Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  15 mei  2007  te 20.30 uur in het OCMW-gebouw

 8 van de 9 raadsleden aanwezig.

7 mei 2007

De voorzitter van de Raad,

heeft de eer, mevrouw, mijnheer, uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, op dinsdag 15 mei 2007 om 20.30 uur.

 

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Goedkeuring ontwerp convenant OCMW en CAW. (Eenparig goedgekeurd.)
 

2.

Vaststellen jaarrekening 2006.

 

3.

Kennisname kwartaalrapportering - 1ste kwartaal 2007.

 

4.

Goedkeuring EHBO-koffer - onthaalouders (Dienst Opvanggezinnen). (Eenparig goedgekeurd.)
 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van OCMW-personeelslid wegens indiensttreding per 1 maart 2007 in het kader van art. 60 $ 7.

 

 

2.

Wegens aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte die voorkomt op de Belgische lijst der erkende beroepsziekten, ingediend op 10-05-2003 (definitieve beslissing).

 

 

3.

Goedkeuring verlenging loopbaanvermindering (1/5) in het kader van ouderschapsverlof van de boekhouder.

 

 

Namens het OCMW.

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Hilde De Sutter, voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  woensdag 06 juni 2007    10:20

Webmaster       Aurel Kielemoes

 

l>