Gemeenteraadszitting
 van woensdag 26 april 2006 te 20.00 uur in het gemeentehuis

21 raadsleden aanwezig

SVVO perscommuniqué i.v.m. de gemeenteraad van 26-04-2006 te Oosterzele
lees meer ...>

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring principebeslissing houdende aankoop grond en aanleg van een bos op de site oude zandgroeven Scheurbroek te Oosterzele.  (Eenparig goedgekeurd)

 

2.

Goedkeuring voorlopige aanneming BPA Pelgrim.  (Goedgekeurd met 12 stemmen voor en 9 tegen)

 

3.

Goedkeuring voorlopige aanneming BPA K.S.A. (Eenparig goedgekeurd)

 

4.

Goedkeuring ontwerp, lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aanleg van de parking voor het gemeentehuis te Oosterzele fase 1.  (Eenparig goedgekeurd)

 

5.

Goedkeuring ontwerp, lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aanleg Tramplein te Moortsele fase 2.  (Goedgekeurd met 12 stemmen voor en 9 tegen)

 

6.

Goedkeuring lastvoorwaarden en raming inzake aanleg voetpaden Kalle, Boerestraat en Walzegem te Balegem. (Eenparig goedgekeurd)

 

7.

Goedkeuring ontwerpakte en voorwaarden grondinneming fietspad loods-sporthal.

 

8.

Goedkeuring aankoop ontwerpakte en voorwaarden inzake verkoop "oud gemeentehuis Moortsele" - gelegen Kloosterstraat 11.  (Goedgekeurd met 12 stemmen voor en 9 tegen)

 

9.

Goedkeuring ontwerpakte en voorwaarden inzake aankoop loods Lange Ambachtstraat 11 - recht van verkoop.  (Eenparig goedgekeurd)

 

10.

Goedkeuring ontwerp - huurovereenkomst Dorp 46 - woongedeelte gelijkvloers.

 

11.

Goedkeuring uitbreiding opdrachten extern bureau voor opmaak vergunningsregister met onderdeel inventaris onbebouwde percelen.

 

12.

Goedkeuring project "opvolging gemeentelijke erosiebestrijdingplannen en begeleiding van erosiebestrijdingsmiddelen: komen tot realisaties in het veld.

 

13.

Goedkeuring modules 10 omtrent herinrichting van de schoolomgevingen en volmacht ter ondertekening.

 

14.

Goedkeuring subsidiereglement voor het plaatsen van thermische zonne-installaties, fotovoltaïsche zonne-installaties en warmtepompen.

 

15.

Goedkeuring gebruiksovereenkomst pastorie (gemeentebestuur-erfgoedhuis VZW).

 

16.

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst procesondersteuning lokaal sociaal beleid.

 

17.

Goedkeuring voorstel van statutenwijziging TMVW.

 

18.

Goedkeuring buitengewone toelage voor het herstellen van de luidklokkeninstallatie Sint-Kristoffelkerk te Scheldewindeke.

 

19.

Goedkeuring typebestek houdende levering van elektriciteit aan installaties en gebouwen ten behoeve van gemeente/OCMW en openbare verlichting.

 

20.

Goedkeuring lastvoorwaarden voor het gebruik van kopieermachines voor verschillende diensten.

 

21.

Goedkeuring principebeslissing houdende aankoop twee mobiele stroomverdelerkasten.

 

22.

Goedkeuring principebeslissing houdende levering en plaatsing van blauwe hardsteenelementen op keermuurtjes in tuin Moortsele.

 

23.

Goedkeuring aankoop van een bosmaaier en twee boomzagen voor de groendienst.

 

24.

Goedkeuring regularisatiebeslissingen inzake:
- gunningbesluit houdende aankoop PC t.b.v. technische dienst
- gunningbesluit houdende aankoop vrachtwagen met containersysteem.

 

25.

Goedkeuring gemeentelijke subsidies 2006.  (Goedgekeurd met 12 stemmen voor en 9 tegen)

 

26.

Advies begroting kerkfabriek Landskouter dienstjaar 2006.

 

27.

Advies over de rekeningen dienstjaar 2005 van de kerkfabrieken Balegem, Oosterzele, Landskouter en Scheldewindeke.

 

28.

Kennisname van het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel.

 

29.

Goedkeuring geactualiseerde en gecoördineerde versies voor gemeentebestuur en OCMW van:
- het geldelijk statuut;
- het administratief statuut;
- het reglement der contractuelen;
- bijlage bij geldelijk statuut en reglement der contractuelen: reglement inzake toekennen van een toelage voor gevaarlijk, ongezond en hinderlijk werk.

 

30.

Goedkeuring vacant verklaring van betrekkingen in het gemeentelijk onderwijs op basis van de gegevens op 15-04-2006.

 

31.

Goedkeuring uitgavenstaat 2005 en begroting 2006 van de interlokale vereniging Route 42.

 

32.

Goedkeuring jaarverslag 2005 Gemeentelijke Openbare Bibliotheek.

 

33.

Kennisname jaarverslag 2005 Toerisme Vlaamse Ardennen.

 

34.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de intercommunale TeveOost en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

35.

Kennisname dagorde algemene en buitengewone algemene vergadering van de intercommunale vereniging Finowo en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

36.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de CVBA Veneco en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

VRAAGSTELLING.

  

Conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad wordt bij brief van 25-04-2006 door de SVVO-fractie aan het einde van de openbare zitting vragen gesteld omtrent:.

1.

Graag kenden wij het standpunt van de meerderheid omtrent het doortrekken van de kabeldistributie.  Een inwoner (Frankenbos 6) heeft het schepencollege per aangetekende brief d.d. 18-01-2006 gevraagd tussenbeide te komen en heeft tot heden geen antwoord ontvangen.
Deze vraag wordt verdaagd naar de geheime zitting. 

  

2.

Hoe verantwoorden jullie het plaatsen van afvalcontainers bij huisbranden?
Door de burgemeester wxordt een antwoord verstrekt.

  

3.

Hoe verklaart de voorzitter het grote verschil in zijn internetkosten met die van de andere collegeleden?  Vinden jullie niet dat de GSM-rekeningen de pan uitswingen de laatste tijd.
Door de burgemeester wxordt een antwoord verstrekt.

  

4.

Een gemeentewerkman heeft voor rekening van de gemeente werken uitgevoerd, hoewel dit deontologisch en statutair niet kan.  Hoe gaan jullie dit oplossen? 
Deze vraag wordt verdaagd naar de geheime zitting.

  

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring toekennen en uitbetalen verbrekingsvergoeding. 

 

2.

Goedkeuring toekennen disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheden aan Bernadine Van Dijk.

 

3.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende aanstelling Ann De Smet als voltijds administratief assistente in vervanging van Leen Keppens, afwezig wegens ziekte.

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  vrijdag 07 juli 2006    13:48

Webmaster       Aurel Kielemoes