Gemeenteraadszitting
 van woensdag 23 april 2003 te 20.00 uur in het gemeentehuis

21 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring bestek meetstaat en raming voor rioleringswerken ter hoogte van Driesstraat te Balegem.

 

2.

Kennisname van de agenda van de jaarvergadering van de gemeentelijke Holding N.V. en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

3.

Kennisname van de agenda van de intercommunale Veneco en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

4.

Kennisname van de agenda van de Algemene en Buitengewone algemene vergadering van de Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO), goedkeuring van het voorstel tot statutenwijziging en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

5.

Goedkeuring verlenging van het beleidscontract tussen het schoolbestuur en het bestuur van Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

 

6.

Goedkeuring wijziging huishoudelijk reglement en retributiereglement op de gemeentelijke kerkhoven.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

7.

Goedkeuring retributiereglement voor het afleveren van kopieŽn.  (Goedgekeurd met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen.)

 

8.

Goedkeuring bestek levering van elektriciteit.  (Het voorstel opgemaakt door CVBA Gedis eenparig goedgekeurd.)

 

9.

Goedkeuring rentevoetherziening van de bestaande schuldportefeuille.

 

10.

Goedkeuring jaarrekening 2001 van het OCMW.  (Eenparig goedegekeurd.)

 

11.

Kennisname budget 2003 van het OCMW.  (Eenparig goedegekeurd.)

 

12.

Kennisname advies subsidiecommissie en goedkeuring gemeentelijke toelagen.  (Goedgekeurd met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen.)

 

13.

Goedkeuring rekeningen kerkfabrieken van Landskouter en Moortsele voor het dienstjaar 2002.

 

14.

Goedkeuring begrotingswijziging kerkfabrieken Gijzenzele en Landskouter.

VRAAGSTELLING.

  

Conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad wordt bij brief door de SVVO-fractie aan het einde van de openbare zitting een vraag gesteld omtrent de het intrekken van de welzijnsenquÍte, de optimalisatie van de samenwerking met het OCMW en het ontslag van een aantal personeelsleden.

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende verlenging tijdelijke aanstelling van Gino De Smet (gesco) van 31-03-2003 tot en met 30-06-2003.

 

2.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: tijdelijke aanstelling in het kader van tewerkstellingsmaatregel WEP+ - van Gisela De Brabanter als deeltijds assistent in de gemeentelijke bibliotheek ter vervanging van Marie-Rose Claus, uit dienst getreden op 16-03-2003.

 

3.

Goedkeuring vervanging van twee leden van de subsidiecommissie.

 

De secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  dinsdag 24 juni 2003    17:35

Webmaster       Aurel Kielemoes