Gemeenteraadszitting
 van woensdag 28 september 2005 te 20.00 uur in het gemeentehuis

22 raadsleden aanwezig

SVVO perscommuniqué i.v.m. de gemeenteraad van 28-09-2005 te Oosterzele
lees meer ...>

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

Conform artikel 97 derde lid van de nieuwe gemeentewet worden de eerste twee punten van de dagorde voorgedragen door de SVVO-fractie bij brief van 8 september 2005.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring herziening BPA2 Kasteelwijk te Oosterzele.  Door de burgemeester wordt op advies van de technische dienst de procedure toegelicht omtrent de afhandeling van het dossier herziening BPA Kasteelwijk (met een aanvraag van ministeriële machtiging met motivatienota goed te keuren in een volgende gemeenteraad.  De Raad keurt dit agendapunt eenparig goed.

 

2.

Goedkeuring machtiging schepencollege tot het onderhands aanstellen van een ontwerper.

 

3.

Goedkeuring aanvullens politiereglement voor het afsluiten van de Wulgenstraat door middel van neerklapbare paaltjes.  

 

4.

Goedkeuring aanvullend politiereglement op het wegverkeer met betrekking tot het invoeren van een snelheidsbeperking tot 70 km/u op de Lange Munte (N 415).  De Raad keurt dit agendapunt eenparig goed.

 

5.

Goedkeuring aanvullend politiereglement voor de afbakening van de bebouwde kom Oosterzele (Geraardsbergsesteenweg/Groenweg/Korte Ambachtstraat).

 

6.

Goedkeuring aanvullend politiereglement inzake zones 30 - schoolomgeving.   De Raad keurt dit agendapunt eenparig goed.

 

7.

Goedkeuring dienstverleningovereenkomst inzake het voeren van onderhandelingen voor de nodige grondverwervingen betreffende het project aanleggen collector Oosterzele-Noord Fase 1.

 

8.

Goedkeuring meerwerken inzake uitbaggering van het wachtbekken Broek te Balegem.

 

9.

Goedkeuring eindafrekening aanleg fietspad Gaversesteenweg te Scheldewindeke.

 

10.

Goedkeuring offerte inzake plaatsen van twee foorkasten op het marktplein te Scheldewindeke en een foorkast op het Dorp te Oosterzele.

 

11.

Goedkeuring ontwerpakte overdracht voetweg nr. 85 te Balegem aan patrimonium Het Volk.

 

12.

Goedkeuring vernieuwen openbare verlichting naar aanleiding van heraanleg Tramplein te Moortsele.

 

13.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst project Bouwadvies.

 

14.

Goedkeuring regularisatiebeslissing  inzake machtiging aan schepencollege tot aanstelling van veiligheidscoördinator "heraanleg speelterrein Nachtegaalstraat te Balegem".

 

15.

Goedkeuring regularisatiebeslissing  inzake bekrachtiging beslissing schepencollege d.d. 22-06-2005 - goedkeuring voorontwerp + kostenraming oeverstevigingswerken aan Molenbeek ter hoogte van Waterrad, Broek, werken aan de Hooimeersbeek.

 

16.

Goedkeuring gebruiksovereenkomst van een stoppelveld.

 

17.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Oosterzele en de Provincie Oost-Vlaanderen voor het opstellen van het actieplan in het kader van het deelbekkenbeheerplan "De Drie Molenbeken". 

 

18.

Kennisname verleende adviezen en opmerkingen voor het milieubeleidsplan 2005-2009 en vaststelling van het definitief plan.

 

19.

Goedkeuring raming en ontwerp houdende de uitvoering voor de dringende herstellingswerken aan de ingestorte keermuur op het oud kerkhof Balegem. 

 

20.

Goedkeuring aanvulling retributiereglement met tarief kindergraf niet-inwoner.

 

21.

Goedkeuring van ontwerp protocolovereenkomst omvorming Provinciaal Zorgcentrum Lemberge.

 

22.

Goedkeuring statuten VZW Stichting Levend Erfgoed.

 

23.

Goedkeuring statutenwijziging van de TMVW en kennisname dagorde buitengewone algemene vergadering en aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger.

 

24.

Goedkeuring statutenwijziging van de VENECO en kennisname dagorde buitengewone algemene vergadering en aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger.

 

25.

Goedkeuring aanpassing statuten van de gemeentelijke land- en tuinbouwraad.

 

26.

Goedkeuring aanpassing samenstelling van de gemeentelijke verkeerscommissie.

 

27.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: vastleggen van criteria voor aanstelling TADD'ers van de Scholengemeenschap.

 

28.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: vastleggen van criteria voor vaste benoeming TADD'ers van de Scholengemeenschap.

 

29.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: ICT beleidsplan scholengemeenschap.

 

30.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: uniform arbeidsreglement voor het personeel in de scholengemeenschap.

 

31.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: schoolreglement GILO.

 

32.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: mandatering leden voor de reaffectatiecommissie van de Scholengemeenschap.

 

33.

Goedkeuring aankoop van:
a) een struikgewasmaaier en een grasmaaier ten behoeve van de groendienst samenstelling
b) een digitale piano ten behoeve van de muziekschool.

 

34.

Goedkeuring begrotingswijzigingen kerkfabrieken 2005:
Sint-Gangulfus - Oosterzele
Sint-Agatha - Landskouter
Sint-Kristoffel - Scheldewindeke..

 

35.

Goedkeuring begrotingswijzigingen nrs. 3  en 4 dienstjaar 2005 van de gemeente.  De Raad keurt dit agendapunt goed met 14 stemmen voor en 8 stemmen tegen.

 

VRAAGSTELLING.

  

Conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad wordt bij brief van 27-09-2005 door de SVVO-fractie aan het einde van de openbare zitting vragen gesteld omtrent:.

1.

De afvalfraude in 1998 heeft de gemeente ongeveer 200.000,00 euro gekost.  Graag hadden we de resultaten van het rechtsgeding gekend en de kosten die de gemeente betaald heeft aan het advocatenbureau Van Parijs.

  

2.

Wie geeft opdracht aan het gemeentepersoneel om werken uit te voeren op privé-eigendom?  Hoe kan een gemeentebestuur facturen uitschrijven aan inwoners? 

  

3.

Onlangs werden door een privé-firma werken uitgevoerd aan een privé-woning.  Hoe kan het hoofd van de technische dienst van de gemeente dan signalisatieverantwoordelijke zijn?

  

4.

Hoe ver staat het dossier van het leerlingenvervoer? 

  

5.

Kan de toegankelijkheid verbeterd worden voor rolstoelgebruikers (voor beide begraafplaatsen te Balegem)? ver staat het dossier van het leerlingenvervoer? 

  

Door de burgemeester en de bevoegde schepenen wordt op deze vragen een antwoord geformuleerd.

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Kennisname ontslag van een lid van de GECORO en aanduiding van een vervanger.

 

2.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: tijdelijke aanstellingen voor de ochtend- en avondbewaking in de plaatselijke scholen voor het schooljaar 2005-2006.

 

3.

Goedkeuring tijdelijke aanstellingen in het muziekonderwijs voor het schooljaar 2005-2006.

 

4.

Goedkeuring tijdelijke aanstellingen in het gemeentelijk onderwijs voor het schooljaar 2005-2006.

 

5.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheid à rato van 1/2-prestaties voor Geert Van Gaeveren voor de periode van 1 april 2005 tot en met 31 augustus 2006.

 

6.

Goedkeuring verlenging tijdelijke halftijdse aanstelling van Edith Renne met vervangingsovereenkomst met ingang van 1 april 2005 tot terugkeer van de titularis in de dienst "Jeugd en Sport", ter vervanging van Geert Van Gaeveren, afwezig wegens persoonlijke aangelegenheid.

 

7.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheden voor Nicole Potvin van 1 augustus 2005 tot en met 31 januari 2006.

 

8.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: verlenging "afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheid" à rato van 1/5-prestaties voor Leen Keppens voor de periode van 1 september 2005 tot en met 28 februari 2006.

 

9.

Kennisname wijziging start- en einddatum loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor Selma Sarvan: 2 augustus 2005 tot en met 1 november 2005 in plaats van 3 augustus 2005 tot en met 2 november 2005.

 

10.

Goedkeuring verlenging non-activiteit met halftijdse prestaties, wegens persoonlijke aangelegenheid aan Patrick Haegeman, van 1 november 2005 tot en met 31 oktober 2006.

 

11.

Goedkeuring verlenging tijdelijke halftijdse aanstelling van Dirk Vermeulen als mecanicien met vervangingsovereenkomst met ingang van 1 november 2005 tot terugkeer van de titularis in dienst "Openbare Werken en Infrastructuur", ter vervanging van Patrick Haegeman, afwezig wegens non-activiteit wegens persoonlijke aangelegenheid.

 

12.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: halftijdse loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins-of familielid voor Catherine Verstuyft voor de periode van 25 juli 2005 tot en met 24 augustus 2005.

 

13.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: indisponibimiteitstelling wegens ziekte en toekennen wachtwedde aan Marleen De Buck met ingang van 29 juli 2005.

 

14.

Aanvulling gemeenteraadsbeslissing d.d. 22 december 2004: goedkeuring meerprijs van het project actualisatie personeelsstatuut en opmaak arbeidsreglement.

 

15.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: verlenging loopbaanvermindering à rato van 1/5-prestaties voor José Eliano van 1 augustus 2005 tot en met 31 juli 2006.

 

16.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: verlenging loopbaanvermindering à rato van 1/5-prestaties voor José Eliano van 1 augustus 2005 tot en met 31 juli 2006.

 

17.

Goedkeuring verlenging aanstelling Vera Van Den Hauwe als tijdelijke deeltijdse schoonmaakster ten behoeve van de sporthal en muziekschool, van 1 september 2005 tot en met 28 februari 2006 of tot afhandeling van de aanwervingprocedure.-

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  maandag 07 november 2005    23:04

Webmaster       Aurel Kielemoes