Gemeenteraadszitting
 van woensdag 22 juni 2005 te 20.00 uur in het gemeentehuis

22 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring principebeslissing en goedkeuring meetstaat en raming voor parkeerstroken langsheen het fietspad Hettingen.  (Eenparig goedgekeurd)

 

2.

Goedkeuring principebeslissing en goedkeuring bestek voor de aankoop van een vrachtwagen met containersysteem voor de dienst openbare werken.

 

3.

Goedkeuring principebeslissing voor de aankoop van een kraan met rupsen van 5 ton voor de dienst openbare werken.

 

4.

Goedkeuring principebeslissing tot het vernieuwen van de ramen in het gemeentehuis en goedkeuring tot het uitbreiden van het contract van de ontwerper. 

 

5.

Goedkeuring principebeslissing houdende uitvoering dringende herstellingswerken aan kerkhof Vrijhem te Balegem. (Eenparig goedgekeurd)

 

6.

Goedkeuring ontwerp, meetstaat en raming voor het aanleggen van een voetpad in de Poststraat te Balegem en de Pelgrim te Scheldewindeke. (Eenparig goedgekeurd)

 

7.

Goedkeuring ontwerp bestek, meetstaat en raming voor de herasfaltering van de Kerkstraat, Kwaadbeek en Nieuwstraat. (Eenparig goedgekeurd)

 

8.

Goedkeuring bestek, plan en raming voor de vernieuwing van het speelplein in de Nachtegaalstraat te Balegem. (Eenparig goedgekeurd)

 

9.

Goedkeuring definitief ontwerp omvattende: meetstaat, bestek en raming voor het project "Collector Oosterzele, Molenbeek Zuid" en gemeentelijke projecten "Aanleg verkeersplateau Duivelskapelweg en aanleg riolering Sint-Martensdries, Driesstraat, Poststraat en Houte". (Eenparig goedgekeurd)

 

10.

Goedkeuring eindafrekening aanleg riolering in de Driesstraat en goedkeuring meerwerken.

 

11.

Goedkeuring meerwerken inzake buitengewone herstellingswerken fase 4.

 

12.

Goedkeuring en bekrachtiging schepencollegebesluit inzake aankoop van een faxtoestel voor de dienst openbare werken.

 

13.

Goedkeuring ondergronds brengen van de netten in de Groenweg. 

 

14.

Goedkeuring aanvulling gemeentelijk begraafplaatsreglement. (Eenparig goedgekeurd)

 

15.

Goedkeuring toelagen aan gemeentelijke raden. De SVVO vraagt om in de toekomst de raden en verenigingen van de gemeente een eenvormige boekhouding te laten voorleggen. (De raad keurt dit agendapunt goed met 13 stemmen voor en 9 stemmen tegen)

 

16.

Goedkeuring werkingsverslag 2004 jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004.

 

17.

Goedkeuring aanpassing retributiereglement op het vrijwillig gebruik ban een bijkomende huisvuilcontainer. (Eenparig goedgekeurd)

 

18.

Goedkeuring modelreglement inzake diftar en betalend containerpark. (Eenparig goedgekeurd)

 

19.

Goedkeuring wijziging samenstelling GECORO. 

 

20.

Goedkeuring motie inzake gemotoriseerde sporten. (Eenparig goedgekeurd)

 

21.

Goedkeuring gemeenterekening dienstjaar 2004. (De raad keurt dit agendapunt goed met 13 stemmen voor en 9 onthoudingen)

 

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voor Els Caus van 1 september 2005 tot en met 31 augustus 2006. 

 

2.

Goedkeuring toekennen verlenging volledige loopbaanonderbreking aan Caroline De Graeve van 1 juli 2005 tot en met 30 juni 2006.

 

3.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: toekennen verlof voor verminderde prestaties vanaf 1 september 2005 tot en met 31 augustus 2006 aan Carine Dammekens.

 

4.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: aanstelling van Du Prez Stijn als jobstudent tijdens de zomervakantie 2005 ten behoeve van de gemeentelijke technische dienst (groendienst). 

 

5.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: aanstelling van Caekenberghe Christophe als jobstudent tijdens de zomervakantie 2005 ten behoeve van de gemeentelijke technische dienst (groendienst). 

 

6.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: indisponobiliteitstelling wegens ziekte en toekennen wachtwedde aan Paul De Jaegher met ingang van 27 juni 2005.

 

7.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling Nele Van Durme als hoofdanimator ten behoeve van het gemeentelijk speelplein van 4 juli 2005 tot en met 15 juli 2005.

 

8.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling van Hanne Page als hoofdanimator ten behoeve van het gemeentelijk speelplein van 1 augustus 2005 tot en met 26 augustus 2005.

 

9.

Goedkeuring openverklaren van drie deeltijdse betrekkingen technisch beambte - schoonmaakster (niveau E) voor de technische dienst - afdeling technische realisaties. aanstellingen in de buitenschoolse kinderopvang.

 

10.

Goedkeuring aanstelling in statutair verband (met een jaar proef) van een administratief medewerker ten behoeve van de dienst secretariaat en personeel - gemeenteraad en college, met ingang van 1 juli 2005.

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 01 september 2005    15:11

Webmaster       Aurel Kielemoes