Gemeenteraadszitting
 van woensdag 26 oktober 2005 te 20.00 uur in het gemeentehuis

22 raadsleden aanwezig

SVVO perscommuniqué i.v.m. de gemeenteraad van 26-10-2005 te Oosterzele
lees meer ...>

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring principebeslissing tot herziening  BPA nr. 2 Kasteelwijk en goedkeuring motivatienota.  De raad keurt deze agendapunten eenparig goed.

 

2.

Goedkeuring principebeslissing tot verplaatsen voetweg 95 - dossier op te maken door de gemeente en afzien van welvoeglijkheidsvergoeding.

 

3.

Goedkeuring definitieve aanneming sectoraal BPA zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-recreatie en jeugdactiviteiten.

 

4.

Goedkeuring ontwerp meetstaat en raming inzake nieuwbouw GILO Scheldewindeke.  Eenparig goedgekeurd.

 

5.

Goedkeuring ontwerpakte inzake inneming van 2 percelen bosgrond in de Bosstraat te Gijzenzele naar aanleiding van Aquafinwerken.  Eenparig goedgekeurd.

 

6.

Goedkeuring grondverwervingen en verkoopbeloften inzake project afkoppeling hemelwater Landskouter.

 

7.

Goedkeuring voorstellen door het overlegorgaan betreffende de eventuele oprichting van de Opdrachthoudende Vereniging NIBIS.

 

8.

Goedkeuring huurovereenkomst tussen gemeente en OCMW Oosterzele inzake woning gelegen te Oosterzele Reigerstraat 83.  Eenparig goedgekeurd.

 

9.

Goedkeuring overeenkomst tussen de gemeente Oosterzele en het Kringloopcentrum TELESHOP betreffende de inzameling van herbruikbare goederen.  Eenparig goedgekeurd.

 

10.

Goedkeuring aanpassing subsidiereglement met betrekking tot het gebruik van herbruikbare luiers.

 

11.

Goedkeuring resolutie inzake toetreding fair-trade gemeente in kader van "ikbenverkocht" campagne.  Eenparig goedgekeurd.

 

12.

Goedkeuring aankoop muziekinstrumenten ten behoeve van de gemeentelijke muziekschool.

 

13.

Goedkeuring aankoop meubilair ten behoeve van de  gemeentelijke muziekschool.

 

14.

Goedkeuring aankoop nieuwe pc + scanner voor technische dienst in vervanging van bestaande.

 

15.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende mandatering leden voor de reaffectatiecommissie van de Scholengemeenschap.

 

16.

Advies budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2005 van het OCMW Oosterzele.  De raad brengt gunstig advies uit.

 

17.

Kennisname dagorde algemene en buitengewone algemene vergadering van de intercommunale maatschappij TeveOost en aanduiding gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

18.

Kennisname dagorde algemene en buitengewone algemene vergadering van de intercommunale maatschappij Imewo, goedkeuring statutenwijziging en aanduiding gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

19.

Kennisname dagorde buitengewone algemene vergadering van de intercommunale maatschappij Veneco, goedkeuring statutenwijziging en aanduiding gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

20.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de intercommunale vereniging Westlede en aanduiding gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring beslissing tot het instellen van een vordering tot schorsing en annulatie voor de Raad van State en tot aanstelling van een raadsman. 

 

2.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende aanstelling Christiane De Clercq als technisch beambte/schoonmaakster à rato van 9,5/38-prestaties in vervanging van Bernadine Van Dijk, in disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheden, met ingang van 1 september 2005. 

 

3.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende aanstelling Miranda Van Steenberge als technisch beambte/schoonmaakster à rato van 9,5/38-prestaties in vervanging van Bernadine Van Dijk, in disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheden, met ingang van 1 september 2005. 

 

4.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende aanstelling Hugo De Poorter als technisch beambte in vervanging van José Eliano, met ingang van 28 september 2005 tot en met 31 december 2005.

 

5.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende beëindiging (binnen proeftijd) tewerkstelling  Hugo De Poorter op 11 oktober 2005.

 

6.

Goedkeuring aanstelling in statutair verband (met 1 jaar proef) van drie deeltijdse technisch beambeten-schoonmaaksters - afdeling technische realisaties.

 

7.

Goedkeuring aanstelling Ilse Pien als kleuteronderwijzeres in vervanging van Emmy VERLINDEN, afwezig wegens ziekte, met ingang van 10 oktober 2005.

 

8.

Goedkeuring aanstelling van Stefaan Van Den Brande leermeester Protestantse Godsdienst in vervanging van Maria Reymer, afwezig wegens ziekte, met ingang van 10 oktober 2005.

 

9.

Goedkeuring stopzetting "halftijdse afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheid" van Geert Van Gaeveren met ingang van 1 december 2005. 

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  zondag 25 december 2005    09:12

Webmaster       Aurel Kielemoes