiensttreding van de nieuwe titularis of uiterlijk op 31 augustus 2004.

 

10.

Goedkeuring verlenging tijdelijke halftijdse aanstelling van Robert Baele, contractueel gesubsidieerde, met arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, ingaand op 1 september 2003 en eindigend op 31 augustus 2004.

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  vrijdag 02 januari 2004    21:30

Webmaster       Aurel Kielemoes