Gemeenteraadszitting
 van woensdag 27 september  2006 te 20.00 uur in het gemeentehuis

21 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring ontwerp, lastvoorwaarden en raming voor de restauratie van de Klepmolen te Balegem. (Eenparig goedgekeurd.)

 

2.

Goedkeuring eindafrekening renovatie pastorij van Moortsele. (359.665,10 € - goedgekeurd met 13 stemmen voor en 8 stemmen tegen.)

 

3.

Goedkeuring eindafrekening verbouwing Dorp 46.  (282.934,49 € - goedgekeurd met 13 stemmen voor en 8 onthoudingen.)

 

4.

Goedkeuring eindafrekening vernieuwen dak middenbouw Gilo Oosterzele. 

 

5.

Goedkeuring verrekening nr. 1 inzake herasfalteren Kerkstraat, Kwaadbeek, Nieuwstraat.

 

6.

Goedkeuring meerwerken fase 4 vervangen betonvakken Leeg Bracht.

 

7.

Goedkeuring principebeslissing tot aankoop van een perceel bos.  (In de Meersstraat te Oosterzele - goedgekeurd met 13 stemmen voor en 8 onthoudingen.)

 

8.

Goedkeuring principebeslissing tot plaatsen van zonnepanelen.

 

9.

Goedkeuring principebeslissing tot volledige herziening BPA Kasteelwijk. (Eenparig goedgekeurd.)

 

10.

Goedkeuring definitieve aanneming BPA nr. 19 "KSA-VVKS".  (Eenparig goedgekeurd.)

 

11.

Goedkeuring begrotingswijziging Kerkfabriek Sint-Kristoffel te Scheldewindeke, Sint-Martinus te Balegem en Sint-Agatha te Landskouter.

 

12.

Goedkeuring regularisatiebeslissing inzake aankoop van: PC voor personeelsdienst; tweedehands bestelwagen ten behoeve van Openbare Werken.

 

13.

Goedkeuring principebeslissing houdende aankoop van: banken en stoelen ten behoeve van GILO (2de leerjaar); fax ten behoeve van de rekendienst; draagbare computers voor de gemeente (groendienst, dienst infrastructuur, dienst jeugd en BKO) en OCMW; aankoop telefooncentrale erfgoedhuis.

 

14.

Goedkeuring huurovereenkomsten Dorp 46: principebeslissing omtrent de algemene verhuringvoorwaarden; studio vanaf 01-08; 1ste verdieping vanaf 27-07 tot en met 22-09; 1ste verdieping vanaf 01-10 voor maximum 3 maanden. (Eenparig goedgekeurd.)

 

15.

Goedkeuring schooltarieven schooljaar 2006-2007.

 

16.

Goedkeuring aanvullende gemeentelijke premie voorhuwelijkssparen voor samenwonenden.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

17.

Goedkeuring toelagen lokalen KSA en VVKM Oosterzele.  (Maximum bedrag van 125.000 € - Eenparig goedgekeurd)

 

18.

Goedkeuring verhoging toelage cultuurraad (extra toelage muziekverenigingen).

 

19.

Goedkeuring ondersteuning verstrekking biofruit in de scholen.

 

20.

Goedkeuring en bekrachtiging besluit schepencollege houdende kennisname agenda van de gewone algemene vergadering van het provinciaal zorgcentrum Lemberge en aanduiding van gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

21.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de VZW RATO en goedkeuring ontwerpstatuten.

 

22.

Kennisname kastoestand 1ste en 2de kwartaal 2006.  

 

23.

Kennisname brief Gouverneur inzake gemeenschappelijk leerlingenvervoer.

 

VRAAGSTELLING.

  Conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad wordt bij brief van 25-09-2006 door Luc Verbanck namens de SVVO-fractie aan het einde van de openbare zitting vragen gesteld in verband met de stand van zaken van het gemeentelijk structuurplan en de regularisatie van het voetbalterrein in Landskouter, de stand van zaken met betrekking tot de saneringswerken rond Scheurbroek.
De vragen worden beantwoord door burgemeester Johan Van Durme en bevoegd schepen Jan Fiers.
 

B. GEHEIME ZITTING.

 

Onderwijs

 

1.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende tijdelijke aanstelling De Smet Stephanie als deeltijdse (7/24) onderwijzeres, ter vervanging van Gerard Rebecca, afwezig wegens ziekte, vanaf 12-06-2006.

 

2.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende tijdelijke aanstelling Schellinck Dominique, als deeltijdse (10/24) onderwijzeres, ter vervanging van Gerard Rebecca, afwezig wegens ziekte, vanaf 13-06-2006.

 

3.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende tijdelijke aanstellingen voor de ochtend- en avondbewaking in de plaatselijke scholen voor het schooljaar 2006-2007.

 

4.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende aanstelling Leila Badih met ingang van het bevallingsverlof als onderwijzeres in vervanging van Sibil Heymans met zwangerschapverlof.

 

5.

Goedkeuring aanstellingen coördinatoren buitenschoolse kinderopvang voor de periode juli-augustus 2006.

 

6.

Goedkeuring tijdelijke aanstellingen in het muziekonderwijs voor het schooljaar 2006-2007.

 

7.

Goedkeuring tijdelijke aanstellingen in het gemeentelijk onderwijs voor het schooljaar 2006-2007. 

 

 

Personeel

 

8.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende verlenging loopbaanonderbreking van 1 juli 2006 tot en met 30 juni 2007 voor Caroline De Groeve.

 

9.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheid à rato van ½-prestaties voor Geert Van Gaeveren voor de periode van 1 september 2006 tot en met 31 augustus 2007.

 

10.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende beëindiging arbeidsovereenkomst Blauwaert Dimitri, met ingang van 4 juli 2006.

 

11.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte voor Gertrude Van De Weghe à rato van 50 % wegens ziekte met ingang van 12 juli 2006 tot en met 11 augustus 2006.

 

12.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte voor Gertrude Van De Weghe à rato van 40 % wegens ziekte met ingang van 14 augustus 2006 tot en met 9 september 2006.

 

13.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende verlenging verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte à rato van 40 % met ingang van 10 september 2006 tot en met 9 oktober 2006 voor Gertrude Van De Weghe.

 

14.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende aanstelling Ann De Smet in vervanging van Leen Keppens (60%) en van Gertrude Van De Weghe (40%).

 

15.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte à rato van 50% met ingang van 1 augustus 2006 tot en met 1 september 2006 voor Guy Vekeman. 

 

16.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende verlenging verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte à rato van 50% met ingang van 1 september 2006 tot en met 31 oktober 2006 voor Guy Vekeman.

 

17.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende tijdelijke aanstelling van Demue Alain ter vervanging van Guy Vekeman, afwezig wegens ziekte voor 50% en wegens werkhervatting voor 50% mits overplaatsing op een administratieve werkpost tijdens de revalidatieperiode vanaf 1 augustus 2006.

 

18.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende stopzetting van de loopbaanvermindering met 1/5 aan Guy Vekeman vanaf 1 augustus 2006.

 

19.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende verlenging loopbaanvermindering met 1/5 aan José Eliano voor 1 jaar van 1 augustus 2006 tot en met 31 juli 2007.

 

20.

Kennisname ontslagneming van Yff Lievens, technisch beambte voor de groendienst vanaf 01-09-2006.

 

21.

Goedkeuring definitieve benoeming in statutair verband van Catharine Verstuyft als administratief medewerker - niveau C - voor de dienst secretariaat met ingang van 1 juli 2006, ingevolge beëindiging proeftijd.

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  vrijdag 03 november 2006    14:31

Webmaster       Aurel Kielemoes