Gemeenteraadszitting
 van woensdag 21 december 2005 te 20.00 uur in het gemeentehuis

20 raadsleden aanwezig

SVVO perscommuniqué i.v.m. de gemeenteraad van 21-12-2005 te Oosterzele
lees meer ...>

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring principebeslissing houdende aankoop loods in ambachtelijke zone.  (Eenparig goedgekeurd)

 

2.

Goedkeuring principebeslissing tot opmaak van BPA nr. 11 "Groendries" in het Dorp te Oosterzele.   (Eenparig goedgekeurd)

 

3.

Goedkeuring herziening BPA nr. 2 "Kasteelwijk" - aanstellen onrwerper.   (Eenparig goedgekeurd)

 

4.

Goedkeuring tot het aanstellen van een expert inzake het dossier bouwovertreding Morestraat - machtiging aan het College en bekrachtiging collegebesluit.   (Eenparig goedgekeurd)

 

5.

Goedkeuring en bekrachtiging collegebesluit houdende de aanstelling van een extern bureau voor opmaak van plannen- en vergunningenregister.   (Eenparig goedgekeurd)

 

6.

Goedkeuring invoering van een aanvullend politiereglement op het wegverkeer houdende snelheidsbeperking van 70 km/uur in de Rooberg.   (Eenparig goedgekeurd)

 

7.

Kennisname overdarcht lopende subsidieprojecten aan de TMVW-AquaRio.

 

8.

Goedkeuring vaststelling kostprijs voor het instellen van de spoedprocedure met betrekking tot de elektronische identiteitskaart.

 

9.

Goedkeuring stappenplan gemeentelijk lokaal sociaal beleidsplan 2005. 

 

10.

Goedkeuring gebruiksreglement van het Ontmoeting Centrum 'De Pastorie" te Moortsele.   (Eenparig goedgekeurd)

 

11.

Goedkeuring protocol voor korte vervanging in de scholengemeenschap.

 

12.

Goedkeuring aanpassingen/organisatie huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang 2006.

 

13.

Goedkeuring premie "prijs voor toegankelijkheid voor personen met een handicap".   (Eenparig goedgekeurd)

 

14.

Goedkeuring principebeslissing tot aankoop van:
- elektro-materiaal ten behoeve van de gemeentelijke muziekschool
- een vaatwasser ten behoeve van de gemeentelijke bibliotheek.

 

15.

Goedkeuring buitengewone gemeentelijke toelage aan de kerkfabriek "Sint-Kristoffel" te Scheldewindeke. 

 

16.

Goedkeuring inbreng resterende rechten zuiveringsinfrastructuur.

 

17.

Goedkeuring gemeentelijke tussenkomst politiebegroting dienstjaar 2006.  € 794.300,42 (Eenparig goedgekeurd)

 

18.

Goedkeuren belastingen voor het dienstjaar 2006:
-aanvullende personenbelasting; 8 % (Goedgekeurd met 12 stemmen voor en 8 tegen)
-opcentiemen onroerende voorheffing; 1200  (Eenparig goedgekeurd)
-algemene gemeentebelasting; gezinnen: € 62 - alleenstaanden € 40 - bedrijven per vesting: € 50 en aanvullende belasting volgens Vlaremklasse: 1-> € 450 - 2-> € 135 - 3-> € 5   (Eenparig goedgekeurd)
-retributie op het vrijwillig gebruik van bijkomende huisvuilcontainers. € 62   (Eenparig goedgekeurd)

 

19.

Goedkeuring begroting van de gemeente over het dienstjaar 2006.  (Goedgekeurd met 12 stemmen voor en 8 tegen)

 

20.

Kennisname van het ontslag van schepen Paul Cottenie als voorzitter van de gemeentelijke subsidiecommissie en aanduiden van een vervanger. Het schepencollege stelt burgemeester Johan Van Durme voor.

 

21.

Kennisname stand van zaken inzake leerlingenvervoer te Oosterzele.  (Door de burgemeester wordt toelichting gegeven over de stand van zaken in het dossier leerlingenvervoer te Oosterzele.  Met de bestaande onderwijsinrichtingen zijn overeenkomsten opgesteld die ter goedkeuring zullen voorgelegd worden aan de gemeenteraad van januari 2006.  Ter voorbereiding wordt een vergadering met de betreffende scholen vastgelegd op woensdag 4 januari 2006.  De raad neemt kennis van deze toelichting.)

 

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring verlenging loopbaanonderbreking aan Kris Van der Eecken van 1 maart 2006 tot en met 28 februari 2007. 

 

2.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende intrekking raadsbeslissing d.d. 26 oktober 2005 houdende stopzetting "halftijdse afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheid" van Geert Van Gaeveren met ingang van 1 december 2005.

 

3.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling van Trees De Brabander in vervanging van Tineke Boel, leerkracht tekenacademie, met moederschaprust vanaf 6 maart 2006.

 

4.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling van Stefaan Van Den Branden in vervanging van Maria Reymer (leermeester protessstantse godsdienst) afwezig wegens ziekte met ingang van 17 november 2005.

 

5.

Goedkeuring benoeming in vast dienstverband van Rebecca Gerard voor kleuterturnen in het gemeentelijk onderwijs voor 16/24, met ingang van 1 januari 2006.

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  zaterdag 04 maart 2006    18:13

Webmaster       Aurel Kielemoes