Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  21 december  2004  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Goedkeuren voorlopige kredieten (2005).

 

2.

PrincipiŽle toetreding tot het Sociaal verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen - goedkeuren statuten.

 

3.

PrincipiŽle goedkeuring om de lokale werking van het SVK Oosterzele in te bouwen in het SVK van Zuid-Oost-Vlaanderen volgens de nieuwe procedure.

 

4.

Herziening beslissingen van 29 augustus 2001 en 18 december 2001 : voorstel ter ondersteuning van de raadsleden bij de uitvoering van hun taken op basis van de ministeriŽle omzendbrief BA-98/01 betreffende het statuut van de lokale en provinciale mandataris van 17 maart 1998. Enkele kwaliteitsbevorderende maatregelen.

 

5.

Kennnisname besluit van de heer Gouverneur dd. 1 december 2004 m.b.t. de bepaling van de gewesten en vaststelling van de administratieve standplaats van de gewestelijke ontvangers en wijziging gewestelijk ontvanger van het OCMWĖOosterzele vanaf 01 december 2004.

 

6.

Uitbreiding budgetcommissie.

 

7.

PrincipiŽle goedkeuring oprichting tweede Lokaal Opvanginitiatief

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Eindejaarstoelage 2004 - individuele toekenning.

 

 

2.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid wegens aanstelling per 28 oktober 2004.

 

 

3.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van verschillende personeelsleden ingevolge periodieke verhogingen 2005

 

 

4.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid: periodieke verhoging 2005.

 

 

5.

Bekrachtiging verlenging aanstelling van een technisch beambte, in halftijds verband, ter vervanging van een technisch beambte afwezig wegens loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof.

 

 

6.

Goedkeuren verlenging loopbaanhalvering van een technisch beambte.

 

 

7.

Aanstelling technisch beambte (GESCO) in halftijds verband.

 

 

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Paul Michiels, wnd voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 16 december 2004    17:47

Webmaster       Aurel Kielemoes