Gemeenteraadszitting
 van woensdag 25 mei 2005 te 20.00 uur in het gemeentehuis

22 raadsleden aanwezig

SVVO perscommuniqué i.v.m. de gemeenteraad van 25-05-2005 te Oosterzele
lees meer ...>

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring aanstellen van veiligheidscoördinator voor ontwerp en verwezenlijking heraanleg Tramplein te Moortsele - Fase 1, bekrachtiging beslissing schepencollege.  Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 9 onthoudingen.

 

2.

Goedkeuring aanstelling van een ontwerper inzake de aanleg van een open gracht in de Bavegemstraat.

 

3.

Goedkeuring voorlopige aanvaarding BPA voor zonevreemde gebouwen en terreinen voor sport, recreatie en jeugdactiviteiten - fase 1. Eenparig goedgekeurd. De SVVO-fractie vraagt om te vermelden dat de meerderheid zich engageert om de voetpaden in de voorziene BPA's zoveel mogelijk te behouden en een recreatiegebied te voorzien in alle deelgemeenten ook te Landskouter.

 

4.

Goedkeuring vaststelling voorontwerp milieubeleidsplan 2005-2009.  Eenparig goedgekeurd.

 

5.

Goedkeuring ontwerp erosiebestrijdingplan van de gemeente Oosterzele.  Eenparig goedgekeurd.

 

6.

Goedkeuring uitbreiding openbare verlichting in de Spiegeldries te Oosterzele.

 

7.

Goedkeuring principebeslissing tot aankoop chalet - bekrachtiging beslissing schepencollege. Eenparig goedgekeurd.

 

8.

Goedkeuring voorstel van kapitaalverhoging FINIWO en aankoop bijkomende aandelen F1 (elektriciteit) en F5 (gas).

 

9.

Goedkeuring algemeen reglement speelstraten Oosterzele. Eenparig goedgekeurd.

 

10.

Goedkeuring voorstel tot wijziging reglement publiek toegankelijke inrichtingen.

 

11.

Goedkeuring retributie voor het gebruik van het gemeentelijk mobiel podium. Eenparig goedgekeurd.  Door SVVO wordt gevraagd dat aan elke toegestane aanvraag ook de aanrekening zou worden toegestuurd.

 

12.

Goedkeuring principebeslissing houdende aankoop meubilair ten behoeve van gemeentelijke loods.

 

13.

Goedkeuring regularisatiebeslissing waarbij het college wordt gemachtigd een landmeter aan te stellen voor de overheidsopdracht "onderhoudswerken verschillende wegen". 

 

14.

Goedkeuring principebeslissing voor aankoop cheques ecologisch bouwadvies.

 

15.

Goedkeuring principebeslissing houdende organiseren buitenschoolse kinderopvang. Eenparig goedgekeurd.

 

16.

Goedkeuring principebeslissing houdende actualisering en herziening van de overeenkomsten voor leerlingenvervoer. Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 9 onthoudingen.

 

17.

Goedkeuring overeenkomst tussen het schoolbestuur en de schoolraad van Oosterzele.

 

18.

Goedkeuring overeenkomst inzake toetreding tot de scholengemeenschap Vlaamse Ardennen dagorde voor zes opeenvolgende jaren.

 

19.

Goedkeuring vaststelling jaarrekening OCMW dienstjaar 2003.  De Raad neemt kennis van dit agendapunt.

 

20.

Goedkeuring vaststelling jaarrekening OCMW dienstjaar 2004. De Raad neemt kennis van dit agendapunt.

 

21.

Kennisname dagorde algemene en buitengewone algemene vergadering van de intercommunale IMEWO en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

22.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de intercommunale maatschappij ILVA en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

23.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de intercommunale maatschappij SOLVA en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

24.

Kennisname dagorde algemene vergadering van het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

25.

Kennisname jaarverslag 2004 Toerisme Vlaamse Ardennen.

 

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Kennisname ontslag van een lid uit de raad van beheer van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek en aanduiding van een vervanger.

 

2.

Goedkeuring vacant verklaring vanaf 1-1-2006 van betrekkingen in de gemeentelijke basisschool.

 

3.

Aanvraag disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheden voor Peter Delbecque van 1 augustus 2005 tot en met 31 augustus 2005.

 

4.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: toekennen loopbaanvermindering voor 1/5-prestaties aan Guy Vekeman, van 1 juni 2005 tot en met 21 augustus 2005.

 

5.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: aanstelling Ann Van Wanzeele (14/24) als kleuteronderwijzeres van 9 mei 2005 tot terugkeer titularis, in vervanging van Isabelle Schelstraete, met ziekteverlof. 

 

6.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: aanstelling Stéphanie De Smet (10/24) als kleuteronderwijzeres van 9 mei 2005 tot terugkeer titularis, in vervanging van Isabelle Schelstraete, met ziekteverlof.

 

7.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: in disponibiliteitstelling wegens ziekte en toekennen wachtwedde aan Paul De Jaegher met ingang van 23 mei 2005 en beperkt tot 16 juni 2005.

 

8.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: aanstelling jobstudenten ten behoeve van de technische dienst.

 

9.

Goedkeuring tijdelijke aanstellingen in de buitenschoolse kinderopvang.

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 30 juni 2005    15:23

Webmaster       Aurel Kielemoes