Gemeenteraadszitting
 van woensdag 24 november 2004 te 20.00 uur in het gemeentehuis

22 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring meerwerken inzake aanleg nieuwe voet- en fietspaden in de Gaversesteenweg te Scheldewindeke. 58.880,64    (Eenparig goedgekeurd)

 

2.

Goedkeuring gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het overwelven van baangrachten.  (Eenparig goedgekeurd)

 

3.

Goedkeuring verkoop van de netten voor openbare verlichting door de gemeenten aan de distributienetbeheerders.

 

4.

Goedkeuring gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein. (Eenparig goedgekeurd)

 

5.

Goedkeuring voorstel van offerte voor het leveren en plaatsen van een foorkast:
a) Landskouter - Rooberg
b) Moortsele - Sint-Antoniusplein,
c) Oosterzele - Bavegemstraat,
d) Scheldewindeke - Marktplein..

 

6.

Goedkeuring van de ontwerp statuten van Route 42, het samenwerkingsverband van de bibliotheken aan de N42.

 

7.

Goedkeuring aankoop en machtiging aan het schepencollege voor de aankoop van een printer ten behoeve van het secretariaat - dienst onthaal.

 

8.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging voor ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling Veneco en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

9.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de intercommunale vereniging Westlede en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

10.

Kennisname dagorde algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu, genaamd ILVA en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

11.

Kennisname dagorde algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie, genaamd SOLVA en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

12.

Goedkeuring gemeentelijke bijdrage voor de brandweer voor 2002.   231.192,00   (Eenparig goedgekeurd)

 

13.

Bekrachtiging besluit schepencollege houdende goedkeuring motie 11.11.11 "Water voor iedereen - stop GATS".  (Eenparig goedgekeurd)

 

VRAAGSTELLING.

  

Conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad wordt bij brief door de SVVO-fractie aan het einde van de openbare zitting vragen gesteld omtrent:

  

1.

Wat is de stand van zaken in verband met het leerlingenvervoer?

  

2.

Wat is er ondertussen ondernomen aangaande de bouwovertreding aan de Pontslag?  Wanneer wordt de verlichtingspaal ter hoogte van woning, Rooigemstraat 21, verplaatst?

  

(Deze punten worden verdaagd naar de geheime zitting)

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende verlenging volledige loopbaanonderbreking voor Patrick Haegeman van 1 oktober 2004 tot en met 31 oktober 2004.

 

2.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende toekennen stand 'non-activiteit met halftijdse prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid' aan Patrick Haegeman, van 1 november 2004 tot en met 31 oktober 2005.

 

3.

Verlenging tijdelijke halftijdse aanstelling van Dirk Vermeulen als mecanicien met vervangingsovereenkomst met ingang van 1 november 2004 tot voltijdse terugkeer van de titularis in dienst 'openbare werken en infrastructuur' ter vervanging van Patrick Haegeman, in 'non-activiteit met halftijdse prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid'.

 

4.

Verlenging terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden van Iris De Block van 3 november 2004 tot 3 november 2005..

 

5.

Kennisname wijzigingen opdrachten van voltijdse betrekking voor Helga Parewyck en Saskia De Landsheere, onderwijzeressen gemeentelijk onderwijs voor het schooljaar 2004-2005.

 

6.

Goedkeuring verlenging tijdelijke deeltijdse aanstelling van Monique Van Der Straeten (Activa-tewerkstelling) met arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met ingang van 1 maart 2005.

 

7.

Goedkeuring verlenging tijdelijke voltijdse aanstelling als gesubsidieerd contractueel van Nijaz Hecimovic met arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met ingang van 1 augustus 2004 tot en met 31 januari 2005 in dienst 'openbare werken en infrastructuur'.

 

8.

Goedkeuring aanpassing raadsbeslissing van 23 juni 2004 houdende verlenging loopbaanhalvering met 1/5 aan Marnix Rym voor 1 jaar van 1 september 2004 t.e.m. 31 augustus 2005; voltijdse werkhervatting met ingang van 1 december 2004.

 

9.

Toekennen verlenging loopbaanvermindering aan Kris Van der Eecken van 1 maart 2005 tot en met 28 februari 2006.

 

10.

Goedkeuring aanpassing raadsbeslissing van 22 september 2004 houdende verlenging aanstelling Robert Baele als contractueel gesubsidieerde: vermindering prestaties met 1/5 ingevolge terugkeer van titularis Marnix Rym na loopbaanvermindering.

 

11.

Kennisname beslissing schepencollege: verlenging 'afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheid (4/5 prestaties) voor Leen Keppens, van 1 december 2004 tot en met 28 februari 2005.

 

12.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling Nathalie De Coen en Sanderijn Verstraeten in vervanging van Christophe De Maertelaere, in het gemeentelijk muziekonderwijs.

 

13.

Goedkeuring regularisering inschaling ex. Gemeentepolitie INP Vermeire Sam en INP Goderis Jurgen.

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  maandag 27 december 2004    22:17

Webmaster       Aurel Kielemoes