Gemeenteraadszitting
 van woensdag 23 maart  2005 te 20.00 uur in het gemeentehuis

23 raadsleden aanwezig

 

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring eindafrekening Aquafinproject 20.615 aansluiting Gijzenzele.

 

2.

Goedkeuring gemeentelijk project O205121 - gecombineerde dossier met Aquafinproject 21.218 Collector Molenbeek Oosterzele-Noord Fase 1 - Gracht Vijverstraat, huisaansluiting in de Vijverstraat en Meerstraat.

 

3.

Goedkeuring principebeslissing voor het aanleggen van fietspaden in de Meerstraat en de Aalmoezenijestraat.  (De raad keurt dit agendapunt eenparig goed).

 

4.

Goedkeuring principebeslissing houdende de heraanleg Tramplein te Moortsele - raming - bestek en plan.  (De raad keurt dit agendapunt goed met 14 stemmen voor en 9 stemmen tegen).

 

5.

Goedkeuring principebeslissing houdende oeverversteviging aan kerkhof te Balegem (oud) raming - bestek en plan.  (De raad keurt dit agendapunt eenparig goed).

 

6.

Goedkeuring principebeslissing houdende toetreding tot Vlaamse Ardennen Televisie.

 

7.

Goedkeuring oprichting van en toetreding tot de VZW "Erkend Regionaal Samenwerkingsverbond Oost-Vlaanderen" en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger en plaatsvervanger.

 

8.

Goedkeuring voordracht van een vertegenwoordiger in het regionaal directiecomitť voor zuiveringsaangelegenheden van de TMVW.

 

9.

Goedkeuring en bekrachtiging besluit schepencollege houdende de voordracht van een kandidaat vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VZW Rato.

 

10.

Goedkeuring en bekrachtiging van de processen-verbaal verkiezing geleding van het personeel en de geleding ouders in de schoolraad van de gemeentelijke basisschool te Oosterzele.

 

11.

Goedkeuring voorstel tot het inrichten van de Vierbunderstraat als speelstraat tijdens de paasvakantie 2005.  (De raad keurt dit agendapunt eenparig goed).

 

12.

Goedkeuring voorstel tot aankoop mountainbikes ten behoeve van de gemeentelijke sportdienst.  (De SVVO-fractie vraagt om meer toezicht op het gebruik van de fietsen.  De raad keurt dit agendapunt eenparig goed).

 

13.

Goedkeuring regularisatiebeslissing houdende aankoop netwerkprinter, kaartlezer en 2 lcd-schermen n.a.v. de invoering van de elektronische IK.

 

14.

Goedkeuring overeenkomst tussen de gemeente Oosterzele en VDAB betreffende het ter beschikking stellen van een WIS-toestel.  (De raad keurt dit agendapunt eenparig goed).

 

15.

Goedkeuring rekening kerkfabrieken dienstjaar 2004.

 

VRAAGSTELLING.

  

Conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad wordt bij brief van 21-03-2005 door de SVVO-fractie aan het einde van de openbare zitting vragen gesteld omtrent de bereikbaarheid van het urneveld op het nieuw kerkhof te Balegem en de opmaak van de begroting zonder een voorafgaande bijeenkomst van de subsidiecommissie.  (Schepen Paul Cottenie verschaft een antwoord op beide vragen).

  

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling van Nele Van Durme als hoofdanimator voor de gemeentelijke speelplein-, grabbelpas- en swapactiviteiten tijdens het werkjaar 2005.

 

2.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling van Hanne Page als hoofdanimator voor de gemeentelijke speelplein-, grabbelpas- en swapactiviteiten tijdens het werkjaar 2005.

 

3.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende principeakkoord voor aanstelling van 5 jobstudenten ten behoeve van de technische dienst (afdelingen 'openbare werken en infrastructuur', 'groen en kerkhoven' en 'milieu') in juli en augustus 2005.

 

4.

Kennisname ontslag wegens pensioengerechtigde leeftijd van Martha Van Hessche als technisch beambte met ingang van 1 november 2005.

 

5.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende vroegtijdige beŽindiging (in onderling akkoord) van de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van Rozemarijn De Schrijver met ingang van 13 juni 2005 (i.p.v. 30 juni 2005).

 

6.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende aanstelling Miranda Van Steenberge, in vervanging van mevrouw Vera Van Den Hauwe, met ziekteverlof, met ingang van 8 maart 2005 tot terugkeer van de titularis.

 

7.

Goedkeuring disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheden voor Kristoff Elaut van 1 april 2005 tot en met 30 april 2005.

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  vrijdag 06 mei 2005    18:46

Webmaster       Aurel Kielemoes