Gemeenteraadszitting
 van woensdag 23 juni 2004 te 20.00 uur in het gemeentehuis

23 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring principebeslissing tot de aanleg van fiets- en voetpaden in de Meerstraat te Oosterzele en de Aalmoezenijestraat te Landskouter en volmacht aan het schepencollege voor het aanstellen van een ontwerper. (Eenparig goedgekeurd)

 

2.

Goedkeuring principebeslissing tot onteigening ten algemene nutte van percelen grond gelegen tussen Hoek ter Hulst en Geraardsbergsesteenweg ter realisatie van de Bunkerroute en machtiging aan het schepencollege voor het aanstellen van een ontwerper.

 

3.

Goedkeuring opdracht om een signalisatieplan op te stellen ter verwezenlijking van de signalisatie van het provinciaal fietsnetwerk en het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk. (Eenparig goedgekeurd)

 

4.

Goedkeuring verzaking aan recht van wederverkoop inzake de verkoop van een perceel grond en gebouwen, Lange Ambachtstraat 16 te Oosterzele.

 

5.

Goedkeuring voorstel tot kosteloze grondafstand aan de gemeente Oosterzele van een perceel grond gelegen Bavegemstraat 13 te Oosterzele. 

 

6.

Goedkeuring voorstel van gebruiks- en toegankelijkheidsovereenkomst voor de bospercelen behorende bij het Blauw Kasteel te Oosterzele. (Eenparig goedgekeurd)

 

7.

Goedkeuring meerwerken inzake het aanbrengen van wegmarkeringen.

 

8.

Goedkeuring bestek tot aanstelling van een communicatiebegeleider voor het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

 

9.

Goedkeuring bestek voor de aankoop van een aanhangwagen ten behoeve van de dienst openbare werken.

 

10.

Goedkeuring bestek, plan en raming voor het vernieuwen van de balie in de dienst bevolking.

 

11.

Goedkeuring aankoop bosmaaier, kettingzaag en kasseibak ten behoeve van de dienst openbare werken.

 

12.

Goedkeuring aankoop informaticamaterieel ten behoeve van verschillende diensten. 

 

13.

Goedkeuring werkingsverslag jeugdwerkbeleidsplan van het jaar 2003.

 

14.

Goedkeuring inrichting speelstraten tijdens de zomer 2004.

 

15.

Goedkeuring procedure voor de recuperatie in verband met ontleende en niet-teruggebrachte bibliotheekmaterialen..

 

16.

Goedkeuring voorstel huishoudelijk reglement van de gemeentelijke gezins- en welzijnsraad van Oosterzele.

 

17.

Goedkeuring tarieven in de scholen voor het schooljaar 2004-2005. (Eenparig goedgekeurd)

 

18.

Goedkeuring aankoop tijdsregistratiesysteem ten behoeve van de personeelsdienst.

 

19.

Goedkeuring principebeslissing voor het aangaan van een beleggingsverzekering.

 

20.

Kennisname voorstel van belasting op het ambtshalve opruimen van afval - vaststelling belastingsverordening. (De raad neemt kennis van dit agendapunt)

 

21.

Goedkeuring kasnazicht 1ste kwartaal 2004. (Eenparig goedgekeurd)

 

22.

Advies inzake budgetwijziging nr. 1 OCMW. (De raad brengt gunstig advies uit over dit agendapunt)

 

23.

Kennisname wijzigingen van de vertegenwoordiger van SVVO in de gemeentelijke sportraad en in de raad van bestuur van de gemeentelijke bibliotheek.

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling van Rebecca Gerard als onderwijzeres kleuterturnen (1/24) zomerklas.

 

2.

Kennisname beslissing schepencollege: disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheden toegekend aan Nicole Potvin van 1 augustus 2004 tot en met 31 januari 2005.

 

3.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: tijdelijke halftijdse aanstelling van Dirk Vermeulen als mecanicien met arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met ingang van 7 mei 2004 tot en met 31 augustus 2004 in dienst "openbare werken en infrastructuur", ter vervanging van Patrick Haegeman, in loopbaanonderbreking. 

 

4.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling van Hanne Page als hoofdanimator voor de gemeentelijke speelplein-, grabbelpas- en swapactiviteiten tijdens het werkjaar 2004.

 

5.

Goedkeuring verlenging loopbaanvermindering met 1/5 aan Marnix Rym voor 1 jaar van 1 september 2004 tot en met 31 augustus 2005.

 

6.

Goedkeuring verlenging loopbaanvermindering met 1/2 aan Geert Van Gaeveren voor 1 jaar van 1 september 2004 tot en met 31 augustus 2005.

 

7.

Goedkeuring verlenging loopbaanvermindering met 1/5 aan Josť Eliano voor 1 jaar van 1 augustus 2004 tot en met 31 juli 2005.

 

8.

Goedkeuring verlenging tijdelijke voltijdse aanstelling van Nico Cornelis met arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met ingang van 1 juli 2004 in dienst "openbare werken en infrastructuur" in vervanging van Eddy Bekaert, tot afhandeling van de aanwervings- of bevorderingsprocedure.

 

9.

Goedkeuring verlenging en wijziging loopbaanvermindering van 1/5 naar 1/2 voor Marc Van Achter van 1 juli 2004 tot en met 31 december 2004.

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  woensdag 08 september 2004    09:28

Webmaster       Aurel Kielemoes