Gemeenteraadszitting
 van woensdag 29 januari 2003 te 20.00 uur in het gemeentehuis

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring principebeslissing tot aanleg van voetpaden in verschillende deelgemeenten en volmacht aan schepencollege voor onderhands aanstellen van een landmeter.  (eenparig goedgekeurd)

 

2.

Goedkeuring vernieuwing van de belijning in de sporthal De Kluize.  (eenparig goedgekeurd)

 

3.

Goedkeuring ontwerp en raming voor de vervanging van de verlichting aan spoorwegovergang Van Thorenburglaan. 

 

4.

Goedkeuring bestek met betrekking tot het aanstellen van een ontwerper voor het opmaken van een erosiebestrijdingplan.  (eenparig goedgekeurd)

 

5.

Goedkeuring bestek met betrekking tot de financiering met projectbeheer voor de uitbreiding gemeentehuis bouw nieuwe raadzaal.  (goedgekeurd met 14 stemmen voor en 8 stemmen tegen)

 

6.

Goedkeuring huurovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de VZW Pallieter en afsprakennota.  (unaniem goedgekeurd)

 

7.

Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gemeenschapscentrum De Kring te Balegem.  (unaniem goedgekeurd)

 

8.

Goedkeuring voorstel van huurcontract van een woning in het kader van het sociaal verhuurkantoor:

-

in de Houtemstraat;  (goedgekeurd met 14 stemmen voor en 8 stemmen tegen)

-

in de Gaversesteenweg.  (goedgekeurd met 14 stemmen voor en 8 stemmen tegen)

 

9.

Goedkeuring begroting 2003 en gemeentelijke dotatie in aankoop ASTRID-radio's voor de brandweerzone Gent-Centrum.

 

10.

Kennisname proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge van 19-11-2002.

 

11.

Goedkeuring samenstelling gemeentelijke jeugdraad 2002-2003.

 

12.

Goedkeuring jaarplan 2003 van de jeugdraad Oosterzele.

 

13.

Goedkeuring intentieverklaring tot het instappen in het nieuwe cultuurdecreet.  (unaniem goedgekeurd)

 

14.

Goedkeuring tarieven voor verhuur van muziekinstrumenten in de muziekschool.

 

15.

Kennisname schrijven Frank Cieters betreffende de beëindiging van de concessie cafetaria sporthal De Kluize.

 

16.

Goedkeuring toekenning titel van ereburger van Oosterzele aan:

-

Marcel Pien - ereburgemeester;  (unaniem goedgekeurd)

-

André De Ganck - ex-burgemeester;  (unaniem goedgekeurd)

-

Bisschop André De Witte - missionaris;  (unaniem goedgekeurd)

-

Bart De Block - balletdanser.  (unaniem goedgekeurd)

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Bekrachtiging en goedkeuring besluiten schepencollege inzake onderwijs van:

-

Stephanie Cornil voor 1/24 tot en met 30-06-2003 (beleidsondersteuning);

-

Isabelle De Groeve voor 2/24 tot en met 30-06-2003 (beleidsondersteuning);

-

Rebecca Gerard voor 2/24 tot en met 30-06-2003 (beleidsondersteuning) en 1/24 voor kleuterturnen (zomerklas);

-

Stéphanie De Smet voor 12/24 tot en met 30-06-2003 (zomerklas).

 

2.

Kennisname en toekenning rustpensioen aan de heer Raphaël Beurms onderwijzer aan het gemeentelijk onderwijs met ingang van 01-07-2003.

 

3.

Goedkeuring aanstelling van David De Landsheere als cultuurbeleidcoördinator.

 

4.

Goedkeuring en bekrachtiging besluit schepencollege d.d. 07-01-2003 Gino De Smet (Gesco) houdende verlenging aanstelling van 30-12-2002 tot en met 31-03-2003.

 

5.

Goedkeuring aanvraag disponibiliteit van 01-04-2003 tot en met 30-04-2003 Kristof Elaut (vastbenoemd).

 

6.

Goedkeuring aanvraag Patrick Haegeman, in non-activiteit met halftijdse prestaties geplaatst te worden voor de periode van 1 februari 2003 t.e.m. 31 januari 2004 na 6 jaar halftijdse loopbaanvermindering (= max. termijn).

 

7.

Goedkeuring en bekrachtiging besluit schepencollege d.d. 02-12-2002 Marleen Vandenhauwe houdende tijdelijke aanstelling vanaf 02-12-2002 tot terugkeer van Annie Carette (met ziekteverlof) terugkeer op 06-01-2003.

 

8.

Goedkeuring en bekrachtiging besluit schepencollege d.d. 07-01-2003 Marleen Vandenhauwe houdende tijdelijke aanstelling vanaf 06-01-2003 ter vervanging van Annie Fostier (in verlof vanaf 17-01-2003 en met pensioen vanaf 01-03-2003) tot definitieve aanstelling van functionaris.

 

9.

Goedkeuring openverklaring vacante betrekking schoonmaakster (halftijds) n.a.v. op ruststelling Annie Fostier.

 

10.

Goedkeuring openverklaring vacante betrekking ploegbaas n.a.v. op ruststelling Adrien Uytterhaegen.

 

11.

Kennisname ontslag van Piet De Block als leraar slagwerk in de gemeentelijke muziekschool.

 

12.

Goedkeuring en bekrachtiging besluit schepencollege d.d. 14-01-2003 houdende tijdelijke aanstelling van Birger Brackez als leraar slagwerk, ingevolge ontslag van dhr. Piet De Block (vanaf 01-01-2003).

 

13.

Goedkeuring en bekrachtiging besluit schepencollege d.d. 14-01-2003 houdende aanvraag verlof zonder wedde (februari 2003) van Jan Lust, leraar zang voor één maand.

 

14.

Goedkeuring benoeming op proef voor één jaar van een deskundige B in de dienst Burgerlijke stand.

 

15.

Goedkeuring benoeming op proef voor één jaar van een deskundige B halftijds in jeugddienst.

 

16.

Goedkeuring benoeming op proef voor één jaar van een deskundige B Tuin & Landschapsarchitect in de technische dienst.

 

17.

Goedkeuring benoeming op proef voor één jaar van een deskundige B Milieu & Duurzaamheidsambetenaar in de technische dienst.

De secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  zondag 09 maart 2003    14:17

Webmaster       Aurel Kielemoes