Gemeenteraadszitting
 van woensdag 30 november 2005 te 20.00 uur in het gemeentehuis

23 raadsleden aanwezig

SVVO perscommuniqué i.v.m. de gemeenteraad van 30-11-2005 te Oosterzele
lees meer ...>

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring grondverwervingen en verkoopbeloften inzake project afkoppeling hemelwater Landskouter.

 

2.

Goedkeuring buitengewone toelage aan Sint-Agathakerk te Landskouter inzake restauratie van het kerkorgel.

 

3.

Goedkeuring eindafrekening inzake aanleg speelterreinen te Scheldewindeke en Moortsele.

 

4.

Goedkeuring principebeslissing inzake de aankoop van gronden gelegen Berg (Balegem) voor de inrichting van een speelbos en machtiging comité tot aankoop. (Eenparig goedgekeurd)

 

5.

Goedkeuring aanduiding bijkomende vertegenwoordigers van de gemeenten in de TMVW.

 

6.

Kennisname dagorde buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA en aanduiding gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

7.

Kennisname dagorde buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILVA en aanduiding gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

8.

Goedkeuring aanpassing tarieven diftar op de ILVA containerparken. (Eenparig goedgekeurd)

 

9.

Goedkeuring vaststelling prijs lokaasbak.

 

10.

Goedkeuring aankoop: speeltoestel voor GILO te Oosterzele en viool ten behoeve van de gemeentelijke muziekschool.

 

11.

Goedkeuring verplaatsing van urnen uit columbarium naar urnenveld - remgeld.  (Eenparig goedgekeurd)

 

12.

Goedkeuring opcentiemen op de heffing ter bestrijding van leegstand / verkrotting van gebouwen en / of woningen dienstjaar 2006. (Eenparig goedgekeurd)

 

13.

Goedkeuring wijzigingen aan de reglementen voor sociale toelagen.

 

14.

Goedkeuring openbaar bod van SUEZ op Electrabel-aandelen.

 

15.

Goedkeuring rekening kerkfabriek Sint-Bavo dienstjaar 2004.

 

16.

Goedkeuring begrotingen kerkfabrieken dienstjaar 2006.

 

17.

Goedkeuring budget OCMW dienstjaar 2006.

 

18.

Goedkeuring toelage 2005 aan 11-11-11-comité.

 

19.

Kennisname kasnazicht derde kwartaal 2005.

 

20.

Kennisname wijziging van de vertegenwoordiger van de SVVO in de jeugdraad. (De Raad neemt kennis van dit agendapunt en gaat akkoord met het indienen van dit dossier)

 

21.

Kennisname stand van zaken leerlingenvervoer.

 

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring aanstelling raadsman inzake problematiek Bunkerroute. 

 

2.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling als voltijds administratief assistente in vervanging van Sabrina Hutse, met moederschaprust van 29 oktober 2005 tot en met 10 februari 2006.

 

3.

Goedkeuring verlenging tijdelijke voltijdse aanstelling van Sabrina Hutse als startbaner met arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met ingang van 6 januari 2006.

 

4.

Goedkeuring verlenging verlof voor verminderde prestaties om sociale of familiale redenen (2/3) door Vera Bekaert vanaf 1 januari 2006 voor één jaar.

 

5.

Goedkeuring aanstelling Kaatje Delrue in vervanging van Els Vanderpoorten, muziekleerkracht dwarsfluit, met moederschaprust vanaf 9 januari 2006.

 

6.

Goedkeuring aanstelling Ilse Pien als onderwijzeres in vervanging van Annie Goeminne, afwezig wegens ziekte, met ingang van 7 november 2005.

 

7.

Goedkeuring wijziging aanstelling José Clauwaert als secretaris van de muziekacademie: wijziging prestatiebreuk van 10/38 naar 13/38 met ingang van 1 september 2005.

 

8.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling Edith Renne als administratief medewerkster met halftijdse prestaties, met ingang van 1 december 2005.

 

9.

Kennisname ontslag wegens opruststelling van Luc Brismoutier als onderwijzer met ingang van 01-05-2006.

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  zaterdag 04 maart 2006    17:53

Webmaster       Aurel Kielemoes