Gemeenteraadszitting
 van woensdag 23 februari  2005 te 20.00 uur in het gemeentehuis

23 raadsleden aanwezig

Perscommuniqué ivm de gemeenteraad van 23-02-2005 te Oosterzele
lees meer ...>

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring overdracht voetweg 85 te Balegem aan het patrimonium van Kleine Landeigendom Het Volk CVBA tegen symbolische waarde.  (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 8 stemmen tegen).

 

2.

Goedkeuring addendum bij samenwerkingsovereenkomst d.d. 31 oktober 2000 inzake Aquafinproject 21.237 "Collector Oosterzele Molenbeek-Zuid".

 

3.

Goedkeuring addendum bij samenwerkingsovereenkomst d.d. 07-08-2001 inzake Aquafinproject 21.218 "Collector Oosterzele Molenbeek-Noord".

 

4.

Goedkeuring ontwerp bevattende bestek meetstaat en raming inzake aanleg fietspad Moortelbosstraat.   (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 8 onthoudingen).

 

5.

Goedkeuring principebeslissing tot aanleggen van voetpaden in de Poststraat, Walzegem, Pelgrim, Spiegel en Groenweg.  (Eenparig goedgekeurd)

 

6.

Goedkeuring principebeslissing inzake herasfalteren Kerkstraat, Kwaadbeek en Nieuwstraat.

 

7.

Kennisname inzake saneringsmethode Scheurbroek.  (De Raad neemt kennis van dit agendapunt)

 

8.

Goedkeuring principebeslissing en goedkeuring bestek en raming inzake aankoop van zeefinstallatie op wielen.  (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 8 stemmen tegen).

 

9.

Goedkeuring ondertekening Samenwerkingsovereenkomst "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling", fase 2005-2007.  (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 8 stemmen tegen).

 

10.

Goedkeuring principebeslissing inzake de aankoop en de inrichting van een tankinstallatie aan de loods.

 

11.

Goedkeuring en principieel akkoord tot toetreding tot de gemeentelijke scholengemeenschap "Vlaamse Ardennen" voor zes opeenvolgende schooljaren, met ingang van 1 september 2005.

 

12.

Goedkeuring principebeslissing voor het drukken van het boekwerk Oosterzele 1950-2000.

 

13.

Goedkeuring samenstelling schuldportefeuille en bekrachtiging beslissing schepencollege d.d. 01 februari 2005.

 

14.

Goedkeuring jaarplan jeugdwerkbeleid 2005.  (Eenparig goedgekeurd)

 

15.

Goedkeuring voorstel van budget OCMW 2005.  (Eenparig goedgekeurd)

 

16.

Goedkeuring begrotingswijziging 1 en 2 gemeente dienstjaar 2005.  (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 8 stemmen tegen).

 

17.

Goedkeuring aanschaf van fluovestjes voor alle leerlingen van de 5de en 6de leerjaren in de Oosterzeelse basisscholen.  (Bij brief van 10 februari 2005 wordt door de SVVO-fractie het voorstel tot aankoop van fluovestjes voor alle leerlingen van het 5de en 6de leerjaar in de gemeentelijke basisscholen voortgebracht.  Het schepencollege stelt voor om 1500 jasjes eventueel met reclame aan te kopen en ter beschikking te stellen aan de leerlingen van het 3de 4de 5de en 6de leerjaar van de in de gemeente gevestigde basisscholen, waarvan ook 750 exemplaren zullen voorbehouden worden voor de kinderen van de gemeente tot 16 jaar en de rest aan de gemeentelijke organisaties.  De raad keurt dit agendapunt eenparig goed).

 

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring voorstel van overeenkomst voor het onderhoud van de woning Houtemstraat 65.

 

2.

Verlenging aanstelling Vera Van Den Hauwe als tijdelijke deeltijdse schoonmaakster ten behoeve van de sporthal en muziekschool, van 1 maart 2005 tot en met 31 augustus 2005 tot afhandeling van de aanwervingprocedure. 

 

3.

Toekenning volledige loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof aan Selma Sarvan met ingang van 3 augustus 2005 tot en met 2 november 2005.

 

4.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: toekenning disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheden aan Bernadine van Dijk met ingang van 26 augustus 2005 tot en met 25 augustus 2006.

 

5.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: aanstelling Klaartje Pannier als lerares zang in vervanging van An Janssens, met ingang van 14 februari 2005.

 

6.

Kennisname beslissing schepencollege: verlenging "afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheid" (4/5 prestaties) voor Leen Keppens, van 1 maart 2005 tot en met 31 augustus 2005.

 

7.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: nietigverklaring gemeenteraadsbesluit d.d. 22 december 2004 houdende de definitieve benoeming van Rebecca Gerard als leerkracht lichamelijke opvoeding kleuters met 16/24 uren aan de gemeentelijke basisschool te Oosterzele.

 

8.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: aanstelling Rebecca Gerard voor 8/24 ter vervanging van Schepens Cindy, met zwangerschapsverlof.

 

9.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: beëindiging arrestatie-uitbreiding (9,5/38) van Vivianne Lenssens in vervanging van mevrouw Christianne De Clercq, met ingang van 21 februari 2005.

 

10.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: aanstelling Vera Van Den Hauwe, in vervanging van mevrouw Christianne De Clercq, met ziekteverlof, ingang van 21 februari 2005 tot terugkeer van de titularis.

 

11.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: aanstelling Miranda Van Steenberge, in vervanging van mevrouw Selma Sarvan, met moederschaprust en ouderschapsverlof, met ingang van 11 april 2005 tot terugkeer van de titularis.

 

12.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: aanstelling in vervanging van mevrouw Rozemarijn De Schrijver, met moederschaprust, met ingang van 17 februari 2005.

 

13.

Goedkeuring verlenging tijdelijke voltijdse aanstelling als gesubsidieerd contractueel van Nijaz Hecimovic met arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met ingang van 1 februari 2005 tot en met 30 april 2005 in dienst "openbare werken en infrastructuur". 

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  vrijdag 06 mei 2005    18:48

Webmaster       Aurel Kielemoes