Gemeenteraadszitting
 van woensdag 26 november 2003 te 20.00 uur in het gemeentehuis

23 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring aankoopakte Heidebos.

 

2.

Goedkeuring uitbreiding openbare verlichting Spiegel.

 

3.

Goedkeuring uitbreiding openbare verlichting Geraardsbergsesteenweg.. 

 

4.

Goedkeuring akten inzake onteigening en pachtverbreking fietspad loods / sporthal.

 

5.

Goedkeuring addendum samenwerkingsovereenkomst met AQUAFIN inzake project Molenbeek, Oosterzele-Zuid.

 

6.

Goedkeuring toetreding gemeente Oosterzele in AQUA-RIO TMVW.

 

7.

Advies inzake begrotingswijziging kerkfabriek Balegem: opmerking Provincie.

 

8.

Advies inzake begrotingswijziging kerkfabriek Moortsele: opmerking Provincie.

 

9.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de intercommunale Veneco, goedkeuring statutenwijziging en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

10.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de intercommunale Westlede en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

11.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de intercommunale Ilva en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

12.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de intercommunale Solva en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

13.

Goedkeuring samenstelling van de gezins- en welzijnsraad Oosterzele.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

14.

Goedkeuring toekenning presentiegelden aan de vertegenwoordigers van de gemeente in het overlegcomité OCMW.

 

15.

Goedkeuring toelagen aan gemeentelijke raden en verenigingen.  (De toelagen aan de vzw PAN, de gezins- en welzijnsraad en de minaraad worden goedgekeurd met 14 stemmen voor en 9 onthoudingen.  De toelage aan Kind en preventie wordt goedgekeurd met 23 stemmen voor.)

 

16.

Toekenning van de titel van ereburger aan E.H. Kardinaal Gustaaf Joos.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

TOEGEVOEGD AGENDAPUNT door SVVO fractie conform art.97 ngw:

17.

Wijziging van het gemeentelijk belastingsreglement.  (Heden is het zo dat iedereen in de gemeente de algemene gemeentebelasting, eerste en tweede generatie, voor de duur van een gans jaar moet betalen.  Iemand die overlijdt, zijn bedrijf door faling of door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, in bijvoorbeeld het eerste kwartaal van het jaar betaalt driekwart belasting te veel.  Ik stel voor dat in deze uitzonderlijke gevallen het teveel betaalde belastingsgeld wordt teruggestort.)
De Burgemeester stelt voor dit agendapunt uit te stellen tot een volgende zitting nadat daar rond nog verdere besprekingen zijn gevoerd.

 

 

Naar aanleiding van de vorige vragen op de raadszitting van 22 oktober 2003 geeft de burgemeester nog verdere toelichting - refererend aan de vorige zitting - omtrent de werken op het kerkhof van Scheldewindeke uitgevoerd door een privé-firma en het nazicht van de uitgaven van de kerkfabriek van Scheldewindeke voor de koster.

 

VRAAGSTELLING.

  

Conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad wordt bij brief door de SVVO-fractie aan het einde van de openbare zitting twee vragen gesteld omtrent 

  

1.

Hoe komt het dat SVVO-vragen, die ter zitting gewijzigd worden, ongewijzijgd in de brievenbus van verontruste inwoners.  (Hierop werd geantwoord door de burgemeester.)

  

2.

In uw brief van 19-03-2003 schreef u aan de heer Geert Van Cauwenberghe, dat de gemeente maatregelen zou nemen wanneer tegen 15-09-2003 niets aan de onstabiele gevel van diens woning gelegen aan Spiegel 22 zou gedaan zijn.  (Hierop werd geantwoord door de burgemeester.)

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring ter beschikking stelling wegens persoonlijke aangelegenheden van mevrouw Iris De Block, kleuteronderwijzeres met ingang van 3 november 2003.

 

2.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling van Dominique Schellinck t.v.v. Iris De Block in TBS.

 

3.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling van Kristien De Vleeshouwer als kleuteronderwijzeres t.v.v. Dominique Schellinck.

 

4.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling van Servaas Steurbaut als tweede leraar slagwerk aan de gemeentelijke muziekschool.

 

5.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: indisponibiliteit stelling wegens ziekte van Leen Keppens met ingang van 1 november 2003.

 

6.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: tijdelijke aanstelling (uitbreiding prestaties) van Sylvianne De Sutter voor 3/38, met ingang van 17 november 2003, in vervanging van Anja Stradiot, met ziekteverlof.

 

7.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: tijdelijke aanstelling (uitbreiding prestaties) van Sylvianne De Sutter voor 3/38, met ingang van 17 november 2003, in vervanging van Anja Stradiot, met ziekteverlof.

 

8.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: tijdelijke aanstelling (uitbreiding prestaties) van Tanja Vlaemynck voor 12/38, met ingang van 17 november 2003, in vervanging van Anja Stradiot, met ziekteverlof.

 

9.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: tijdelijke aanstelling (uitbreiding prestaties) van Vera Bekaert voor 8/38, met ingang van 17 november 2003, in vervanging van Anja Stradiot, met ziekteverlof.

 

10.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: aanstelling in statutair verband (uitbreiding prestaties) van Sylvianne De Sutter 8/38, met ingang van 1 februari 2004, in vervanging van Jacqueline De Vos, met pensioen.

 

11.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling van Ronny Van Driessche met ingang van 1 december 2003, in vervanging van Roger Vanhonnacker, met ziekteverlof. 

 

12.

Goedkeuring benoeming in statutair verband van Danny Ghislain als welzijnsconsulent met ingang van 26 november 2003, ingevolge beëindiging proeftijd. 

 

13.

Goedkeuring aanstelling in statutair verband (met één jaar proef) van een toezichter van werken, ten behoeve van de dienst "Openbare Werken en Infrastructuur", met ingang van 1 december 2003.

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  woensdag 25 februari 2004    11:40

Webmaster       Aurel Kielemoes