Gemeenteraadszitting
 van woensdag 28 september 2005 te 20.00 uur in het gemeentehuis

SVVO - Perscommuniqué

Perscommuniqué i.v.m. de gemeenteraad van 28-09-2005 te Oosterzele

SVVO VRAAGT HERZIENING BPA 2 KASTEELWIJK TE OOSTERZELE

In 1976 plande de overheid het herleggen van het traject van de N42.  De rooilijn werd getrokken in functie van een mogelijke onteigening.  Een hele reeks van huizen werden daardoor bezwaard.  Nu het  definitieve traject van de N42 is vastgelegd, wordt het tijd dat de overheid de situatie herstelt.  Intussen konden deze huizen immers geen bouwvergunning voor renovatie zodat deze huizen riskeren bouwvallig te worden en boete op verkrotting moeten betalen.
De eigenaar kan dergelijke huizen niet verkopen.  Malafide opkopers profiteren ervan om deze op te kopen tegen een gunstprijsje om dan nadien zelf de correctie te laten uitvoeren.  SVVO wenst dat de huidige eigenaars daarvan geen slachtoffer worden en wenst de rooilijn opnieuw te herleggen.  Het gemeentebestuur moet deze procedure op gang brengen.

SVVO is verheugd dat de CD&V-Groen!-meerderheid , weliswaar schoorvoetend en aarzelend, toch haar akkoord heeft betuigd met dit voorstel.  
SVVO hoopt dat de ganse regularisatieprocedure binnen het jaar wordt afgerond.  SVVO wenst dat de gemeente geen boetes inzake verkrotting of leegstand toepast voor eigendommen die werden bezwaard door de overheid zelf.

ONZORGVULDIG BESTUUR : de begroting 2005 van CD&V-Groen ! op drift!!

Elk jaar dient een bestuur op het einde van het jaar en begroting voor het volgend jaar goed te keuren.  Daarin wordt de marge vastgelegd die kan gespendeerd worden ten aanzien van de inkomsten.  Dit levert een basisbegroting op, zowel voor werkingskosten als voor investeringen.  

CD&V-Groen ! presenteerde toen een begroting in evenwicht voor de werkingskosten en een investeringsbegroting met een batig saldo uit eenmalige toevallige inkomsten.  Rekening houdende met de verhoogde inkomsten ten gevolge van de gemeentelijke belastingverhoging was dit in 2005 eens te meer een serieus hogere besteding dan de vorige jaren.

Als een begroting goed voorbereid is kunnen er wel een aantal correcties aangebracht worden ten gevolge van onvoorziene omstandigheden (werken die later starten, enz…).  Dit laatste is een budgetherziening.  Dat CD&V-Groen ! nu 109 van de 238 budgetartikelen moeten herzien, geeft duidelijk aan dat haar basisbegroting geen steek hield, wat SVVO vorig jaar duidelijk demonstreerde.  Aangezien de inkomsten niet significant stijgen, moet dit in principe binnen de afgesproken bestedingsmarge.

Wat doet deze CD&V-Groen! meerderheid ?

  • de eenmalige inkomsten (1.719.075 euro) gereserveerd voor investeringen worden opgesoupeerd op 8 maanden tijd
  • de begroting in evenwicht voor werkingskosten wordt nu een deficit van 656.639 euro.
Als men weet dat de personenbelasting voor de gemeente met een aanslagvoet van 8% ongeveer 3.500.000 euro opbrengt, is 1% van uw belastingen gelijk aan 437.500 euro. Met de belastingsverhoging van 1 % sinds 5 jaar kreeg de gemeente dus 5 x 437.500 euro meer binnen, hetzij 2.187.500 euro.
En desondanks slaagt deze meerderheid erin tijdens een budgetherziening een deficit te creëren van 1,5% van de 8% belastingen die we betalen.  Anders gezegd: verhoudingsgewijs geeft deze meerderheid voor elke 100 euro inkomsten uit uw personenbelasting  118 euro uit aan werkingskosten.  Deze gemeente leefde boven haar stand in 2004 en nu ook in 2005 en is dus een put aan het graven.

Pittig detail: deze meerderheid betaalt dit jaar voor meer dan 2700 euro aan verwijlintresten, betaald door uw belastingen, omdat ze de facturen niet op tijd betaalde.

Wat zou SVVO doen ?
  • een realistische basisbegroting opmaken met een overschot.  Het heeft geen zin dat de federale en Vlaamse regering besparen, belastingsvoordelen geven, de belasting op arbeid verminderen wanneer daarentegen verspilzuchtige gemeentes deze voordelen opnieuw afromen.  
  • Een budgetherziening binnen dezelfde inkomstenmarge realiseren, dus niet, zoals de CD&V-Groen! meerderheid, een deficit creëren.
  • De belastingsvoet die CD&V verhoogde van 7 naar 8% opnieuw laten dalen.
  • De eenmalige inkomsten gebruiken voor de financiering van projecten waarrond een maatschappelijke consensus bestaat en niet besteden aan bv. persoonlijke prestigeprojecten van sommige schepenen of gecontesteerde megaprojecten.
  • De personeelsleden van de gemeente valoriseren door hen verantwoordelijkheid te geven en te laten werken in plaats van hun werk uit te besteden aan dure consultancybureaus die studies afleveren die geen navolging krijgen bij gebrek aan geld.
  • Een begroting opmaken met projecten die geconcretiseerd worden en niet zoals deze meerderheid, veel projecten aankondigen en dan het jaar nadien een positieve rekening presenteren omdat een groot deel ervan niet uitgevoerd zijn.

SVVO VRAAGT TOEGANG VAN DE BEGRAAFPLAATSEN VOOR ROLSTOELGEBRUIKERS

SVVO stelt vast dat nog steeds geen toegang mogelijk is van de begraafplaatsen , ondermeer in Balegem, door rolstoelgebruikers.  SVVO vraagt om eindelijk werk te maken van dit sinds lang aangekondigde beleid.

Groen beloofde dat de cel “toegankelijkheid” snel zijn ideeën zou omzetten in projecten die niet alleen aangekondigd maar ook uitgevoerd worden.  SVVO feliciteert de welzijns- en gezinsraad voor de sensibilisering en de ondersteuning van deze projecten.

Voor de SVVO-fractie
Jan Bogaert
Voorzitter

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 29 september 2005    15:24

Webmaster       Aurel Kielemoes