Gemeenteraadszitting
 van woensdag 25 februari  2004 te 20.00 uur in het gemeentehuis

20 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Aktename ontslag als gemeenteraadslid van de heer Wim De Sutter.  (Intrekking van beslissing.)

 

2.

Goedkeuring bestek en meetstaat inzake renovatie van de pastorij te Moortsele.  (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 7 onthoudingen.)

 

3.

Goedkeuring principebeslissing tot het oprichten van een multifunctioneel woonproject op de gronden van de pastorie en het parochiaal ontmoetingscentrum te Scheldewindeke, goedkeuring gunningswijze en volmacht aan het schepencollege voor het aanstellen van een deskundige. (Eenparig goedgekeurd.)

 

4.

Goedkeuring principebeslissing voor de vernieuwing van de verwarmingsinstallatie en de aansluiting op het openbaar gasnet voor jeugdhuis Psyloos Schoolstraat te Gijzenzele.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

5.

Goedkeuring principebeslissing voor de aanleg van fietspaden met behulp van module 13 van het mobiliteitsconvenant langsheen de Geraardsbergsesteenweg te Landskouter en Oosterzele.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

6.

Goedkeuring principebeslissing voor de aanleg van fietspaden met behulp van module 13 van het mobiliteitsconvenant langsheen de Lange Munte (geklasseerd deel) te Scheldewindeke.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

7.

Goedkeuring principebeslissing en goedkeuring bestek, meetstaat en raming inzake de heraanleg van de asfaltstroken langsheen de betonverharding in de Heistraat en de Wijkschoolstraat.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

8.

Goedkeuring principebeslissing inzake het afkoppelen van het hemelwater in de Heistraat. (Eenparig goedgekeurd.)

 

9.

Goedkeuring principebeslissing inzake de aanleg van rioleringen en de volledige sanering van de deelgemeente Landskouter.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

10.

Goedkeuring aanvullend politiereglement op het wegverkeer houdende het invoeren van een snelheidbeperking van 70 Km/u in de Lange Munte, Gaversesteenweg, Muntestraat, Hauwsestraat, Schaperstraat en het Keerken.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

11.

Goedkeuring aanvullend politiereglement op het wegverkeer houdende het invoeren van een parkeerverbod vanaf 5 ton in de Dreef te Scheldewindeke.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

12.

Goedkeuring aanvullend politiereglement op het wegverkeer houdende een voorrangsregeling t.h.v. verbindingsweg nr. 47 (Achterdries-Meerstraat).  (Eenparig goedgekeurd.)

 

13.

Goedkeuring definitieve aanvaarding BPA nr. 1 Groot Bewijk te Scheldewindeke - inherzieningstelling.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

14.

Goedkeuring definitieve aanvaarding BPA nr. 4 Vijverstraat te Moortsele - inherzieningstelling.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

15.

Goedkeuring voorlopige aanneming BPA Drooghout.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

16.

Goedkeuring principebeslissing en bestek 1ste fase vernieuwing straatnaamborden Oosterzele - Gijzenzele en Landskouter.  (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 7 onthoudingen.)

 

17.

Goedkeuring regularisatiebeslissing betreffende verplaatsing openbare verlichtingspalen Lange Munte.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

18.

Goedkeuring aanpassing tarieven - aflevering identiteitsbewijzen.  (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 7 onthoudingen.)

 

19.

Goedkeuring verlenging belastingsreglement standsplaats op markt.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

20.

Goedkeuring aankoop CD-toestellen ten behoeve van de gemeentelijke muziekschool.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

21.

Goedkeuring opzegging overeenkomst met PISAD. (9 stemmen voor en 11 onthoudingen.)

 

22.

Goedkeuring gemeentelijke toelage GROS: dienstjaar 2003.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

23.

Goedkeuring herbestemming drie leningen.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

24.

Goedkeuring jaarplan 2004 - jeugdbeleidsplan.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

25.

Kennisname kasnazicht 4de kwartaal 2003.

 

26.

Kennisname beslissing raad voor cultuurbeleid inzake erfgoed initiatief en archivering.

 

27.

Goedkeuring resolutie actieplan inzake splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

28.

Goedkeuring motie gemeente Nazareth.  (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 7 onthoudingen.)

 

VRAAGSTELLING.

  

Conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad wordt bij brief door de SVVO-fractie aan het einde van de openbare zitting een vraag gesteld omtrent:

  

1.

Wat zijn de beweegredenen om een kopie van de ontslagbrief van Wim De Sutter aan gemeenteraadslid Yvan Roelekens per post toe te sturen?

  

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring regeling toekenning van vakantiedagen en vakantiegeld voor het gemeentepersoneel.

 

2.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling van Roland Vanden Broecke t.v.v. Isabelle De Groeve met ziekteverlof.

 

3.

Goedkeuring benoeming in statutair verband van Ronny Meerpoel als deskundige (B) t.b.v. de technische dienst, afdeling natuur, milieu en duurzaamheid met ingang van 26 februari 2004, ingevolge beŽindiging proeftijd.

 

4.

Goedkeuring benoeming in statutair verband van Edith Renne als halftijdse jeugdconsulente (B) met ingang van 26 februari 2004, ingevolge beŽindiging proeftijd.

 

5.

Goedkeuring benoeming in statutair verband van Jasmine Coen als deskundige (B) t.b.v. de technische dienst bevolking en burgerlijke stand met ingang van 26 februari 2004, ingevolge beŽindiging proeftijd.

 

6.

Goedkeuring benoeming in statutair verband van Klaas Van Cauwenberge als deskundige (B) tuin- en landschapsarchitect met ingang van 26 februari 2004, ingevolge beŽindiging proeftijd.

 

7.

Goedkeuring verlenging aanstelling Vera Van Den Hauwe als tijdelijke deeltijdse schoonmaakster ten behoeve van de sporthal en muziekschool, van 1 februari 2004 en tot afhandeling van de aanwervingsprocedure.

 

8.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling Yff Lievens als technisch beambte ten behoeve van de dienst 'Groen en Kerkhoven', met ingang van 1 februari 2004 en tot afhandeling van de aanwervingprocedure.

 

9.

Goedkeuring beŽindiging vervangingstewerkstelling (3 u.) Sylvianne De Sutter met ingang van 1 januari 2004 in vervanging van Anja Stradiot, met ziekteverlof.

 

10.

Goedkeuring beŽindiging vervangingstewerkstelling (3 u.) Christel D'Hauwers met ingang van 1 januari 2004 in vervanging van Anja Stradiot, met ziekteverlof.

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 26 februari 2004    18:07

Webmaster       Aurel Kielemoes