Gemeenteraadszitting
 van woensdag 26 januari  2005 te 20.00 uur in het gemeentehuis

21 raadsleden aanwezig

Perscommuniqué ivm de gemeenteraad van 26-01-2005 te Oosterzele
lees meer ...>

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring en bekrachtiging collegebeslissing inzake de toewijzing voor het uitwerken van extra nota's bij het ontwerp van het fietspad in de Langestraat te Gijzenzele.

 

2.

Goedkeuring en bekrachtiging collegebeslissing betreffende de toetreding tot het overlegorgaan NIBIS.

 

3.

Goedkeuring meerwerken inzake vernieuwen van de elektriciteit aan de nieuwe loketten van de dienst bevolking.

 

4.

Goedkeuring aangepaste meetstaat en raming inzake verbouwing naar meergezinswoning Dorp 46.

 

5.

Goedkeuring aangepaste raming inzake ontgraving begraafplaatsen Landskouter en Gijzenzele. (Eenparig goedgekeurd)

 

6.

Goedkeuring principebeslissing en ontwerp inzake bestek meetstaat en raming betreffende heraanleg asfaltstroken Wijkschoolstraat.

 

7.

Goedkeuring aankoop gronden ter verwezenlijking van het gemeenschapscentrum - aanpassing raadsbeslissingen 29 september 1999.  (Goedgekeurd met 12 stemmen voor en 9 onthoudingen)

 

8.

Goedkeuring overeenkomst inzake verkoop pastorie Scheldewindeke aan SOLVA en wederinkoop van de gronden ten behoeve van de jeugdvereniging Scouts.   (Goedgekeurd met 12 stemmen voor en 9 onthoudingen) De SVVO vraagt te notuleren dat de tegenstemmen niet tegen het project zijn maar op de manier van besluitvorming zonder informatie over het project.

 

9.

Goedkeuring principebeslissing tot het splitsen van een perceel gelegen te Moortsele, Kloosterstraat 11 en openbare verkoop van het oud gemeentehuis en volmacht aan het college voor aanstelling van landmeter en notaris.   (Goedgekeurd met 12 stemmen voor en 9 onthoudingen)

 

10.

Goedkeuring koopovereenkomst aankoop woning Reigerstraat 83 en bekrachtiging collegebeslissing d.d. 28.12.2004.  (Eenparig goedgekeurd)

 

11.

Goedkeuring aanvullend politiereglement tot het invoeren van een zone 30 schoolomgeving Brielstraat.  (Eenparig goedgekeurd)

 

12.

Goedkeuring overname telefooncentrale gemeentehuis.

 

13.

Goedkeuring toekenning gemeentelijke toelage "ramp Zuid Oost-Azië".  ( € 1.500 - Eenparig goedgekeurd)

 

14.

Goedkeuring verkiezingsreglement voor de geleding van de ouders voor het GILO te Oosterzele.

 

15.

Goedkeuring verkiezingsreglement voor de geleding van het personeel voor het GILO te Oosterzele.

 

16.

Goedkeuring belasting op het ambtshalve opruimen van afval - vaststelling belastingsverordening.   (Eenparig goedgekeurd)

 

17.

Goedkeuring aankoop digitaal fototoestel ten behoeve van de jeugddienst.

 

18.

Kennisname proces-verbaal van kasnazicht 3de kwartaal 2004.

 

Mededeling stand van zaken inzake problematiek dossier Scheurbroek.

 

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling Cesar Canares voor 4/5-prestaties en met ingang van 1 januari 2005, in vervanging van Paul De Jaegher, met ziekteverlof. 

 

2.

Goedkeuring openverklaren van een voltijdse betrekking administratief medewerker (C) voor de dienst "secretariaat en personeel - gemeenteraad en college"..

 
  Nieuwjaarsdrink aangeboden aan de raadsleden.

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  zaterdag 05 maart 2005    14:17

Webmaster       Aurel Kielemoes