Gemeenteraadszitting
 van woensdag 26 februari 2003 te 20.00 uur in het gemeentehuis

21 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Herziening raadsbeslissing houdende de aankoop van een loods in de ambachtelijke zone.

 

2.

Goedkeuring aanpassing openbare verlichting Lembergestraat ter hoogte van de spoorwegovergang. (Voorstel van IMEWO € 741,69 - eenparig goedgekeurd)

 

3.

Goedkeuring aanpassing openbare verlichting Stationsstraat ter hoogte van spoorwegovergang.  (Voorstel van IMEWO € 1.455,90 - eenparig goedgekeurd)

 

4.

Goedkeuring bestek, meetstaat, plannen en raming voor aanleg collector 20.615 Aquafin - aansluiting Gijzenzele op collector Melle.  (Eenparig goedgekeurd)

 

5.

Goedkeuring bestek, meetstaat en raming inzake de buitengewone herstellingswerken aan buurtwegen fase 4.   (Eenparig goedgekeurd)

 

6.

Goedkeuring aanpassing beslissing van de gemeenteraad van 27 november 2002 houdende goedkeuring van het voorstel tot tussenkomst bij aansluiting van het gasnet.  (Wordt aangepast in die zin dat de tussenkomst berekend wordt op het niet rendabele gedeelte van een uitbreiding - eenparig goedgekeurd)

 

7.

Goedkeuring gemeentelijk aandeel uitbreiding kabeldistributienet in de Boekhoutstraat.

 

8.

Goedkeuring aangepaste raming voor het ondergronds brengen van de leidingen in de Gaversesteenweg.  (Electrabel deelt mede dat dat het fonds voor het ondergronds brengen van leidingen in de Gaversesteenweg voor 2003 met de helft van vorige jaren zullen aangevuld worden.   Voor het dossier openbare verlichting zal het saldo door de gemeente  met eigen middelen worden gefinancierd.  Eenparif goedgekeurd)

 

9.

Goedkeuring aanvulling beslissing gemeenteraad d.d. 18 december 2002 houdende invoering van een algemene gemeentebelasting.  (Eenparig goedgekeurd)

 

10.

Goedkeuring aanvulling beslissing gemeenteraad d.d. 18 december 2002 houdende vaststelling van een retributie voor het gebruik van het gemeenschappelijk mobiel podium.  (Eenparig goedgekeurd)

 

11.

Goedkeuring overeenkomsten voor de ophaling van bedrijfsvuil en bedrijfspapier op diverse plaatsen.

 

12.

Goedkeuring flankerende maatregelen inzake invoering van het diftarsysteem.  (Het subsidierglement met betrekking tot het gebruik van voorgevormde katoenen luiers wordt eenparig goedgekeurd)

 

13.

Goedkeuring bestek concessie cafetaria gemeentelijke sporthal "De Kluize".

 

14.

Goedkeuring addendum bij samenwerkingsakkoord 2003-2007 tussen de gemeente Oosterzele en VZW Econet Oost-Vlaanderen in het kader van het project 'Intergemeentelijke Natuur en Landschapsteams en toekenning nominale subsidie aan VZW Econet Oost-Vlaanderen.  (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 8 stemmen tegen)

 

15.

Goedkeuring principebeslissing tot aankoop van twee tweedehands lichte bestelwagens en goedkeuring bestek.

 

16.

Goedkeuring principebeslissing tot aankoop vervangingsmaterialen en bijhorend materieel ten behoeve van 2 grasmachines.

 

17.

Goedkeuring ontwerp voorstel tot uitbreiding telefooncentrale in de gemeentelijke bibliotheek..

 

18.

Goedkeuring en bekrachtiging houdende de aankoop van een zaagmachine ten behoeve van de technische dienst.

 

19.

Goedkeuring toekenning premie voor palliatieve thuiszorg.  (Eenparig goedgekeurd)

 

20.

Goedkeuring principebeslissing houdende de inrichting van speelstraten in de gemeente.  (Eenparig goedgekeurd)

 

21.

Goedkeuring vergoeding monitoren en hoofdmonitor speelpleinwerking..

 

22.

Goedkeuring principebeslissing inzake verbod gebruik arseenhoudende houtverduurzaam- heidsproducten in speeltuigen.  (Eenparig goedgekeurd)

 

23.

Goedkeuring krachtlijnen van het geactualiseerd adviesbeleid in de gemeente.  (Eenparig goedgekeurd)

 

24.

Goedkeuring oprichting overlegorgaan voor de intercommunale Land van Aalst en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.  (De heer Jan Fiers, Schepen, wordt voorgedragen om te zetelen in het overlegcomité - Eenparig goedgekeurd)

VRAAGSTELLING.

  

Conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad wordt bij brief van 24 februari 2003 door de SVVO-fractie aan het einde van de openbare zitting een vraag gesteld omtrent de hernummering van de huisnummers in de Muntestraat.  (Door burgemeester Johan Van Durme wordt toelichting gegeven omtrent de verantwoording van het desbetreffende collegebesluit.)

B. GEHEIME ZITTING.

1.

 Goedkeuring toekenning volledige loopbaanonderbreking in het kader van het ouderschapsverlof voor de periode van 26-05-2003 tot 25-08-2003 aan Bernedine Van Dijk.

 

2.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling in het gemeentelijk onderwijs.

 

3.

Goedkeuring benoeming op proef voor één jaar van een administratief medewerk(st)er technische dienst.

 

4.

Goedkeuring benoeming op proef voor één jaar van een administratief assistent(e) dienst jeugd en sport.

 

5.

Bespreking motivatienota personeel.

De secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  zondag 20 april 2003    23:14

Webmaster       Aurel Kielemoes