Gemeenteraadszitting
 van woensdag 24 maart  2004 te 20.00 uur in het gemeentehuis

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Aktename van het ontslag als gemeenteraadslid.

2.

Akteneming van afstand van mandaat van het eerst opvolgend raadslid. 

 

3.

Onderzoek van de geloofsbrieven van het tweede opvolgend raadslid.

 

4.

Aanstelling en eedaflegging van een gemeenteraadslid. 

 

5.

Vaststelling van de gewijzigde rangorde van de gemeenteraadsleden.

 

6.

Akteneming van het ontslag van een titelvoerend lid van de OCMW-raad.

 

7.

Verkozen verklaring van een kandidaat werkend lid in de OCMW-raad.

 

8.

Goedkeuring bijplaatsen openbare verlichting: Moortelbosstraat t.h.v. huisnummer 51. 

 

9.

Goedkeuring bijplaatsen openbare verlichting: Houte t.h.v. huisnummer 79.

 

10.

Goedkeuring voorontwerp GILO Scheldewindeke.

 

11.

Goedkeuring voorstel voor het plaatsen van sleutelcontacten ten behoeve van het uitschakelen van de openbare verlichting naar aanleiding van het jaarlijks vuurwerk.

 

12.

Goedkeuring project Aquafin houdende plannen en voorlopige raming inzake riolerings- en collectorwerken Molenbeek Oosterzele-Zuid en het gemeentelijk aandeel Meerlaanstraat, Driesstraat en Houte.

 

13.

Goedkeuring principebeslissing inzake het plaatsen van een nieuwe vloerbekleding en een balie in de dienst bevolking.

 

14.

Goedkeuring statutenwijziging van de intercommunale Veneco en vertegenwoordiging in de buitengewone algemene vergadering.

 

15.

Goedkeuring gecoŲrdineerde versie van het gemeentelijk begraafplaatsreglement en retributiereglement en intrekking raadsbesluit d.d. 25-06-2002. 

 

16.

Goedkeuring verlenging overeenkomst IMDT 2004 met solva. 

 

17.

Goedkeuring overeenkomst voor de verhuur van de gemeenschappelijke tennisterreinen.

 

18.

Goedkeuring aankoop printer ten behoeve van de gemeentelijke sportdienst. 

 

19.

Goedkeuring voorstel tot vervanging van de servers voor de gemeentelijke informatieverwerking. 

 

20.

Goedkeuring aankoop meubilair (2 opbergkasten) + CD-speler + 2 PC's ten behoeve van de gemeentelijke muziekschool. 

 

21.

Goedkeuring jaarverslag 2003 van de gemeentelijke bibliotheek.

 

22.

Goedkeuring toekenning subsidie aan CVBA De Kring (50-jarig bestaan).

 

23.

Goedkeuring toekenning buitengewone toelage aan jongenschiro Balegem.

 

24.

Goedkeuring dading in de zaak gemeente Oosterzele / Vermeiren NV.

 

25.

Goedkeuring vergoeding aan hoofdanimatoren en animatoren van de speelpleinwerking, grabbelpas en swap.

 

26.

Goedkeuring invoering jeugdparagraaf.

 

27.

Goedkeuring rekening kerkfabriek Scheldewindeke dienstjaar 2003.

 

28.

Goedkeuring rekening kerkfabriek Landskouter dienstjaar 2003.

 

29.

Goedkeuring rekening kerkfabriek Oosterzele dienstjaar 2003.

 

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring aanpassing inschaling ex-gemeentepolitie (Kristiaan De Temmerman)..

 

2.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling van Sarah Lauwaert t.v.v. Isabelle De Groeve met ziekteverlof.

 

3.

Goedkeuring benoeming in statutair verband van Marianne Bekaert als administratief medewerkster (C) ten behoeve van de technische dienst, met ingang van 25 maart 2004, ingevolge beŽindiging proeftijd.

 

4.

Goedkeuring verlenging tijdelijke voltijdse aanstelling van Nico Cornelis met arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met ingang van 1 april 2004 tot en met 30 juni 2004 in dienst openbare werken in vervanging van Eddy Bekaert.

 

5.

Goedkeuring verlenging tijdelijke voltijds aanstelling van Rony Van Driessche met arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met ingang van 1 april 2004 in dienst openbare werken in vervanging van Henri Verliefde, tot afhandeling van de aanwervings- of bevorderingsprocedure.

 

7.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende beŽindiging arbeidsovereenkomst Martin Van Den Berge, met ingang van 17 februari 2004.

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  zaterdag 20 maart 2004    21:38

Webmaster       Aurel Kielemoes