Gemeenteraadszitting
 van woensdag 22 november  2006 te 20.30 uur in het gemeentehuis

22 raadsleden aanwezig

SVVO perscommuniquť i.v.m. de gemeenteraad van 22- 11 - 2006 te Oosterzele
lees meer ...>

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring principebeslissing houdende aankoop van een bos gelegen te Oosterzele - Kwaadbeek.  (Eenparig goedgekeurd)

 

2.

Goedkeuring principebeslissing inzake heraanleg Kwaadbeek (deel huisnummers 2 tot 8).  (Eenparig goedgekeurd)

 

3.

Goedkeuring en bekrachtiging collegebesluit inzake dringende herstellingswerken aan de douches van de sporthal "De Kluize" wegens waterinsijpeling in de kelder.

 

4.

Goedkeuring offerte "Eandis" inzake het ondergronds brengen van de leidingen in de Meerstraat te Oosterzele.

 

5.

Goedkeuring offerte "Telenet" inzake het ondergronds brengen van de leidingen in de Meerstraat te Oosterzele.

 

6.

Goedkeuring aanpassing overeenkomst van de intergemeenschappelijke samenwerking voor de scholengemeenschap Vlaamse Ardennen.  (Eenparig goedgekeurd)

 

7.

Goedkeuring principebeslissing houdende aankoop graveermachine ten behoeve van de kerkhoven.

 

8.

Goedkeuring principebeslissing houdende aankoop van meubilair ten behoeve van het Erfgoedhuis.  (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 9 onthoudingen)

 

9.

Goedkeuring principebeslissing houdende verfwerken buitengevel zaaltje Pastorie Moortsele.

 

10.

Goedkeuring principebeslissing houdende aankoop van drie hobo's ten behoeve van de gemeentelijke muziekschool.

 

11.

Goedkeuring principebeslissing houdende leerlingenvervoer: toepassing sociaal voordeel.  (Eenparig goedgekeurd)

 

12.

Goedkeuring principebeslissing eindejaarstoelage 2006 en volgende jaren voor het gemeente- en OCMW-personeel.

 

13.

Goedkeuring indexering buitengewone toelage jongenschiro Balegem.  (Eenparig goedgekeurd)

 

14.

Goedkeuring budgetwijziging nr. 1 OCMW dienstjaar 2006.  (Eenparig goedgekeurd)

 

15.

Goedkeuring begroting kerkfabriek Moortsele dienstjaar 2007.

 

16.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Oosterzele en VZW Opset (Groep Intro) en bekrachtiging collegebeslissing d.d. 17-10-2006.

 

17.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de intercommunale VENECO d.d. 07-12-2006 en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

18.

Kennisname dagorde van de buitengewone algemene vergadering van ILVA d.d. 18-12-2006  en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

19.

Kennisname dagorde van de buitengewone algemene vergadering van SOLVA d.d. 18-12-2006 en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring definitieve benoeming in statutair verband van Vera Van Den Hauwe als deeltijdse technische beambte- schoonmaakster - niveau E met ingang van 27 oktober 2006, ingevolge beŽindiging proeftijd.

 

2.

Goedkeuring definitieve benoeming in statutair verband van Marleen Vandenhauwe als deeltijdse technisch beambte- schoonmaakster - niveau E met ingang van 27 oktober 2006, ingevolge beŽindiging proeftijd.

 

3.

Goedkeuring definitieve benoeming in statutair verband van Christine De Ganck als deeltijdse technisch beambte- schoonmaakster - niveau E met ingang van 14 november 2006, ingevolge beŽindiging proeftijd.

 

4.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende aanvaarden ontslag Roland Van Den Broecke als onderwijzer met ingang van 1 juni 2007.

 

5.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende aanstellingen coŲrdinatoren buitenschoolse kinderopvang  voor herfstvakantie 2006.

 

6.

Goedkeuring aanvraag aanwezigheid 'afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheid' ŗ rato van ľ- prestaties voor Vera Bekaert met ingang van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 (verhoging prestaties met 3 uur).

 

7.

Goedkeuring vermindering prestaties Tanja Vlaemynck met 3 uur wegens uitbreiding prestaties Vera Bekaert.

 

8.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende ontslag Els Caus als leerkracht lager onderwijs met ingang van 1 september 2006.

 

9.

Goedkeuring verlenging verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte voor Gertrude Van De Weghe ŗ rato van 40 % wegens ziekte met ingang van 9 november 2006 tot en met 8 december 2006.

 

10.

Goedkeuring verlenging verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte voor Guy Vekeman ŗ rato van 50 % wegens ziekte met ingang van 1 november 2006 tot en met 30 november 2006.

 

11.

Aanstelling van Stefanie De Smet als toezichtster in de voor- en naschoolse opvang in vervanging van Van Wanzeele Ann afwezig wegens ziekte vanaf 19-10-2006 tot terugkeer van de titularis.

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  zaterdag 23 december 2006    09:30

Webmaster       Aurel Kielemoes