Gemeenteraadszitting
 van woensdag 22 september 2004 te 20.00 uur in het gemeentehuis

19 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring vorderingsstaat nr. 4 - eindstaat voor vervangen voetpaden Molenstraat, Nederstenberg en Voordries.

 

2.

Goedkeuring vorderingsstaat nr. 5 - eindstaat voor renovatie Stationsplein Balegem en kerkpad te Scheldewindeke.

 

3.

Goedkeuring aanpassing raadsbeslissing d.d. 23-06-2004 inzake aankoop tijdregistratiesysteem.

 

4.

Goedkeuring verzaking recht van verkoop betreffende verkoop eigendom Carestel Motorway Services, Korte Ambachtstraat 4 te 9860 Oosterzele, ambachtelijke zone BPA nr. 7. 

 

5.

Goedkeuring verzaking recht van verkoop betreffende verkoop eigendom BVBA Efra, lange Ambachtstraat 46  te 9860 Oosterzele, ambachtelijke zone BPA nr. 7.

 

6.

Goedkeuring aanvullend politiereglement op het wegverkeer met betrekking tot het invoeren van een snelheidsbeperking tot 50 km/uur over het volledige traject in de Uilhoek.  (Eenparig goedgekeurd)

 

7.

Goedkeuring aanvullend politiereglement op het wegverkeer met betrekking tot het invoeren van een snelheidsbeperking tot 70 km/uur over het volledige traject in de Lembergestraat.  (Eenparig goedgekeurd)

 

8.

Goedkeuring offerte ondergronds brengen nutsleidingen ICS-net voor de aanleg fietspad Kouterweg.  (Eenparig goedgekeurd)

 

9.

Goedkeuring offerte TeveOost voor het aanpassen van de leidingen ICS, Gaversesteenweg.  (Eenparig goedgekeurd)

 

10.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de NV Aquafin voor het project 21.544 -"collector Molenbeek - Oosterzele-Noord fase 2" (Moortsele-Landskouter)-Gemeentelijk aandeel "sanering Landskouter" tussen de Gemeente Oosterzele, Aquafin en Studiebureau V.D.S.  (Goedgekeurd met 11 stemmen voor en 8 onthoudingen)

 

11.

Goedkeuring addendum bij de ereloonovereenkomst van 18-06-2004 omtrent de aanleg van de "collector Molenbeek - Oosterzele-Noord fase 2" (Moortsele-Landskouter)-Gemeentelijk aandeel "sanering Landskouter" tussen de Gemeente Oosterzele, Aquafin en Studiebureau V.D.S.  (Goedgekeurd met 11 stemmen voor en 8 onthoudingen)

 

12.

Goedkeuring tot het afschaffen van de gevestigde gemeenteverbindingsweg van de Leeuwerikstraat naar voetweg nr. 85 te Balegem. 

 

13.

Goedkeuring leveren en plaatsen van een foorkast:
   a. Moortselestraat - Tramplein,
   b. Pastorieberg - Balegem,
   c. Huckerstraat - Balegem.

 

14.

Goedkeuring principebeslissing tot gerechtelijke onteigening van de percelen ter realisatie van het gemeenschapscentrum.

 

15.

Goedkeuring principebeslissing tot inneming zone voor openbaar nut en gemeenschapsvoorziening ter hoogte van het spoorwegstation te Scheldewindeke door NV Aquafin en gemeentebestuur Oosterzele..

 

16.

Goedkeuring dienstverleningsovereenkomst inzake de uitbouw van gemeentelijke afvalwaterzuiveringinfrastructuur voor de aanleg van gescheiden riolering in de Heistraat.

 

17.

Goedkeuring ontwerp voor de aanleg van het fietspad in de Langestraat te Gijzenzele.  (Eenparig goedgekeurd)

 

18.

Goedkeuring aanstelling veiligheidscoördinatoren voor verschillende projecten te Oosterzele (renovatie Klepmolen, renovatie pastorij Moortsele, nieuwbouw GILO Scheldewindeke).

 

19.

Bekrachtiging beslissing Schepencollege inzake de goedkeuring van meerwerken voor de aanleg van een verkeersdrempel in de Brielstraat bij het Aquafindossier-aansluiting Gijzenzele.

 

20.

Goedkeuring onderhandelingsprocedure voor de aanleg van een nieuwe vloer en de aanpassing van de elektriciteit in de dienst "bevolking" van het gemeentehuis.  (Goedgekeurd met 11 stemmen voor en 8 onthoudingen)

 

21.

Het beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk:

 
  • goedkeuring aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger van het gemeentebestuur van Oosterzele in het beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk,

  • goedkeuring uitbreiding van het aantal participerende besturen in de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.

22.

De Interlokale Vereniging Welzijn op het Werk Land van Aalst, afgekort "WELVA":

 
  • goedkeuring oprichting van de Interlokale Vereniging Welzijn op het Werk Land van Aalst, afgekort "WELVA" en goedkeuring overeenkomst statuten,

  • goedkeuring aanwijzing van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger van het gemeentebestuur van Oosterzele in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging WELVA.

23.

Kennisname agenda van de buitengewone algemene vergadering van het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge en aanduiding van de gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

24.

Goedkeuring statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening.

 

25.

Goedkeuring milieujaarprogramma 2004.  (Goedgekeurd met 11 stemmen voor en 8 onthoudingen)

 

26.

Goedkeuring jeugdwerkbeleidsplan 2006-2007.  (Eenparig goedgekeurd)

 

27.

Goedkeuring intrekking beslissing gemeenteraad d.d. 28-01-2004 betreffende de stopzetting van de samenwerkingsovereenkomst met Econet.

 

28.

Goedkeuring aanvullende uren in het kunstonderwijs voor het schooljaar 2004-2005.

 

29.

Goedkeuring overeenkomst inzake het afleveren van de digitale identiteitskaarten. (Eenparig goedgekeurd)

 

30.

Goedkeuring bijzonder bestek ontgravingen op de begraafplaatsen van Landskouter en Gijzenzele. (Eenparig goedgekeurd)

 

31.

Goedkeuring aankoop grasmaaier Kubota type W621HTC en bakfrees voor Kubota.

 

32.

Goedkeuring aankoop meubilair ten behoeve van de gemeentelijke basisschool.

 

33.

Goedkeuring aankoop rekken t.b.v. de gemeentelijke openbare bibliotheek.

 

34.

Goedkeuring aankoop informatica t.b.v. de gemeentelijke openbare bibliotheek.

 

35.

Goedkeuring begrotingswijziging a) nr. 1 kerkfabriek Sint-Kristoffel Scheldewindeke, b) nr.2 kerkfabriek Sint-Gangulfus Oosterzele

 

36.

Goedkeuring begrotingen kerkfabrieken 2005: a. Sint-Bavo Gijzenzele; b. Sint-Amandus Moortsele; c. Sint-Kristoffel Scheldewindeke.

 

37.

Kennisname kasverslag gemeente 2de kwartaal 2004.

 

38.

Kennisname brief Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap inzake inzet van contractueel personeel.

 

39.

Kennisname motivatienota OCMW inzake Lokaal Opvanginitiatief.

 

VRAAGSTELLING.

  

Conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad wordt bij brief door de SVVO-fractie aan het einde van de openbare zitting vragen gesteld omtrent:

  

1.

Waarom vinden we nooit reclame terug voor het GILO in de informatiebrochure?

  

2.

Waarom werden bepaalde passages geschrapt uit de notulen van de laatste participatieraad voor de vakantie?  Deze schrapping was mede oorzaak voor het indienen van het ontslag van een lid van de participatieraad.

  

3.

Hoever staat het met het dossier van de contracten voor het leerlingenvervoer?

  

4.

Welk is de stand van zaken in het dossier Sint-Lodewijk (Groot Bewijk)?

  

5.

Op vrijdag 17 september laatsleden was er overleg tussen gemeente en OCMW.  Van onze vertegenwoordiger in dit comité vernamen we dat, wegens mislukking op gemeentelijk niveau, het SVK (Sociaal VerhuurKantoor) overgeheveld werd naar het OCMW.  Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen:
1. Gebeurde dit in overleg tussen de coalitiepartners CD&V-SPA-Groen!
2. Gaat het OCMW bijkomende middelen ontvangen om in het onderhoud van de gehuurde woningen te voorzien of gaat het onderhoud van de woningen gebeuren door de gemeentediensten?
3. De heer Ghislain werd o.a. aangeworven voor de oprichting van het SVK.  Wat gaat na verdwijning van het SVK op de gemeente, zijn nieuwe taak zijn?

  

(De raad neemt kennis van de antwoorden van de burgemeester)

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende tijdelijke aanstellingen voor de ochtend- en avondbewaking in de plaatselijke scholen voor het schooljaar 2004-2005.

 

2.

Goedkeuring tijdelijke aanstellingen in het muziekonderwijs voor het schooljaar 2004-2005.

 

3.

Goedkeuring en bekrachtiging besluit schepencollege houdende vaststellen van het uurloon (indexaanpassing) van het muziekpersoneel met ingang van 1 september 2004.

 

4.

Goedkeuring tijdelijke aanstellingen in het gemeentelijk onderwijs voor het schooljaar 2004-2005.

 

5.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende verlenging loopbaanonderbreking voor Patrick Haegeman van 1 september 2004 tot en met 30 september 2004.

 

6.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende verlenging tijdelijke halftijdse aanstelling van Dirk Vermeulen als mecanicien met vervangingsovereenkomst met ingang van 1 september 2004 tot terugkeer van de titularis in dienst "Openbare Werken en Infrastructuur", ter vervanging van Patrick Haegeman, in loopbaanonderbreking.

 

7.

Goedkeuring verlenging tijdelijke halftijdse aanstelling van Edith Renne met vervangingsovereenkomst met ingang van 1 september 2004 tot terugkeer van titularis in dienst "Sport en Jeugd", ter vervanging van Geert Van Gaeveren, met loopbaanhalvering.

 

8.

Kennisname beslissing schepencollege houdende verlenging "afwezigheid wegens persoonlijke aangelenheid" (4/5 prestaties) voor Leen Keppens van van 1 september 2004 tot en met 30 november 2004.

 

9.

Goedkeuring verlenging tijdelijke aanstelling van Vera Van Den Hauwe als tijdelijke deeltijdse schoonmaakster ten behoeve van de sporthal en muziekschool, van 1 september 2004 tot en met 28 februari 2004 of tot afhandeling van aanwervingsprocedure.

 

10.

Goedkeuring verlenging tijdelijke halftijdse aanstelling van Robert Baele met vervangingsovereenkomst met ingang van 1 september 2004 tot terugkeer van de titularis in dienst "Sport en Jeugd", ter vervanging van Marnix Rym en Bernedine Van Dijk, beiden met loopbaanonderbreking.

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  maandag 27 december 2004    22:12

Webmaster       Aurel Kielemoes