Gemeenteraadszitting
 van woensdag 22 februari 2006 te 20.00 uur in het gemeentehuis

21 raadsleden aanwezig

SVVO perscommuniqué i.v.m. de gemeenteraad van 22-02-2006 te Oosterzele
lees meer ...>

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

Na voorlezing van het beknopt verslag van voorgaande zitting wordt door raadslid Luc Verbanck een bemerking gemaakt omtrent het niet vermelden van een opmerking bij de behandeling van het bijkomend punt nr. 12 van de agenda.  Er dient vermeldt:
"De fractieleider van de SVVO Luc Verbanck vraagt te notuleren dat de voorzitter Johan Van Durme niet de juiste informatie heeft gegeven.  De voorzitter heeft gezegd dat de brief van de notaris ontvangen werd op 17 januari 2006, de dag van het bedelen van de dagorde van de gemeenteraad, daar waar de brief de datumstempel van het secretariaat draagt van donderdag 12 januari 2006.
De voorzitter Johan Van Durme stelt dat deze info berust op een vergissing - de brief van 12 januari 2006 werd inderdaad besproken op de collegezitting van 17 januari 2006 - de dag waarop de agenda van de gemeenteraad reeds was vastgesteld."

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring principebeslissing tot aanleg van voetpaden in de Rooberg te Landskouter, de Gijzenzelestraat en Hoogstraat te Gijzenzele en machtiging tot aanstelling van een landmeter voor de opmetingen.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

2.

Goedkeuring principebeslissing tot herasfaltering van de Koekebroodstraat en een deel van de Bierman te Balegem en de Langestraat te Gijzenzele en machtiging schepencollege tot aanstelling van een landmeter voor de opmetingen.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

3.

Goedkeuring afstand van grond op een deel van het perceel, kadastraal gekend als Oosterzele, 1ste afdeling, sectie C nr. 536y (buitenplaats gemeenteloods) voor het bouwen van een pompstation van de NV AQUAFIN.

 

4.

Goedkeuring bestek plannen, meetstaat en raming voor de herstellingswerken aan het dak van de middenbouw aan het GILO-Oosterzele (1ste fase).

 

5.

Goedkeuring bestek, plannen en raming aanleg speelterrein Ravenstraat te Gijzenzele.  (De raad keurt dit agendapunt goed met 13 stemmen voor en 8 onthoudingen.)

 

6.

Goedkeuring bestek en raming voor de aankoop van signalisatieborden in 2006-2007.

 

7.

Goedkeuring aankoop klein materiaal houdende een bosmaaier. 

 

8.

Goedkeuring jaarplan 2006 van het jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007. 

 

9.

Goedkeuring bestek aankoop meubilair en informaticamateriaal ten behoeve van het erfgoedhuis te Moortsele.

 

10.

Goedkeuring overeenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen inzake behoefteonderzoek bij ouderen.

 

11.

Kennisname verslag externe auditcommissie omtrent de jaarrekening per 31 december 2003 van het OCMW Oosterzele.

 

12.

Goedkeuring handhaving van de aangestelde bestuurder van de intercommunale in het autonoom provinciebedrijf te Lemberge.

 

13.

Goedkeuring gezamenlijke aankoop van elektriciteit door de gemeenten en OCMW's voor hun gebouwen en installaties en de openbare verlichting: bekrachtiging beslissing schepencollege d.d. 21-01-2006.

 

14.

Goedkeuring definitieve vaststelling stedenbouwkundige verordening op publiciteit. (De raad keurt dit agendapunt goed met 13 stemmen voor en 8 onthoudingen.)

 

15.

Goedkeuring retributiereglement voor het vrijwillig gebruik van bijkomende containers: intrekking reglement van 27-04-2005.  (De raad keurt dit agendapunt eenparig goed.)

 

VRAAGSTELLING.

  

Conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad wordt bij brief van 21-02-2006 door Luc Verbanck namens de SVVO-fractie aan het einde van de openbare zitting vragen gesteld in verband met de stand van zaken van het dossier leerlingenvervoer, de oplevering van de fietspaden langs de Gaversesteenweg en de Lange Munte en de herstelling van een rooster in de Kapelweg.
Respectievelijk burgemeester Johan Van Durme en schepen van Openbare Werken Christ Meuleman beantwoorden deze vragen.

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Kennisname deeltijdse loopbaanonderbreking (1/5) toegekend aan Karin De Bosscher van 1 augustus 2006 tot en met 31 juli 2007.

 

2.

Kennisname aanvraag houdende een maand voltijds loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof toegekend aan Sylvianne De Sutter van 1 juni 2006 tot en met 30 juni 2006.

 

3.

Goedkeuring openverklaring van twee voltijdse betrekkingen van technisch beambte voor de dienst "Openbare werken" bij wijze van bevordering.

 

4.

Goedkeuring aanvraag disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheden voor Kristoff Elaut van 1 april 2006 tot en met 30 april 2006.

 

5.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: aanstelling Griet Vererfven als voltijdse kleuteronderwijzeres met ingang van 23 januari 2006 in vervanging van Stéphanie Cornil, afwezig wegens ziekte.

 

6.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: aanstelling Tanja Bavré als voor- en naschoolse opvangdame ochtendtoezicht, in vervanging van Ann Van Wanzeele (Gilo Oosterzele) en Marijke Duprez (VBS Moortsele), afwezig wegens ziekte.

 

7.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: aanstelling Stephanie De Smet als voor- en naschoolse opvangdame ochtend- en avondtoezicht op 24 januari 2006 in vervanging van Ann Van Wanzeele.

 

8.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: aanstelling Stephanie De Smet als kinderverzorgster (uitbreiding prestaties met 10/24) in vervanging van Ann Van Wanzeele, afwezig wegens ziekte.

 

9.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: aanstelling Bogaert Annelies als voltijdse onderwijzeres in vervanging van Annie Goeminne, afwezig wegens ziekte.

 

10.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: tijdelijke aanstelling Dinmitri Blauwaert als voltijds technisch beambte voor de Dienst Openbare Werken in vervanging van José Eliano, met ziekteverlof.

 

11.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: tijdelijke aanstelling Eddy Bekaert als voltijds technisch beambte voor de dienst Openbare werken in vervanging van Roger Vanhonnacker, met ziekteverlof.

 

12.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: aanstelling Ann De Smet als voltijds administratief assistente in vervanging van Sabrina Hutse, met moederschaprust.

 

13.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling van Evelien Vanluchene als kleuteronderwijzeres met 17/24 prestatie i.v.v. Karlien Fermon, met ziekteverlof.

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 04 mei 2006    23:18

Webmaster       Aurel Kielemoes