Gemeenteraadszitting
 van woensdag 24 september 2003 te 20.00 uur in het gemeentehuis

23 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring principebeslissing houdende opdracht tot renovatiewerken van het pastorijgebouw te Moortsele.  (De uitgaven zullen gecompenseerd worden door de gelden afkomstig van de verkoop van het voormalig gemeentehuis te Moortsele.  De raad keurt dit agendapunt goed met 14 stemmen voor en 9 stemmen tegen.)

 

2.

Goedkeuring principebeslissing houdende starten onderhandelingsprocedure tot de aankoop van greppels voor de Houte en de Meerlaanstraat.

 

3.

Goedkeuring principebeslissing houdende aankoop van loten grond, bos en gebouwen (Hauwsestraat).  (Eenparig goedgekeurd)

 

4.

Goedkeuring instelling van de opdracht inzake gezamenlijke aankoop van aardgas door de gemeente en het OCMW voor hun gebouwen en installaties.

 

5.

Goedkeuring bestek inzake aankoop door de gemeente en het OCMW van elektrische energie voor de installaties, gebouwen en de openbare verlichting.

 

6.

Goedkeuring ontwerp en raming inzake aanleg van voetpaden in de Molenstraat, Nederstenberg en de Voordries.  ( Eenparig goedgekeurd)

 

7.

Goedkeuring ontwerp en raming inzake de heraanleg van een groenzone in de Korenbloemstraat en openbare verlichting.  ( Eenparig goedgekeurd)

 

8.

Goedkeuring bestek, ontwerp, meetstaat en raming inzake de restauratie van de Guillotinemolen, deel molenbouwkundige werken.  ( Eenparig goedgekeurd)

 

9.

Goedkeuring bestek, ontwerp, meetstaat en raming inzake de restauratie van de Guillotinemolen, deel bouwkundige werken.  ( Eenparig goedgekeurd)

 

10.

Goedkeuring meetstaat, bestek inzake de aankoop van een lichte vrachtwagen.  (Goedgekeurd met 14 stemmen voor en 9 stemmen tegen)

 

11.

Goedkeuring ontwerp tot uitbreiding drinkwaternet Krekelberg te Balegem.  ( Eenparig goedgekeurd)

 

12.

Goedkeuring ontwerp tot bijplaatsen openbare verlichting Hogeveld.  ( Eenparig goedgekeurd)

 

13.

Voorlopige aanneming BPA nr. 1 "Groot Bewijk" en machtiging aan het College tot het organiseren van een openbaar onderzoek.  ( Eenparig goedgekeurd)

 

14.

Goedkeuring en voorlopige aanneming BPA nr. 4 "Vijverstraat" en machtiging aan het College tot het organiseren van een openbaar onderzoek.  ( Eenparig goedgekeurd)

 

15.

Goedkeuring rooilijnplan Pastorieberg Balegem - project Merelbeekse sociale woningen.  ( Eenparig goedgekeurd)

 

16.

Goedkeuring erkenning voetweg Gijzenzele - verbinding Gijzenzelestraat met voetwegen 33 en 35.

 

17.

Goedkeuring van:

 

-

het stratentracé en lasten en voorwaarden van de verkaveling Sint-Martensdries te Balegem;  (Eenparig ongunstig advies)

 

-

het ontwerp van wegenis- en rioleringsinfrastructuur in de verkaveling Sint-Martensdries te Balegem;  ( Eenparig ongunstig advies)
 

18.

Goedkeuring principebeslissing tot aankoop kettingzaag en bladblazer.

 

19.

Goedkeuring principebeslissing tot ombouw graafmachine tot hijstoestel.

 

20.

Goedkeuring voorstel TMVW inzake aankoop naakte eigendom distributie-infrastructuur.

 

21.

Goedkeuring aanpassing gebruik GSM.

 

22.

Goedkeuring begrotingswijzigingen gemeente Oosterzele gewone en buitengewone dienst dienstjaar 2003.  (Goedgekeurd met 14 stemmen voor en 9 stemmen tegen)

 

23.

Kennisname kastoestand gemeente over het 2de kwartaal 2003.

 

24.

Goedkeuring rekening OCMW dienstjaar 2002.  ( Eenparig goedgekeurd)

 

25.

Goedkeuring buitengewone toelage kerkfabriek Moortsele "restauratie Sint-Amanduskerk".

 

26.

Goedkeuring begrotingswijziging kerkfabriek Landskouter dienstjaar 2003.

 

27.

Goedkeuring begrotingswijziging kerkfabriek Moortsele dienstjaar 2003.

 

28.

Goedkeuring gemeentelijk subsidiereglement voor het aanbrengen van "groendaken".  (Goedgekeurd met 14 stemmen voor en 8 stemmen tegen - 22 raadsleden aanwezig)

 

29.

Goedkeuring toelage aan Davidsfonds Oosterzele ter gelegenheid van 75 jaar bestaan.

 

30.

Goedkeuring bijkomende toelage aan de sportraad.  (Goedgekeurd met 14 stemmen voor en 8 stemmen tegen - 22 raadsleden aanwezig)

 

31.

Goedkeuring voorstel tot aankoop van een kunstwerk.  ( Eenparig goedgekeurd)

 

32.

Advies inzake erkenningaanvraag protestantse kerk. 

 

33.

Goedkeuring oprichting nieuw intergemeentelijk samenwerkingsverband (ILVA).

 

34.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de intercommunale vereniging ILVA, goedkeuring statutenwijziging en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger in de raad van bestuur en de algemene vergadering.

 

35.

Kennisname dagorde algemene vergadering van Imewo, goedkeuring van de statutenwijziging en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

36.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de intercommunale Finiwo, goedkeuring van de statutenwijziging en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

37.

Kennisname dagorde algemene vergadering van Teveoost, goedkeuring van de statutenwijziging en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

38.

Goedkeuring huishoudelijk reglement stedelijke academie voor muziek, woord en dans en inrichten van aanvullende lestijden schooljaar 2003-2004.

 

39.

Goedkeuring statuten gemeentelijke gezins- en welzijnsraad.  ( Eenparig goedgekeurd)

 

VRAAGSTELLING.

 

Conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad wordt bij brief van 22-09-2003 door de SVVO-fractie aan het einde van de openbare zitting vijf vragen gesteld omtrent 

 

 1.

Het antwoord van de heer Gouverneur in verband met het al dan niet vrijgeven van de overleden inwoners en hun begrafenis...

 

2.

Waarom werden er deze zomer geen jobstudenten aangesteld?

 

3.

In andere gemeenten werd de bevolking ingelicht omtrent de wijzigingen inzake reglementering van het Belgisch rijbewijs (cat. C en D).  Waarom gebeurde dit niet in Oosterzele?

 

4.

Wat is het resultaat na twee vergaderingen met de vrachtwagenchauffeurs inzake parkeerproblematiek?

 

5.

De vreemde samenstelling van de scholengemeenschap?

 

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege d.d. 05-08-2003 houdende aanstelling van een raadsman betreffende het dossier "renovatie Pallieter".

 

2.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege d.d. 19-08-2003 houdende vervanging van een raadsman betreffende het dossier "Gemeente Oosterzele/Sucaet".

 

3.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: tijdelijke aanstelling van Nico Cornelis met arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (3 maanden) vanaf 1 juli 2003 in dienst Openbare Werken in vervanging van Henri Verliefde.

 

4.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: verlenging loopbaanvermindering met 1/5 voor 1 jaar van 1 september 2003 tot en met 31 augustus 2004 voor Marnix Rym.

 

5.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: verlenging loopbaanvermindering met 1/2 voor 1 jaar van 1 september 2003 tot en met 31 augustus 2004 voor Geert Van Gaeveren.

 

6.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: aanstelling Nele Hertegonne als toezichtster (voor- en naschoolse opvang) met studentenovereenkomst vanaf 1 september 2003 voor één maand in vervanging van Annie Beeckman, arbeidsongeschikt van 01-09-2003 tot en met 30-09-2003.

 

7.

Goedkeuring tijdelijke aanstellingen in het gemeentelijk onderwijs voor het schooljaar 2003-2004..

 

8.

Goedkeuring tijdelijke aanstellingen in het muziekonderwijs voor het schooljaar 2003-2004..

 

9.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling en voor de ochtend- en avondbewaking in de plaatselijke scholen voor het schooljaar 2003-2004.

 

10.

Vaststelling aankoopprijs inzake de aankoop van de percelen grond, bos en gebouwen (Hauwsestraat).

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  vrijdag 31 oktober 2003    14:13

Webmaster       Aurel Kielemoes