Gemeenteraadszitting
 van woensdag 22 maart 2006 te 20.00 uur in het gemeentehuis

23 raadsleden aanwezig

SVVO perscommuniqué i.v.m. de gemeenteraad van 22-03-2006 te Oosterzele
lees meer ...>

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring opheffing presbyterium voor het gebouw pastorie van Scheldewindeke.  (De raad keurt dit agendapunt eenparig goed.)

 

2.

Goedkeuring principebeslissing tot uitvoeren van schilderwerken aan de pastorij te Moortsele.

 

3.

Goedkeuring principebeslissing houdende keuze tussen erosiebesluit of beheersovereenkomst voor de erosiebestrijdingmaatregelen.  (De raad keurt dit agendapunt eenparig goed.)

 

4.

Goedkeuring voorlopige aanneming sectoraal BPA zonevreemde bedrijven met 10 deel BPA's en machtiging aan het college tot organiseren openbaar onderzoek.  (De raad keurt dit agendapunt goed met 14 stemmen voor en 9 onthoudingen.)

 

5.

Goedkeuring van de oprichtingsovereenkomsten van de waterschappen Schelde- en Durmepolders, Scheldemeersen, De Drie Molenbeken en Bovenschelde Zuid en aanduiden afgevaardigden van het bestuur.

 

6.

Goedkeuring ontwerp, meetstaat en raming waterbeheersingswerken in de Bavegemstraat te Oosterzele.  (De raad keurt dit agendapunt goed met 14 stemmen voor en 9 onthoudingen.)

 

7.

Goedkeuring resultatenrekeningen en jaarverslag Burensportdienst Schelde-Durme. 

 

8.

Goedkeuring aankoop:
-printer ten behoeve van het secretariaat,
-draagbare pc ten behoeve van de gemeentelijke sportdienst. 

 

9.

Goedkeuring en bekrachtiging collegebesluit d.d. 14-02-2006 IMEWO: streefkapitaal voor 2006.

 

10.

Advies inzake begrotingswijziging nr. 1 dienstjaar 2006 van de kerkfabriek Sint-Kristoffel te Scheldewindeke.  (De raad brengt eenparig gunstig advies uit.)

 

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende principeakkoord voor de aanstelling van 10 jobstudenten ten behoeve van diverse gemeentelijke diensten in juli en augustus 2006.

 

2.

Goedkeuring aanstellen coördinatoren buitenschoolse kinderopvang voor de schoolvakanties tijdens het schooljaar 2005-2006.

 

3.

Goedkeuring verlenging halftijdse loopbaanonderbreking Marc Van Achter ingaand op 1 mei 2006 tot en met 30 april 2008.

 

4.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling Tineke Van Vlaenderen als hoofdmonitor ten behoeve van het gemeentelijk speelplein van 4 juli 2006 tot en met 29 augustus 2006. 

 

5.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling Ineke De Boer als hoofdmonitor ten behoeve van het gemeentelijk speelplein van 7 augustus 2006 tot en met 29 augustus 2006.

 

6.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende de tijdelijke aanstelling Inge De Wael als voltijds zaalwachter voor de sportdienst in vervanging van Marnix Rijm, met ziekteverlof en met ingang van 23 februari 2006 tot terugkeer van de titularis.T

 

7.

Goedkeuring en bekrachtiging collegebesluit houdende in disponibiliteitstelling wegens ziekte en toekennen wachtwedde aan Leen Keppens met ingang van 1 maart 2006.

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 04 mei 2006    23:05

Webmaster       Aurel Kielemoes