Gemeenteraadszitting
 van woensdag 28 september 2005 te 20.00 uur in het gemeentehuis

SVVO - Perscommuniqué

Perscommuniqué i.v.m. de gemeenteraad van 28-09-2005 te Oosterzele

MOTORCROSSLAWAAIHINDER OP SCHEURBROEK: ALLICHT VEEL HEISA VOOR NIETS

Ondanks haar fractievergadering was SVVO zeer aandachtig aanwezig op de informatievergadering van 23 mei 2005 omtrent de problematiek van de lawaaihinder ten gevolge van de inplanting van een mogelijk motorcrossoefencircuit.
De Vlaamse regering o.l.v. Leterme en Spirit-minister Anciaux hebben beloofd dat in elke provincie dergelijk circuit zou ingepland worden.  Oorspronkelijk waren 14 sites gepreselecteerd.  Nadien waren er nog 6 en nu nog 4 plaatsen in effectief onderzoek: Gent Sidmarsite, Beverenhavengebeid, Oosterzele en Maldegem.
SVVO is categoriek gekant tegen de inplanting van dergelijk oefenterrein in de Scheurbroek.  Helaas moet SVVO vaststellen dat de schepencolleges van Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem de bevolking op stang jagen, paniek zaaien om dan later te kunnen pretenderen dat zij de inplanting tegen gehouden hebben.  Het resultaat zal allicht gegarandeerd zijn want de inplanting in Oosterzele is afgevoerd door de provincie die 2 andere sites meer geschikt acht omwille van de minimale bewoning in de omgeving.  Dat dit op de informatievergadering niet werd gezegd, komt perfect overeen met de paniekstemming die de meerderheid van CD&V-Groen! in Oosterzele rond dit dossier wil veroorzaken.  Het begeleidend advies van de deputatie van de provincie stelt immers duidelijk dat nog slechts hoogstens 2 sites mogelijk in aanmerking komen, en daar is Oosterzele niet bij.  Er bestaat zelfs een reële kans dat er in Oost-Vlaanderen helemaal geen site komt.

Als in die omstandigheden op politiek vlak een beslissing zou komen om toch Oosterzele op te leggen als oefenterrein in Oost-Vlaanderen, dan is het de CD&V-meerderheid die onder de druk van Minister-President Leterme en Minister Anciaux is bezweken.  SVVO hoopt dat dit niet zal gebeuren !!

BPA voor zonevreemde gebouwen en terreinen voor sport, Recreatie en jeugdactiviteiten

Het dossier dat aan de gemeenteraadsleden werd voorgelegd was voorzien van tal van adviezen, vooral dan negatieve adviezen voor sommige onderdelen.  Toch stelt SVVO dat elke deelgemeente recht heeft op een recreatieve zone, ook Landskouter waar deze zich kan integreren in de aansluiting van de Makkegembossen in Merelbeke met het Aalmoezenijenbos.  Dat hiermee een te strenge regelgeving inzake ruimtelijke ordening ( de zonevreemdheid) wordt teruggefloten ten voordele van een “menselijke aanpak” neemt SVVO er bovenop.  Dat ook Groen! in de meerderheid hiermee het vroegere strenge concept inzake ruimtelijke ordening zal ombuigen is een positieve zaak. 

Toch stelt SVVO zich enkele vragen bij dit dossier: waarom worden niet alle manèges op dezelfde manier behandeld?  Er zijn toch meer dan 2 manèges in Oosterzele !!! en die willen misschien ook uitbreiden.
Daarenboven gaat de goedkeuring van deze zonevreemde situaties gepaard met de afschaffing van 8 voetwegen.  SVVO meent zich te herinneren dat CD&V bij het begin van deze legislatuur heeft gezworen om geen voetwegen af te schaffen teneinde het landelijk karakter van Oosterzele te beschermen.  Wat blijft nog over van deze dure eed ? 

Daarenboven zit in het dossier geen enkele verwijzing naar de bestemming van deze afgeschafte voetwegen noch een prijs voor de overdracht ervan.  Worden er nog geschenken uitgedeeld ?

CD&V-GROEN! BESTUURT LIEFST ZONDER OVERLEG OF PARTICIPATIE VAN DE BEVOLKING OF HET MIDDENVELD

SVVO heeft reeds vroeger opgemerkt dat de CD&V-Groen!-meerderheid de adviesorganen systematisch buitenspel zet.  Ook op deze gemeenteraad wordt dit nu herhaald in meerdere dossiers:

-

het voorontwerp van milieubeleidsplan staat op de agenda van de gecoro ….5 dagen na de gemeenteraad

-

het ontwerp erosiebestrijdingsplan kwam niet de op minaraad of de landbouwraad, of althans werden de adviezen ervan niet toegevoegd aan het dossier

-

principebeslissing voor aankoop cheques ecologisch bouwadvies: bij het dossier stak een voorbeeld uit Merelbeke maar de eigen adviezen of een concreet voorstel ontbraken

-

principebeslissing houdende organiseren buitenschoolse kinderopvang: ook hierbij werd geen overleg gepleegd met het OCMW dat ook buitenschoolse opvang organiseert.  Tijdens de OCMW-Raad van dinsdag 24 mei nam de meerderheid zelfs het initiatief  om de OCMW-raadsleden uit te nodigen op een informatievergadering op 6 juni, meer dan 10 dagen na de beslissing.  Van overleg gesproken …!!!

SVVO hoopt dat de CD&V-Groen!-meerderheid de bevolking zowel over de opvang door onthaalmoeders als door de gemeente correct zal informeren.  Beide initiatieven moeten complementair zijn, zoniet riskeert men de broodwinning van de onthaalmoeders te ontnemen.  Het is zeker geen dossier waar OCMW en gemeente elkaar moeten beconcureren; er is ruimte genoeg voor elkaars specifieke aanpak, tenminste als hierover overleg wordt gepleegd tussen beide.
Is er geen afdoende dialoog tussen beide, dan gaat SVVO ervan uit dat deze meerderheid de confrontatie zoekt.

HET DOSSIER LEERLINGENVERVOER: een maat voor niets

Als er een dossier is waar CD&V willens nillens een georganiseerd nietsdoen voorhoudt, dan is het wel dit van het leerlingenvervoer.  In 1999 had SVVO o.l.v. toenmalig schepen Bernaert een dossier klaar gemaakt om knopen door te hakken.  Wij kregen echter geen tijd om het af te werken.  Reeds in 2000 bij het begin van de legislatuur beloofde CD&V onder druk van SVVO om een transparant systeem voor leerlingenvervoer te organiseren.  Elk jaar opnieuw beloofde de meerderheid dit dossier te onderzoeken, samen te zitten met schoolbesturen en nieuwe afspraken te maken.  Elk jaar opnieuw resulteerde dit in een verlenging van een obscuur akkoord, waar zelfs sommige scholen weigeren mee te betalen. 

Allicht onder druk van de provincie zet de meerderheid nu het punt op de agenda, onder de benaming “actualisering en herziening van de overeenkomsten”.  En wat blijkt ? het dossier van 2000 wordt opnieuw voorgelegd zoals het in 2000 reeds werd goedgekeurd, zonder “actualisering en herziening”.  Dit punt op de agenda was volkomen overbodig.  Allicht is dit weer de prelude van een zalig nietsdoen dat sommige vrije scholen goed uitkomt.  Dat andere scholen die wel betalen dit blijven gedogen, is toch wel zeer vreemd !!
Wat zal de volgende stap van de provinciegouverneur zijn om dit obscuur akkoord te doorbreken ?

Voor de SVVO-fractie
Jan Bogaert
Voorzitter

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 29 september 2005    14:33

Webmaster       Aurel Kielemoes