Gemeenteraadszitting
 van woensdag 31 mei  2006 te 20.15 uur in het gemeentehuis

19 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring definitieve aanneming BPA zonevreemde bedrijven.  (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 6 tegen)

 

2.

Goedkeuring ontwerpakte en voorwaarden inzake verkoop "oud gemeentehuis Moortsele" - gelegen Kloosterstraat 11.

 

3.

Goedkeuring aankoop onroerend goed - bouwland gelegen te Oosterzele (Scheldewindeke) sectie A nr. 946z.

 

4.

Goedkeuring akte houdende pachtbeŽindiging onder opschortende voorwaarde van een perceel gelegen te Scheldewindeke, sectie A nr. 946z.

 

5.

Goedkeuring eindafrekening aanleg fietspadennetwerk tussen Oosterzele (loods) en Scheldewindeke (sporthal).

 

6.

Goedkeuring bestek en raming inzake plaatsen van een traplift in het gemeentehuis. 

 

7.

Goedkeuring bestek en raming inzake aankoop van rekken en kasten voor gevaarlijke producten in de gemeentelijke werkplaats.

 

8.

Goedkeuring plaatsen foorkast met verschillende stopcontacten naast kerk Dorp. 

 

9.

Goedkeuring contracten met ILVA houdende huur en afvoer van gemeentelijke bedrijfsafvalcontainers.

 

10.

Goedkeuring herziening overeenkomst buitentennis terreinen sporthal.

 

11.

Goedkeuring principebeslissing houdende aankoop van materialen ten behoeve van het gemeentelijk onderwijs:
- reinigingsmachine voor de turnzaal,
- laptops voor de mobiele PC-klas,
- 5 opbergkasten en 2 tv-kasten.

 

12.

Goedkeuring principebeslissing houdende aankoop geluidsinstallatie in de BIB. 

 

13.

Goedkeuring principebeslissing houdende vervangen van armaturen in de BIB.

 

14.

Goedkeuring principebeslissing houdende vernieuwing servers ingevolge waterschade.

 

15.

Goedkeuring verkoop SEZ-aandelen. 

 

16.

Goedkeuring doorstorten werkingstoelage PWA-Oosterzele.

 

17.

Goedkeuring gemeenterekening dienstjaar 2005.  (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 6 tegen)

 

18.

Goedkeuring begrotingswijzigingen nrs. 1 en 2 dienstjaar 2006.  (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 6 tegen)

 

19.

Goedkeuring vaststelling jaarrekening OCMW dienstjaar 2005.  (De raad neemt kennis van dit agendapunt en heeft geen opmerkingen over de rekening van het OCMW van het dienstjaar 2005.)

 

20.

Goedkeuring rekening kerkfabriek Moortsele.

 

21.

Advies over de bijdrage van de brandweerkosten dienstjaren 2003 en 2004.

 

22.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de intercommunale vereniging voor crematoriumbeheer Westlede en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

23.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de intercommunale IMEWO en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

24.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de intercommunale maatschappij TMVW en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

25.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de intercommunale maatschappij ILVA en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

26.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de intercommunale maatschappij SOLVA en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

27.

Kennisname voorstel van contracten voor het leerlingenvervoer en brief van de heer Gouverneur in deze aangelegenheid.  (De raad neemt kennis van dit agendapunt).

 

28.

Kennisname stand van zaken nieuw personeelsstatuut.

 

Aanvullend agendapunt toegevoegd door gemeenteraadsleden Filiep Vermeirenen Els De Turck:

  

Vervanging van de voorzitter van het OCMW en uitbetaling van de waarnemende voorzitter van het OCMW van Oosterzele.
Vraag vanwege de gemeenteraad aan de hogere overheid om terzake en grondig onderzoek op te starten. 
(De gemeenteraad stemt in met een onderzoek ter zake.)

  

VRAAGSTELLING.

  

Conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad wordt bij brief van 30-05-2006 door de SVVO-fractie aan het einde van de openbare zitting vragen gesteld omtrent:.

1.

Hoe ver staat het met het dossier "uitbreiding kabeldistributie Frankenbos 6"?   (Hierop wordt een antwoord geformuleerd door de burgemeester.)

  

2.

De herziening van het BPA "Kasteelwijk". Stand van zaken?  (Hierop wordt een antwoord geformuleerd door schepen Jan Fiers.)

  

3.

Waarom werden de leden van het OCMW niet uitgenodigd bij de opening van Dorp 46?  Wie doet de verzending?  (Hierop wordt een antwoord geformuleerd door schepen Monnique Perreman.)

  

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Kennisname ontslag wegens opruststelling van Julia De Spiegeleer als administratief medewerkster met ingang van 1 januari 2007.

 

2.

Goedkeuring aanvraag verlof voor verminderde prestaties ŗ rato van 50 % wegens ziekte van Gertrude Van De Weghe met ingang van 14 april 2006 tot en met 11 juni 2006.

 

3.

Goedkeuring en bekrachtiging tijdelijke aanstelling van Deleu Jorinde vanaf 18-04-2006, Provincieweg 140 Borsbeke ter vervanging van Van Wanzeele Ann afwezig wegens ziekte.

 

4.

Goedkeuring aanvraag loopbaanonderbreking voor Marleen Coussement voor schooljaar 2006-2007 (12uur). 

 

5.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende aanstelling Griet Vererfven als voltijdse onderwijzeres met ingang van 13 februari 2006 tot en met 24 februari 2006 in vervanging van Saskia De Landsheere met zwangerschapsverlof.

 

6.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende aanstelling Jan Vermeulen als voltijdse onderwijzer met ingang van 6 maart 2006 in vervanging van Saskia De Landsheere met zwangerschapsverlof.

 

7.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling in het gemeentelijk onderwijs van Ameye Hanne ter vervanging van Raf De Gusseme, afwezig wegens ziekte.

 

8.

Goedkeuring en bekrachtiging tijdelijke aanstelling in het gemeentelijk onderwijs van Lies Tilley ter vervanging van Evelyne De Mulder, afwezig wegens ziekte.

 

9.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende tijdelijke aanstelling Vermassen Sophie als voltijdse kleuteronderwijzeres vanaf 06-03-2006 in vervanging van Fermon Katrien, afwezig wegens ziekte.

 

10.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende tijdelijke aanstelling Veerle Van Der Heyden als deeltijdse (5/32) kleuteronderwijzeres vanaf 06-03-2006 ter vervanging van Ann Van Wanzeele, afwezig wegens ziekte.

 

11.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling Barbara Melckenbeek, Hoek ter Hulst 9 te 9860 Oosterzele vanaf 15-05-2006 ter vervanging van Van Wanzeele Ronny, afwezig wegens ziekte.

 

12.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende tijdelijke aanstelling De Plus Veerle in de Leefschool Oosterzele als opvangdame met ingang van 3 mei 2006 in vervanging van Rozemarijn De Schrijver wegens tijdelijke verwijdering uit het risico van beroepsziekte wegens zwangerschap.

 

13.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende tijdelijke aanstelling Alain Demeu als toezichter van werken ten behoeve van de groendienst in vervanging van Guy Vekeman, afwezig wegens ziekte.

 

Op bevel: de secretaris, wnd, Tom Hofman

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 16 november 2006    13:21

Webmaster       Aurel Kielemoes