Gemeenteraadszitting
 van woensdag 26 januari  2005 te 20.00 uur in het gemeentehuis

SVVO - Perscommuniqué

Perscommuniqué ivm de gemeenteraad van 26-01-2005 te Oosterzele

Sociaal woonbeleid meerderheid totaal incoherent

SVVO heeft indertijd een pleidooi gehouden om de meergezinswoning Dorp 46 onmiddellijk aan het OCMW af te staan voor het opstarten van een LOI. Dit is niet gebeurd en dit heeft de belastingbetaler reeds veel geld gekost want elke LOI geeft recht op een groter terugbetalingregime voor asielzoekers en een lager quotum van asielzoekers. Daarenboven moeten wij nu vaststellen dat de renovatie van de woning voor sociale bewoning nu bijna 50% meer kost dan ingeschat en begroot.  De belastingbetaler zal dan 2 keer betalen, daarom stemt SVVO tegen.

Daarenboven verkoopt de meerderheid het oude gemeentehuis van Moortsele dat in 2000 werd gerenoveerd en waarin iemand woont die aan een sociaal tarief kan wonen.
Uit goed ingelichte bron weten we dat dit geld niet zal dienen voor nieuwe sociale woningen maar voor de financiering van het erfgoedhuis waarvoor deze meerderheid geen subsidies wenst aan te vragen.

CD&V weigert alternatieven te onderzoeken voor het gemeenschapscentrum en fuifzaal in Oosterzele

SVVO heeft in 1999 voor het principe van een gemeenschapscentrum gestemd.  Toen werd de inschatting gemaakt voor de aankoop van de gronden ten belope van 12.000.000 BEF (300.000 euro).  Vandaag wordt ons de factuur voorgelegd van ongeveer 500.000 euro, een meerkost van 66% tov de vroegere inschatting.

In tegenstelling met 1999 is er nu wel een alternatief, met name het gemeenschapscentrum te Balegem dat gehuurd wordt voor ongeveer 12.500 euro per jaar.  Uit de praktijk blijkt duidelijk dat dit centrum er slechts enkele keren per jaar in slaagt om de zaal (met een capaciteit van 400 aanwezigen) vol te krijgen.
S
VVO heeft ook reeds informatie ontvangen over de inhoud en kostprijs van het bouwproject dat hierop zou voorzien worden.  De kostprijs ervan zou, al naargelang de variante, variëren tussen 2.000.000 euro en 4.000.000 euro.  Daarna moeten de werkingskosten nog begroot worden voor de dagdagelijkse exploitatie van het centrum. Schepen Cottenie zegt nu wel dat meerderheid en oppositie tezamen de optie ervoor zouden kiezen, maar dit is enkel om zich in te dekken omdat hij weet dat dit  project financieel niet leefbaar is.

SVVO vreest dat dergelijk megalomaan project geen voldoende financiële draagkracht heeft binnen onze gemeente. Daarom pleit SVVO, zoals tevoren ook Groen! deed, voor een haalbaarheidsstudie.  Dit is geen vertragingsmanoeuvre, wel integendeel, maar een betere afstemming van de reële noden inzake cultuurbeleving in een kleine gemeente als Oosterzele met de financiële draagkracht van de gemeente.  Groen! had op de gemeenteraad echter niet de moed om haar eigen voorstel te verdedigen.

Daarenboven heeft SVVO reeds tevoren het idee gelanceerd om een aparte fuifzaal aan te kopen, en dan liefst onmiddellijk.  Met de 500.000 euro die we geven aan de aankoop van de gronden kan onmiddellijk een loods aangekocht worden waarin een basisinfrastructuur voor fuiven wordt geïnstalleerd.

Aangezien de meerderheid geen uitstel wil van deze beslissing en geen alternatieven wil onderzoeken, heeft SVVO zich onthouden over het project zoals het vandaag wordt voorgesteld.

SVVO pleit voor het behoud van het sociaal karakter van de serviceflats.

SVVO is groot voorstander van het installeren van serviceflats.  Dit was een van de speerpunten van zijn vorige verkiezingsprogramma.  Er is een duidelijke vraag naar in de gemeente.  Op maandag 31-01 (5 dagen na de gemeenteraad) organiseert de meerderheid een informatievergadering waarop zelfs de oppositie is uitgenodigd.  Omdat het dossier niets vertelt over de inhoud van het dossier, vroeg SVVO uitstel van de beslissing tot zij en de bevolking meer informatie zouden kunnen krijgen over het project.
Dit werd geweigerd door de meerderheid met de uitlating van Burgemeester Van Durme “deze meerderheid organiseert geen referendum over haar projecten”. Zo weet de bevolking dat de inspraak die deze meerderheid aan de bevolking met woorden geeft slechts schijn is:. Leve de basisdemocratie waarmee Agalev ooit groot werd, leve groen! .

SVVO stelt vast: dat de gemeente de gronden verkoopt aan SOLVA die er in de eerste plaats een commercieel succes wil bij halen. SVVO betreurt dat de gemeente daarbij het risico neemt om het “sociaal karakter” van de serviceflats over boord te gooien.  SOLVA zou , naar de informatie die we volgens goed ingelichte bron verkregen, de flats verkopen zodat alleen de beter begoede ouderen er gebruik kunnen van maken. Daarenboven overweegt men om in de benedenverdieping ook winkelruimtes te voorzien die de omkadering van de serviceflats zou geweld aandoen.
SVVO vraagt Groen! en CD&V het sociaal karakter van de serviceflats te behouden
.

Solidariteit van CD&V-Groen! met de Tsoenamislachtoffers beschamend

CD&V-Groen heeft het aangedurfd om een voorstel te maken van gemeentelijke solidariteitsbijdrage voor de tsnoenamislachtoffers en de wederopbouw van het gebied: 1500 Euro, hetzij 0,16 euro per inwoner.

Even ter info: voor de Gros-11.11.11-actie in Oosterzele is het basisprincipe dat elke euro die wordt opgehaald bij de bevolking wordt verdubbeld door een gemeentelijke bijdrage. In die optiek gaat de CD&V-Groen!-meerderheid ervan uit dat in Oosterzele de bijdrage van de Oosterzeelse bevolking zich beperkte tot 1500 euro. Dit is ronduit beschamend.

Wat hebben de meeste andere gemeenten gedaan: de meerderheid organiseerde geen nieuwjaarsreceptie voor de bevolking en zijn personeel of , als die toch doorging, gaf de gemeente het equivalent aan de actie. Niets daarvan bij de CD&V-Groen!-meerderheid van Oosterzele.

Daarom deed SVVO het voorstel om de volgende bijdrage te storten::

  • 15.000 euro (het equivalent van de nieuwjaarsreceptie)

  • alle raadsleden en OCMW-leden schenken hun zitpenning van de gemeenteraad van 26.1.2005.  Zo wint ook de politieke klasse aan credibiliteit bij de bevolking die wel eerlijk reageerde op deze enorme ramp.

SVVO vroeg aan de meerderheid om de zitting te schorsen en dit voorstel toch even in overweging te nemen.  Ook dit werd door de meerderheid geweigerd.

De CD&V-meerderheid reageerde op de gemeenteraad volledig afwijzend, met de volgende bloemlezing aan uitspraken:
Burgemeester van Durme:
  -    “Wij hebben over deze beslissing binnen de CD&V-partijraad gesproken. Dit is een individuele kwestie”
  -    “Wij gebruiken de publieke gelden van de gemeenschap niet lichtzinnig”
Schepen Cottenie:
  -    “Ik kan niet aanvaarden dat SVVO opbod doet over het leed van de slachtoffers. Dit is politiek niet correct”
Schepen Perreman, schepen van Ontwikkelingssamenwerking:
  -    “Ik heb gevraagd dat de GROS zich hierover buigt. Wij wensen naar de 0,7%-norm te streven.  
  -    Ik betreur dat mijn beleidsnota ontwikkelingssamenwerking tevoren niet werd goedgekeurd.”

SVVO kan enkel onthutst reageren op dergelijke uitspraken:
  -    CD&V-Groen!  nam dus een welbewuste beslissing.
  -    CD&V-Groen! wil wel 50% geven voor de 11.11.11-projecten maar niet voor de slachtoffers van een gigantische ramp met 250.000 doden , waarvoor de heropbouw nog jaren zal duren.

 -     Hoe kan een beleid inzake ontwikkelingssamenwerking een draagvlak vinden als die bewust voorbijgaat aan manifeste noden die de bevolking zelf kon vaststellen ?
  -    CD&V-Groen! beschouwt het geven van meer dan 0,16 euro per inwoner als politiek opbod!

CD&V-Groen! beweert de gemeenschapsgelden niet lichtzinnig te gebruiken. Even een bloemlezing van de lichtzinnig gespendeerde gelden op de gemeenteraad van 26.01: 

 - 

een meerkost voor een luxueuze vernieuwing van de loketten in het gemeentehuis, waarom de personeelsleden en bevolking niet vroegen

een meerkost van 100.000 euro op een begrootte kost van 200.000 euro voor de renovatie van een huis

een meerkost van 200.000 euro voor de aankoop van de gronden van het gemeenschapscentrum, initieel begroot op 300.000 euro

en dit is geen exhaustieve lijst.

Conclusie: 350.000 euro meerkosten tov 1500 euro solidariteit !!! begrijpe wie begrijpen kan.

Voor de SVVO-fractie
Jan Bogaert
Voorzitter

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  dinsdag 01 februari 2005    18:48

Webmaster       Aurel Kielemoes