Gemeenteraadszitting
 van woensdag 22 december 2004 te 20.00 uur in het gemeentehuis

21 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

 

De SVVO-fractie, bij monde van raadslid Guy De Smet vraagt aan de voorzitter een vraag te stellen, wat door de voorzitter niet toegestaan wordt gelet op het artikel 7 van het goedgekeurde huishoudelijk reglement van inwendige orde.

 

1.

Goedkeuring toetreding van de gemeente Oosterzele tot Aqua-Rio.  (Eenparig goedgekeurd)

 
 

Door de SVVO-fractie, bij monde van raadslid Guy De Smet vraagt voor de tweede maal aan de voorzitter een vraag te stellen, wat door de voorzitter terug geweigerd  wordt verwijzend naar het huishoudelijk reglement.  Daarop verlaat de SVVO-fractie de zitting.  De gemeenteraad behaalt met 13 raadsleden op de 23 nog het vereiste wettelijk quorum om rechtsgeldig te beraadslagen (cfr. artikel 90 van de nieuwe gemeentewet).

 

2.

Goedkeuring verkavelingreglement nutsmaatschappijen.

 

3.

Goedkeuring principebeslissing houdende aanstelling comité tot aankoop inzake verwerving gronden BPA nr. 1 Groot Bewijk te Scheldewindeke.

 

4.

Goedkeuring bestek, meetstaat en raming inzake renovatie klepmolen te Balegem.

 

5.

Goedkeuring tot bijplaatsen van een lichtpunt op paal 2787 in de Leenstraat te Balegem.

 

6.

Goedkeuring statuten en afsprakennota van de mina-raad.

 

7.

Kennisname dagorde buitengewone algemene vergadering van de intercommunale vereniging TMVW en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

8.

Goedkeuring aanduiding van een effectief vertegenwoordiger van de gemeente in het intergemeentelijk samenwerkingsverband van de bibliotheken Route 42.

 

9.

Goedkeuring verlenging mandaat participatiegraad van het GILO te Oosterzele.

 

10.

Goedkeuring principebeslissing tot de oprichting schoolraad voor het GILO te Oosterzele.

 

11.

Goedkeuring principeakkoord inzake het afsluiten van een onderhoudscontract voor de personeelsstatuten en bijlagen.

 

12.

Goedkeuring reglement voor toekenning van prijs voor toegankelijkheid voor personen met een handicap.  (Eenparig goedgekeurd)

 

13.

Bekrachtiging aankoop van:

 

een geluidsinstallatie ten behoeve van de cultuur- en informatiedienst via onderhandelingsprocedure

 

computermaterieel en meubilair ten behoeve van de gemeenteschool

 

een bureaustoel voor de gemeentelijke muziekschool.

 

14.

Goedkeuring budgetwijziging nr.2 van het OCMW-Oosterzele dienstjaar 2004.

 

15.

Goedkeuring dotatie voor politie dienstjaar 2005.  (Eenparig goedgekeurd)

 

16.

Goedkeuring opcentiemen onroerende voorheffing 2005.  - 1200 -  (Eenparig goedgekeurd)

 

17.

Goedkeuring personenbelasting 2005. - 8 % -  (Eenparig goedgekeurd)

 

18.

Goedkeuring gemeentebegroting over het dienstjaar 2003.  (Eenparig goedgekeurd)

 

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring definitieve benoeming van Rebecca Gerard als leerkracht lichamelijke opvoeding kleuters met 16/24 uren aan de gemeentelijke basisschool te Oosterzele.

 

2.

Goedkeuring definitieve benoeming in statutair verband van Jean Pierre De Smet als toezichter van werken - niveau C voor de dienst 'Openbare Werken en infrastructuur' met ingang van 23 december 2004, ingevolge beëindiging proeftijd.

 

3.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling van Stéphanie De Smet en Karen Hallaert t.v.v. Karlien Fermon (met ziekteverlof).

 

4.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling Rebecca Gerard t.v.v. Coussement Marleen (met ziekteverlof).

 

5.

Goedkeuring uitbreiding uren poetsvrouwen Martine De Gusseme en Viviane Lenssens t.v.v. Christiane De Clercq (met ziekteverlof).

 

6.

Goedkeuring verlenging halftijdse loopbaanvermindering voor Marc Van Achter van 1 januari 2005 tot en met 30 april 2006.

 

7.

Kennisname disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheden toegekend aan Nicole Potvin van 1 februari 2005 tot en met 31 juli 2005.

 

8.

Goedkeuring tijdelijke deeltijdse aanstelling (1/5 prestaties) van Robert Baele als technisch beambte met ingang van 1 december 2004, in vervanging van Paul De Jaegher met ziekteverlof.

 

9.

Goedkeuring aanstelling toezichthoudend ambtenaar met het oog op het toezicht op de inrichtingen van klasse 2 en 3  en de technische controle over een inrichting van klasse 1. 

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  zaterdag 05 maart 2005    14:30

Webmaster       Aurel Kielemoes