Gemeenteraadszitting
 van woensdag 28 april  2004 te 20.00 uur in het gemeentehuis

20 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring principebeslissing houdende opdracht aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie Solva voor het uitwerken van het huisvestingsproject pastorie Scheldewindeke en volmacht aan het schepencollege. (Goedgekeurd met 12 stemmen voor en 8 stemmen tegen)

 

2.

Goedkeuring principebeslissing tot het aanstellen van een ontwerper en een veiligheidscoördinator voor het opmaken van het ontwerp volgens module 10 van het mobiliteitsconvenant en volmacht aan het schepencollege. (Eenparig goedgekeurd)

 

3.

Goedkeuring principebeslissing tot heraanleg voetpaden in de Poststraat te Balegem en volmacht aan het schepencollege voor het aanstellen van een landmeter. (Eenparig goedgekeurd)

 

4.

Goedkeuring offerte voor het doven van de openbare verlichting ter hoogte van het Dorp te Balegem.

 

5.

Goedkeuring ontwerpplannen en ruwe raming Dorp 46 voor aanvraag stedenbouwkundige vergunning tot het omvormen van een ééngezinswoning naar een meergezinswoning. (Goedgekeurd met 12 stemmen voor en 8 onthoudingen)

 

6.

Goedkeuring eindafrekening kerkfabriek Sint-Martinus te Balegem inzake de buitenrestauratie van de kerk.

 

7.

Goedkeuring politieverordening betreffende de dieren geldig binnen de gemeenten die behoren tot de politiezone Regio Rhode & Schelde. (Eenparig goedgekeurd)

 

8.

Goedkeuring politiereglement houdende invoering van een snelheidsbeperking tot 70 km/uur in de Houte te Balegem. (Eenparig goedgekeurd)

 

9.

Goedkeuring toekenning toelage vereniging KVG Groot Oosterzele ter gelegenheid van 50-jarig bestaan.

 

10.

Goedkeuring financiering servers gemeentelijke administratie.

 

11.

Goedkeuring bestendiging overeenkomst met de scholengemeenschap De Vlaamse Ardennen.

 

12.

Goedkeuring rekening kerkfabrieken Sint-Martinus te Balegem, Sint-Amandus te Moortsele en Sint-Bavo te Gijzenzele.

 

13.

Advies begrotingswijziging nr. 1 kerkfabriek Sint-Gangulfus te Oosterzele.

 

14.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de Intercommunale Maatschappij voor Televisiedistributie in Oost-Vlaanderen (Teveoost) en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

15.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de Intercommunale Finiwo en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

16.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de Intercommunale Maatschappij SOLVA, goedkeuring van de statutenwijziging en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

17.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de Intercommunale Maatschappij ILVA, goedkeuring van de statutenwijziging en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

18.

dagorde algemene vergadering van de Intercommunale WESTLEDE en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

19.

Kennisname brief Kom op straat inzake campagne "ISA, Intelligente snelheid". 

 

20.

Kennisname advies subsidiecommissie en goedkeuring subsidiereglement. 

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring vacantverklaring voor een betrekking kleuterturnen (16/24 uren) in de gemeentelijke basisschool.

 

2.

Goedkeuring aanvraag loopbaanhalvering Bernedine Van Dijk met ingang van 26 augustus 2004, voor de duur van één jaar.

 

3.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: tijdelijke voltijdse (GESCO) aanstelling van Nijaz Hecimovic met arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met ingang van 1 mei 2004 tot en met 31 juli 2004 in dienst "Openbare Werken en Infrastructuur".

 

4.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: rechtzetting indisponibiliteitstelling van mevrouw Maria-Lena Keppens bij gemeenteraadsbesluit d.d. 26 november 2003: indisponibiliteitstelling en toekennen wachtwedde met ingang van 3 februari 2004 in plaats van 3 november 2003.

 

5.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: tijdelijke aanstelling van Nele Hertegonne als hoofdanimator voor de gemeentelijke speelplein-, grabbelpas- en swapactiviteiten tijdens het werkjaar 2004.

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 01 juli 2004    20:31

Webmaster       Aurel Kielemoes