Gemeenteraadszitting
 van woensdag 27 april  2005 te 20.00 uur in het gemeentehuis

SVVO - Perscommuniqué

Perscommuniqué i.v.m. de gemeenteraad van 27-04-2005 te Oosterzele

CD&V-Groen! verwerpt SVVO-voorstel tot onmiddellijke aankoop van een fuifruimte voor de jeugd

Het komt niet alle gemeenteraden voor dat zich een opportuniteit aandient om te kunnen voldoen aan een jarenlange terechte eis van de jeugd voor een fuifruimte in Oosterzele. Dit was nu wel het geval: in de ambachtelijke zone (dus niet in een woonzone) wordt lot 36 gelegen in BPA nr 7 verkocht. De prijs die nu is bedongen is 269.049 Euro. De gemeente heeft voorkooprecht. Geen afstand doen van voorkooprecht geeft de gemeente de kans tot een onmiddellijke aankoop.

Was het gebouw wel geschikt voor een fuifruimte ? Ja, het gaat om een loods die nieuw is gebouwd , die dicht is gemaakt maar langs de binnenkant niet is afgewerkt. Mits de kost van aanpassing van de zaal aan sommige geluidsisolatienormen en mits verdere afwerking om te fuiven (met een toog en andere uitrusting) is deze loods zeker geschikt voor een fuifruimte. Qua ligging was dit ook een goede keuze, daarenboven heeft een ambachtszone een zekere ruimte voor parking. De weinige bewoning in dergelijke zone garandeerde dan ook een minimum aan eventuele occasionele overlast.

De argumenten van de CD&V-Groen!-meerderheid raakten kant noch wal : “269.000 euro is geen optie want veel te duur”, zei de burgemeester. Dit is echt belachelijk want de Pallieter heeft zelfs meer gekost en biedt geen optie voor fuiven. Daarenboven kost alleen al de grond van het gemeenschapscentrum-potentiële fuifruimte meer dan het dubbele van de fuifruimte die onmiddellijk beschikbaar was. De opening van het gemeenschapscentrum is daarenboven niet voor morgen: de omwonenden blokkeerden de aankoop van de grond gedurende jaren en zijn vastbesloten ook alle middelen aan te wenden om de bouw ervan tegen te houden.

CD&V-Groen! weigerde zelfs het voorstel te onderzoeken en forceerde een stemming die de afstand van voorkooprecht bekrachtigde: exit fuifruimte !!!
Dergelijke brutale afwijzing bewijst eens te meer dat de CD&V-Groen!-meerderheid alleen maar met holle woorden achter de eis van de jeugd voor een onmiddellijke aankoop van een fuifzaal staat, waarvan akte !!!

VOORSTEL SVVO : INWERKINGTREDING VAN HET DIFTARSYSTEEM MAAKT BELASTINGSVERLAGING MOGELIJK

Op vraag van het College kwam ILVA een voorstel toelichten en bepleiten om het DIFTARsysteem in Oosterzele in te voeren.  Bij die gelegenheid toonde ILVA ook de statistieken van de afvalproductie per gezin in de gemeentes van de zone ILVA .  Wat bleek ? Oosterzele produceert van alle gemeentes het hoogste aantal kilogram afval per gezin , zowel voor restfractie, GFT en ophaling van grofvuil. De CD&V-Groen!-meerderheid kan dus niet fier zijn op haar groen beleid terzake.

SVVO is sinds jaren voorstander van het DIFTARsysteem.  SVVO hoopt dat diftar een stimulans zal zijn om beter te sorteren en meer te composteren.  SVVO is blij dat Oosterzele als laatste in de rij eindelijk die stap zet.  SVVO steunt ook de actie van Groen! om de GFT-container om te ruilen tegen een compostcontainer.

Vanaf 1 juli 2005 zal Oosterzele een betalend systeem hebben van ophaling van snoeihout en grofvuil op aanvraag alsmede een betalend containerpark.  SVVO kan zich akkoord verklaren met de invoering van een dergelijk globaal en eenvormig Diftarsysteem.  De kostprijzen die gevraagd worden , zijn redelijk:

          - Snoeihout: 1 euro/kg voor de eerste 20 kg;  0,5 euro/10 kg

          - Grof huisvuil : 6 euro/20 kg; 3 euro voor 10kg er bovenop

          - Containerpark: 100 kg gratis, 100-600 kg: 0,05 euro/kg, 600-1000 kg: 0,10euro/kg, 
                                 meer dan 1000 kg: 0,20 euro/kg

Wie dus per jaar 1000 kg afval binnenbrengt betaalt dus 25 euro, wat een aanvaardbaar bedrag is. 
Enig minpunt in dit dossier is dat de kostprijs van 1 kg gewoon huishoudelijk afval evenveel kost als 1 kg zwaar vervuild afval,waarvoor de verwerking toch wat meer kost.

SVVO vraagt echter dat de kostprijs van de restfractiecontainer van 1 of 2 euro niet zou verhogen tot 2 of 4 euro, zoals ILVA liet uitschijnen om de kostprijs te recupereren. CD&V-Groen! beloofde geen aanpassing in te voeren.

CD&V beriep zich op 100 kg per jaar gratis binnen te brengen. Dit is maar normaal want elk gezin brengt ongeveer 82 kg afval binnen dat recycleerbaar en dus verkoopbaar is (glas, papier…).  Als tegenprestatie krijgt elk gezin dus zijn geld voor goede sortering terug. Had CD&V die opbrengst misschien ook in de gemeentekas gewild ?

Het betalend maken van de afvalverwerking komt erop neer dat de kosten van het containerpark worden teruggewonnen, kost die vroeger ten laste kwam van de gemeentebelastingen.  Die kost beloopt meer dan 250.000 euro.  Als men weet dat de personenbelasting voor de gemeente met een aanslagvoet van 8% ongeveer 3.500.000 euro opbrengt, dan brengt het diftarsysteem ongeveer 0,72% supplementair op. Met andere woorden: door de inwerkingtreding van het diftarsysteem worden de belastingen, vergeleken met de opbrengst van de personenbelasting, op een verdoken manier verhoogd met 0,72% tot 8,72%.  Daar kan SVVO niet mee akkoord gaan.

Daarom stelt SVVO-fractieleider Verbanck voor dat de opbrengst van het diftarsysteem , dat een minderkost uitmaakt voor de gemeente, wordt gecompenseerd door een evenredige belastingsverlaging, zoals dit in veel andere gemeentes het geval was. SVVO stelt dus voor een belastingsverlaging met minimum 0,72% door te voeren.  Ook dit is nog onvoldoende omdat SVVO vaststelt dat de gemiddelde belastingsvoet voor Vlaanderen 7,16% bedraagt, wat nog lager is dan momenteel met de winst van het diftarsysteem kan gewonnen worden. Conclusie: SVVO is voorstander om de belastingen te verlagen tot het gemiddelde van Vlaanderen, met name 7,16 % ipv de huidige 8% in Oosterzele. SVVO is er overigens van overtuigd dat een verdere verlaging mogelijk is mits een zuiniger en efficiënter beleid van het gemeentebestuur.

Daarenboven stelt SVVO voor dat de gemeente het snoeihout dat mensen nu moeten laten weghalen ter plaatse, indien gewenst, te laten hakselen, zodat elke bewoner met snoeihout het gehakselde hout opnieuw kan gebruiken voor zijn eigen tuin.  Dit systeem is nu reeds van toepassing in Zottegem, Destelbergen en meerdere andere gemeentes. De CD&V-meerderheid toonde zich bereid om die optie van dienstverlening aan de bevolking te onderzoeken en hierop terug te komen.

OCMW SLUIT AAN BIJ DE KRUISPUNTDATABANK EN BESTRIJDT SOCIALE FRAUDE

Begin dit jaar waren tweederde van de OCMW’s nog niet aangesloten bij de Kruispuntbank.  Door zo’n aansluiting krijgt het OCMW toegang tot de databanken van het rijksregister en van de andere takken van de sociale zekerheid. Hiermee kunnen de maatschappelijk assistenten onmiddellijk zien hoe een persoon is geregistreerd.  Hiermee kunnen steuntrekkers die zich in meer dan 1 OCMW inschrijven onmiddellijk ontmaskerd worden.  Dit geldt in het bijzonder voor asielzoekers waar dergelijke praktijk in het verleden frequent werd toegepast.

OCMW Oosterzele heeft zich voorbereid op die aansluiting door opleiding vanwege CEVI op het OCMW zelf.  De OCMW-raad van 26 april formaliseert nu de aansluiting.

SVVO steunt dit initiatief dat een bijdrage kan leveren tot de bestrijding van de sociale fraude.  Het armoederapport voor 2004 van de universiteit Antwerpen raamt de sociale fraude (niet betaalde sociale bijdragen en onterecht verkregen uitkeringen samen) op 4,4 miljard euro per jaar.  Door aan te sluiten op de kruispuntbank van de Sociale zekerheid kunnen OCMW’s fraude opsporen en voorkomen.

SVVO VRAAGT EEN TRANSPARANT EN EVENREDIG SYSTEEM VOOR GEMEENTELIJK LEERLINGENVERVOER

Sinds jaren ijvert SVVO ervoor om het duistere protocol inzake leerlingenvervoer , zoals het nu bestaat, om te vormen tot een transparant en evenredig systeem.  Reeds meerdere malen heeft de CD&V-Groen!-meerderheid tijdens deze legislatuur belooft hieromtrent initiatieven te nemen maar telkens werd het huidig systeem, omwille van valse administratieve excuses, verlengd.

De meerderheid kondigde een mededeling aan hieromtrent maar het werd een maat voor niets.  De burgemeester beweerde dat de mededeling rond de financiële gevolgen in het dossier zat …maar dat was niet het geval.
Toch opmerkelijk: de provincie heeft zich met het dossier gemoeid.  Komen binnenkort misschien enkele onregelmatigheden naar boven?

SVVO-initiatief inzake fluovestjes in de praktijk gebracht

Tijdens de gemeenteraad van 23 februari 2005 heeft SVVO voorgesteld om fluovestjes te voorzien in het kader van de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker en dit in het bijzonder bij slecht en donker weer.  Daarbij werden de kinderen op Oosterzeelse scholen geviseerd die hiermee een steun kregen bij hun lessen verkeersveiligheid.  SVVO hoopte dat ook de politie bij het initiatief zou betrokken worden om het preventiebeleid te promoten.  Kinderen van Oosterzele die in een andere gemeente school lopen, konden eveneens een fluovestje krijgen als zij hun fiets lieten keuren door de politie.

Na overleg met de schooldirecties krijgt het initiatief concrete vorm: de keuze van het type fluovestje is gemaakt; de bestelling zal gedaan worden; de gemeente zoekt enkel nog sponsoring voor deze toch minimale kost, want een vestje kost tussen 1 en 1,7 euro.   Wat is de toegevoegde waarde inzake verkeersveiligheid van dergelijke sponsoring?
CD&V beloofde om de fluovestjes af te leveren in de scholen tegen 1 september, waarvan akte.

VERKEERSSITUATIE IN DE MOORTELBOSSTRAAT LEVENSGEVAARLIJK

Ook op de gemeenteraad van 23 februari kondigde de meerderheid een resem werken aan ter vernieuwing van fietspaden en verbetering van wegen.  SVVO steunt deze initiatieven maar wees op de gevaarlijke situatie in de Moortelbosstraat, die als sluipweg dient voor de oprit van de autostrade.

Nog geen 2 maand verder is die gevaarlijke situatie een feit.  De verkeersborden (oa. Verbod op zwaar vervoer) werden weggehaald en de weg is nu ook een sluipweg geworden voor zwaar en zeer zwaar vervoer. Buurtbewoners klagen over de snelheid waarmee tientonners die weg gebruiken. Wat is hiervan de bedoeling?

SVVO stelt anderzijds vast dat elektriciteitsnetten in de Moortelbosstraat nu ondergronds zouden gelegd worden.  Dit kan de verkeersveiligheid ook ten goede komen.  Nochtans verklaarde de meerderheid een aantal gemeenteraden terug dat zij geen geld had om dergelijke werken uit te voeren en weigerde op vraag van SVVO-raadslid Daniel Minnaert een dergelijk werk in de Groenweg uit te voeren.  Waarvan akte, zeiden de bewoners van de Groenweg die bij de werken deze kans niet zullen krijgen !!

PETANQUEPLEINTJES IN BALEGEM NIET GELIJK VOOR DE WET

Niet ver van elkaar zijn er 2 pleintjes die regelmatig voor petanque gebruikt worden: een in Houte en een in de Nachtegaalstraat.  SVVO is blij dat bij dit laatste nu ook openbare verlichting komt.
SVVO, bij monde van SVVO-raadslid Carine Schamp,  vraagt zich echter af waarom het pleintje in Houte wel mooi wordt onderhouden door de gemeente en dit in de Nachtegaalstraat niet.

Petanquepleintje, gelegen aan de Nachtegaalstraat

De repliek van de meerderheid dat dergelijke initiatieven maar moeten onderhouden worden door de petanquespelers is opmerkelijk.  Waarom doet de gemeente het onderhoud dan wel in Houte ?  De foto’s als bijlage illustreren het verschil.
Zou het kapelleke aan de Houte en zijn promotoren hier misschien iets mee te maken hebben?

Petanquepleintje, gelegen aan de Houte

SVVO VRAAGT DUIDELIJKHEID ROND DE OPMAAK VAN HET BPA PELGRIM

De CD&V-Groen!-meerderheid vroeg op de gemeenteraad de aanstelling van het studiebureau om het BPA Pelgrim aan te passen.  In het dossier zat een basisschets van de wijzigingen die op handen zouden kunnen zijn.

Uit wat blijkt uit de basisschets in het dossier geeft deze meerderheid de indruk een verborgen agenda te hebben met deze aanpassing.  De uitleg die werd gegeven was zeer onduidelijk en op vragen van SVVO kwamen zeer onvolledige en onjuiste antwoorden, bv. men moet geen aanpassing doen om een recreatiestrook van de pelgrimkliniek in het parkgebied in te bouwen.  Wat wil men dan wel doen?
Elkeen herinnert zich toch de petitie ondertekend door 1.100 inwoners.  Of wil de CD&V-Groen–meerderheid hiermee schoon schip maken?

Voor de SVVO-fractie
Jan Bogaert
Voorzitter

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  vrijdag 29 april 2005    17:36

Webmaster       Aurel Kielemoes