Gemeenteraadszitting
 van woensdag 26 maart 2003 te 20.00 uur in het gemeentehuis

22 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring aanpassing raadsbesluit d.d. 29-09-1999 houdende de aanstelling van het comité tot aankoop inzake het dossier BPA nr. 6.

 

2.

Goedkeuring voorstel verplaatsing van voetweg 105 Pastoriewegel te Oosterzele.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

3.

Goedkeuring eindafrekening "buitengewone herstellingswerken fase 3".

 

4.

Goedkeuring ontwerp speelpleinen "De Kluize" en "BPA Vijverstraat".  (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 9 onthoudingen.)

 

5.

Goedkeuring inrichten 4 speelstraten en goedkeuring tijdelijk reglement.  (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 9 onthoudingen.)

 

6.

Goedkeuring aanvullend politiereglement betreffende de verkiezingen.

 

7.

Goedkeuring voorstel van statutenwijziging voor de intercommunale VENECO.

 

8.

Goedkeuring rekening kerkfabrieken van Scheldewindeke - Oosterzele - Balegem en Gijzenzele voor het dienstjaar 2002.

 

9.

Goedkeuring kastoestand ontvanger 4de kwartaal 2002.

 

10.

Goedkeuring herstelling minigraafmachine dienst openbare werken.

 

11.

Goedkeuring contracten ILVA inzake ophaling bedrijfsafval van de scholen in Oosterzele.

 

12.

Kennisname jaarverslag 2002 van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.

 

13.

Kennisname brief met betrekking tot subsidieaanvraag voor de opmaak van een cultuurbeleidsplan.

 

14.

Kennisname programma milieuweekend 4 en 5 april 2003.

VRAAGSTELLING.

  

Conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad wordt bij brief van 25 maart 2003 door de SVVO-fractie aan het einde van de openbare zitting vijf vragen gesteld, nl. 

  

1.

Waarom kregen de personeelsleden van de burgerlijke stand de opdracht om geen overlijdens en begrafenissen meer mee te delen? 

  

2.

Is het niet mogelijk om naast een effectief lid ook een plaatsvervangend lid aan te duiden in de landbouwraad?

  

3.

Waarom is er geen gelijkvormigheid in het betalen van zitpenningen voor de leden van het overlegcomité?

  

4.

Wanneer wordt er opgetreden tegen het adverteren langs de openbare weg zonder vergunning?

  

5.

Waarom kan ILVA het huisvuil in de Lange Munte en Morestraat niet aan huis ophalen als de inwoners zelf wel de straat kunnen gebruiken?

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring tijdelijke aanstellingen in het gemeentelijk onderwijs.

 

2.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: verlenging tijdelijke aanstelling van Vera Vandenhauwe vanaf 01-02-2003 tot en met 31-01-2004.

 

3.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: verlenging tijdelijke aanstelling van Catharine Verstuyft ten behoeve van de dienst "Jeugd en Sport" ingaand op 19-02-2003 en eindigend op 30-04-2003 bij indiensttreding van de titularis..

 

4.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling van Catharine Verstuyft ten behoeve van de dienst secretariaat ingaand op 01-05-2003 tot indiensttreding van de titularis..

 

5.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: verlenging tijdelijke aanstelling van Yff Lievens vanaf 01-03-2003, in vervanging van Marc Van Achter,  ingaand op 01-03-2003 en eindigend bij de terugkeer van de titularis..

 

6.

Goedkeuring aanstelling meester Mathieu Lagaet inzake dossier Reigerstraat.

De secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  maandag 23 juni 2003    23:41

Webmaster       Aurel Kielemoes